Aktualna obvestila

Aktualna obvestila

8. 11. 2019
Javna obravnava Predloga o proračunu občine Borovnica za leto 2020

Občinski svet Občine Borovnica je na svoji 6. redni seji dne 7. 11. 2019 med drugim sprejel tudi sklep, da se Predlog Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2020 da  v 20 dnevno javno obravnavo. Rok za posredovanje pripomb in predlogov na omenjeni dokument na naslov: Občina Borovnica, Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica ali po e-pošti na: obcina@borovnica.si,  je tako 27. 11. 2019. Dokument je dostopen na: https://www.borovnica.si/seje-sveta/

4. 11. 2019
Poziv občanom in društvom za predloge glede namembnosti Mavčeve dolini in vodohrama Malence

Občina Borovnica je kupila zemljišče v Mavčevi dolini, kjer je bil včasih prostor za različne veselice in druge prireditve. Prostoru je potrebno določiti namembnost in ga potem v skladu z javnim interesom urediti in upravljati. Občina je tudi lastnik vodohrama Malence. Vodohram je opuščen in ni več v uporabi za potrebe vodooskrbe. Na zemljišču stoji stavba tlorisne velikosti 32 m2, nestanovanjska namembnost, in stavna 28 m2, drug kmetijski del stavbe. Komunalnih priključkov nima. V primeru, da bi bila lokacija opuščenega vodohrama na Malencah primerna za kakšno dejavnost, ki je v javnem interesu občine, bi jo občina uredila in namenila za tak interes.

(več …)

29. 10. 2019
7. redna sejo Občinskega sveta Občine Borovnica

7. redna sejo Občinskega sveta Občine Borovnica bo v ČETRTEK, 7. 11. 2019, ob 18. uri, v sejni sobi Občine Borovnica. Ugotovitvi sklepčnost in potrditev dnevnega reda bo sledila seja po predvidenem dnevnem redu:

  1. Potrditev zapisnika 6. redne seje
  2. Poročilo župana o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema sejama
  3. Spremembe cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
  4. Pobude in vprašanja svetnikov
  5. Sklep o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Borovnica
  6. Predlog Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2020

 

Vabilo na sejo in gradiva za sejo so dosegljiva na: https://www.borovnica.si/seje-sveta/

29. 10. 2019
Nastop MPZ Štinglc ob Vseh svetih oz. Dnevu mrtvih

Kot že vrsto let bo moški pevski zbor Štingl’c dne 01.11.2019 na dan Vseh svetih pel na prireditvah v počastitev vseh rajnih. Peli bodo najprej ob 14:00 pri molitvah za vse rajne, najprej v cerkvi in nato še na pokopališču. Ob 19:00 pa pri stari mrliški vežici organizirajo komemoracijo z deklamacijami.

29. 10. 2019
Odpadne nagrobne sveče, cvetje, PVC embalaža

Sestavni deli nagrobnih sveč iz plastike, stekla in kovine spadajo med embalažo. Zato jih je treba oddajati ločeno, v posebej zanje namenjene zabojnike na pokopališčih, na katerih je vidna oznaka z napisom »Samo za odpadne nagrobne sveče«.

Prosimo, da organske odpadke (zeleni odpad, cvetje, zemljo …) s pokopališč odlagate v zelene zabojnike z napisom »Organski odpadki«. Poskrbite, da bodo odpadki s pokopališč pravilno razvrščeni v zabojnike z ustreznimi napisi. Odločite se za nakup okolju prijaznih sveč (sveče, izdelane iz polipropilena (PP) ali stekla in solarne nagrobne lučke) ali, še bolje, sveče nadomestite z alternativnimi izdelki.

29. 10. 2019
Praznični urnik odvoza odpadkov

V času prihajajočih jesenskih praznikov (31. 10. 2019 in 1. 11. 2019) bo urnik odvoza odpadkov delno spremenjen. V četrtek, 31. oktobra, bo potekal po ustaljenem urniku. Petkov urnik pa je zamaknjen za en dan, torej na soboto, 2. 11. 2019. Urnik odvoza odpadkov, prilagojen prazničnim dnem, najdete tudi na naši spletni strani JPV KPV d. o. o.  . Zbirni center Vrhnika v prazničnih dneh ne bo posloval, v soboto 2. 11. 2019 pa bo odprt po običajnem sobotnem urniku.

25. 10. 2019
JAVNI RAZPIS ZA PRODAJO NEPREMIČNIN S PARC. ŠT. 2080/105 IN 2080/106 OBE K.O. BOROVNICA

Občina Borovnica objavljav javni razpis za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb.

Predmet prodaje sta zemljišči s parc. št. 2080/105 k.o. 2004 v izmeri 113 m2 in s parc. št. 2080/106 k.o. Borovnica v izmeri 421 m2. Zemljiši se nahajata v območju stavbnih zemljišč.

Izhodišča cena za prodajo nepremičnin je: 22.000,00 EUR

V izhodiščni ceni ni zajet 22% DDV.

Rok za oddajo ponudb je: 02.12.2019.

Besedilo javnega razpisa, razpisna dokumentacija ter geološko geotehnično poročilo so objavljeni pod rubriko razpisi.

 

24. 10. 2019
OBVESTILO OBČANOM VASI BREZOVICA O ONESNAŽENOSTI PITNE VODE

Obveščamo vse občane vasi Brezovica in dela Dražice, da je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano opravil pregled oziroma notranjo kontrolo skladnosti pitne vode iz vodovoda vasi Brezovica. Poročilo o preskusu vode kaže, da je voda onesnažena tako na rezervoarju kot na omrežju. Ob uporabi take vode za prehranske namene obstaja nevarnost za obolenja. Zato je potrebno do nadaljnjega pitno vodo iz vodovodnega omrežja Brezovica za prehranske namene pred uporabo obvezno prekuhavati. Opozorilo velja do preklica.

Celotno obvestilo in navodila za prekuhavanje vode se nahajajo v prilogi.

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!