KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

  

1.   OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

 Naziv organa: Občina Borovnica

Naslov: Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica

Odgovorna uradna oseba: Peter Črnilogar, podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana

Telefon: 01 750 74 60

E-pošta: obcina@borovnica.si

Datum prve objave kataloga: 23.9.2011

Datum zadnje spremembe: 2.6.2022

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.borovnica.si/

Druge oblike kataloga: V fizični obliki na sedežu občine

Pravna podlaga:

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18)

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16)

2.   SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA

2.1.   PODATKI O ORGANIZACIJI ORGANA

Delovno področje občine: pristojnosti slovenskih občin

Organi občine:

Župan Občine Borovnica

Občinski svet Občine Borovnica

Nadzorni odbor Občine Borovnica

Občinska uprava Občine Borovnica

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Občinska uprava

2.2.  SEZNAM ZAVEZANCEV PO ZDIJZ IZ PRISTOJNOSTI OBČINE

Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica, Paplerjeva 15, 1353 Borovnica

 Zdravstveni dom Vrhnika, Cesta 6. maja 11, 1360 Vrhnika

Center za socialno delo Vrhnika, Ljubljanska cesta 16, 1360 Vrhnika   

Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika

Cankarjeva knjižnica Vrhnika, enota Knjižnica dr. M. Boršnik Borovnica, Paplerjeva 23, 1353 Borovnica

2.3. KONTAKTNI PODATKI OSEB PRISTOJNIH ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ

Dolores Dolenc Bajc, direktorica občinske uprave

Občina Borovnica, Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica

Tel: 01 75 07 463, faks: 01 750 74 61, e-pošta: dolores.dolenc@borovnica.si

 4.       SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV EVROPSKIH SKUPNOSTI Z DELOVNEGA PODROČJA SAMOUPRAVNE LOKALNE SKUPNOSTI

Predpisi lokalne skupnosti: Seznam pravnih aktov Občine Borovnica

Državni register: Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije

Uradno glasilo Občine Borovnica: Uradni list Republike Slovenije

Predpisi EU: EUR-Lex

2.5.  SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV TER MNENJ, POROČIL IN ANALIZ S PODROČJA DELA OBČINE PO VSEBINSKIH SKLOPIH

Seznam strateških dokumentov, programov, načrtov, analiz, mnenj ipd.: Projekti

2.6.  KATALOG UPRAVNIH POSTOPKOV IN DRUGIH STORITEV OBČINE

Katalog upravnih postopkov, ki jih vodi občina: Razvid upravnih postopkov v občinah

Vodenje in odločanje v upravnih postopkih: Seznam pooblaščenih uradnih oseb

Storitve občine: Vloge in obrazci

Uradne ure občinske uprave:

– ponedeljek: od 8.00 do 10.00 ure in od 11.00 do 14.30 ure

– sreda: od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 16.30 ure

– petek: od 8.00 do 12.00 ure

2.7.  JAVNI RAZPISI IN NAROČILA

Javno naročanje po ZJN3: Portal javnih naročil

Drugi javni razpisi/naročila: Razpisi

Druge objave: Obvestila in novice

2.8.  SEZNAM EVIDENC, S KATERIMI ORGAN UPRAVLJA

Ime evidence:
Zakonska podlaga:
Dostop do evidence:
Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest
Zakon o javnih uslužbencih /ZJU/
na sedežu občine v času uradnih ur
Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih
Zakon o javnih uslužbencih /ZJU/
na sedežu občine v času uradnih ur
 
   
Evidenca o upravnem postopku
Zakon o splošnem upravnem postopku /ZUP/
na sedežu občine v času uradnih ur
Evidenca dokumentarnega gradiva
Zakon o splošnem upravnem postopku /ZUP/
na sedežu občine v času uradnih ur
Evidenca dokumentov
Zakon o splošnem upravnem postopku /ZUP/
na sedežu občine v času uradnih ur
Evidenca o sejnem gradivu
Zakon o splošnem upravnem postopku /ZUP/
na sedežu občine v času uradnih ur
Evidenca sklepov
Zakon o splošnem upravnem postopku /ZUP/
na sedežu občine v času uradnih ur
Evidenca najemnih pogodb za poslovne stavbe in poslovne prostore
Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih /ZPSPP/
na sedežu občine v času uradnih ur
Evidenca o pravnomočnih odločbah o prekrških
Zakon o prekrških /ZP-1/
na sedežu občine v času uradnih ur
Centralna evidenca pravnih oseb in premoženja v lasti občin
Zakon o javnih financah /ZJF/
na sedežu občine v času uradnih ur
Centralna evidenca finančnega premoženja občine
Zakon o javnih financah /ZJF/
na sedežu občine v času uradnih ur
Evidenca nepremičnega premoženja v lasti občine in pravnih oseb javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina
 
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS-1/
 
na sedežu občine v času uradnih ur
Evidenca o občinskih cestah in objektih
Zakon o cestah /ZCes-1/
na sedežu občine v času uradnih ur
Register turističnih vodnikov turističnega območja
Zakon o spodbujanju razvoja turizma /ZSRT-1/
na sedežu občine v času uradnih ur
Evidenca o požarih in eksplozijah ter o nastali škodi
Zakon  o varstvu pred požarom /ZVPoz/
na sedežu občine v času uradnih ur
Evidenca o usposobljenosti zaposlenih za varstvo pred požarom
Zakon  o varstvu pred požarom /ZVPoz/
na sedežu občine v času uradnih ur
Evidenca o opremi, napravah in drugih sredstvih za varstvo pred požarom s katerimi razpolaga občina
Zakon  o varstvu pred požarom /ZVPoz/
na sedežu občine v času uradnih ur
Evidenca o pokojnikih, ki so pokopani na pokopališču
Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/
na sedežu občine v času uradnih ur
Kataster grobov
Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/
na sedežu občine v času uradnih ur
Evidenca najemnikov grobov
Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/
na sedežu občine v času uradnih ur
Register občinskih stanovanj
Stanovanjski zakon /SZ-1/
na sedežu občine v času uradnih ur
Register upravnikov stavb in najemnih pogodb
Stanovanjski zakon /SZ-1/
na sedežu občine v času uradnih ur
Register o podeljenih koncesijah
Zakon o socialnem varstvu /ZSV/
na sedežu občine v času uradnih ur
Evidenca o zaposlenih delavcih
Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV/
na sedežu občine v času uradnih ur
Evidenca o stroških dela
Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV/
na sedežu občine v času uradnih ur
Evidenca o izrabi delovnega časa
Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV/
na sedežu občine v času uradnih ur
Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu
Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV/
na sedežu občine v času uradnih ur
     
     
Kataster gospodarske infrastrukture
Zakon o geodetski dejavnosti /ZGeoD-1/
na sedežu občine v času uradnih ur
Evidenca oddanih javnih naročil
Zakon o javnem naročanju /ZJN-3/
na sedežu občine v času uradnih ur
Evidence o transakcijah javnih sredstev med občino in javnimi podjetji
Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti /ZPFOLERD-1/
na sedežu občine v času uradnih ur
Evidenca o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkus praktičnega znanja
Zakon o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/
na sedežu občine v času uradnih ur
Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih
Zakon o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/
na sedežu občine v času uradnih ur
Evidenca o usposabljanju delavcev
 
na sedežu občine v času uradnih ur
Evidenca o najemnih pogodbah
Obligacijski zakonik /OZ/
na sedežu občine v času uradnih ur
Evidenca o podjemnih pogodbah
Obligacijski zakonik /OZ/
na sedežu občine v času uradnih ur
Evidenca o praktikantih
Zakon o delovnih razmerjih /ZDR-1/
na sedežu občine v času uradnih ur
Evidenca o izdanih in prejetih računih
Zakon o davku na dodano vrednost /ZDDV-1/
na sedežu občine v času uradnih ur
Evidenca o potnih nalogih za službeno potovanje z obračunom
Zakon o prevozih v cestnem prometu /ZPCP-2/
na sedežu občine v času uradnih ur
Evidenca občanov
 
na sedežu občine v času uradnih ur
Evidenca o seznanjenosti s požarnim redom
Pravilnik o požarnem redu
 
na sedežu občine v času uradnih ur

3.  NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:

 • osebni dostop na sedežu občine v času uradnih ur
 • dostop po elektronski poti na spletni strani https://www.borovnica.si

Dostop na podlagi neformalne zahteve:

 • ustna zahteva
 • preko telefona
 • po elektronski poti

 Dostop na podlagi formalne zahteve:

 • zahteva podana ustno na zapisnik
 • pisna zahteva po pošti (Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica)
 • vložitev zahteve po elektronski pošti (obcina@borovnica.si)

Obrazci s področja dostopa do informacij javnega značaja: Informacijski pooblaščenec

4.  STROŠKOVNIK IN CENIK

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračuna se lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (fotokopija, elektronski zapis) in presegajo 20 EUR, skladno s 16., 17. in 18. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2016).

  Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja (nad 20 EUR) so (brez DDV):

 1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 EUR,
 2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 EUR,
 3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 EUR,
 4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 EUR,
 5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 EUR,
 6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 EUR,
 7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 EUR,
 8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 EUR,
 9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 EUR,
 11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 EUR,
 12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

           

5.  SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

Statut Občine Borovnica

Sklep o spremembi Statuta Občine Borovnica

Odlok o dopolnitvi Odloka o splošnih merilih in pogojih PUP za Občino Vrhnika (Uradni list RS, št. 1/95)

Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica

Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Borovnica

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!