Aktualna obvestila

Novoletni nagovor, zahvale in čestitke župana

Spoštovani občani in občanke ter vsi prebivalci Občine Borovnica!
 
Dovolite mi, da se najprej zahvalim vsem, ki ste z dobro voljo in potrpežljivo prenašali večje in manjše tegobe zaradi številnih infrastrukturnih del, ki so bila izvedena oz. se še izvajajo in so v veliki meri posledica procesov, dokumentov in dovoljenj,  ki so bili končani, začeti ali izdani v prejšnjem mandatu.
V mislih imam predvsem gradnjo optičnega omrežja, s katerim je oz. bo v kratkem veliki večini občanov zagotovljen širokopasovni dostop do sodobnih elektronskih komunikacij. Čeprav to ni projekt, ki bi ga neposredno izvajala občina, smo tako občinska uprava kot tudi sam osebno, vložili veliko energije v to, da so bili pravočasno sprejeti vsi potrebni dokumenti ter sklenjeni tudi številni formalni in neformalni dogovori, da so zadeve stekle. Sproti smo, tako z izvajalci kot tudi s prizadetimi občani, v konstruktivnem duhu reševali težave, do katerih je prihajalo zaradi izvedbe gradbenih del.
Podobno je bilo tudi pri gradnji trgovine SPAR partner Blatnik, kjer smo že od trenutka, ko je podjetje SPAR Slovenija d. o. o. izrazilo namero po gradnji, z njim zelo dobro sodelovali in tudi pri sami gradnji sproti in uspešno sproti reševali odprte zadeve. Veseli me, da je SPAR Slovenija d. o. o. pripoznal priložnost in se kljub dejstvu, da konstruktivno sodelujemo tudi z Mercatorjem pri pripravi OPPN za izgradnjo njegovega poslovnega objekta, odločil za gradnjo sodobne trgovine v Borovnici.
 
S Slovenskimi železnicami nam je uspelo najti rešitev za nemoteno parkiranje občanov pri železniški postaji v času gradnje parkirišča P+R, ki je v tehničnem smislu končano. Slovenske železnice zamujajo pri ureditvi Mejačeve ulice na območju železniške postaje, bodo pa spomladi obnovile ograjo, postavile sodobno kolesarnico in uredile infrastrukturo za izposojo koles. V letu 2020 bomo obnovili tudi most do železniške postaje.
 
Tudi na področju Struge oz. nekdanje industrijske cone LIKO se kaže tako napredek v urejanju prostora kot tudi pri obsegu dejavnosti in številu zaposlenih. Tu ne gre le  za urejanje naših parcel in parcelnih mej, temveč se moramo kot nosilci urejanja v prostoru tudi tu precej ukvarjati s problemi, ki niso naši, a je njihova ustrezna rešitev tudi v interesu občine.
 
Usklajevanja med investitorji, soglasodajavci in občani seveda zahteva čas in energijo. Te ne bi bilo dovolj, če tudi v občinskem svetu oz. pri veliki večini občinskih svetnikov ne bi prevladala pozitivna energija in konstruktivno sodelovanje. Včasih sicer slišim, da se s svetniki premalo posvetujem, vendar pa sem se, ob upoštevanju zakonskih omejitev, konstruktivno dogovoril z vsakim svetnikom oz. svetniško skupino, ki se je potrudil oz. potrudila do moje pisarne.
Strpnost in iskanje konstruktivnih rešitev, ko se pojavijo težave, bo še kako potrebno tudi v letu 2020. Po številnih težavah in zapletih bomo v tem letu končno zgradili že nekaj let nujno potreben prizidek k šoli. Ob tej priložnosti se za zahvaljujem vodstvu šole in vsem zaposlenim v šoli in vrtcu, da so v omejenih prostorskih pogojih s kombinacijo organizacijskih ukrepov in začasne usposobitve pomožnih prostorov za pouk oz. varstvo otrok, to tega izvedli brez motenj in da so s potrpežljivostjo dočakali odločitev o gradnji prizidka.
 
Veliko truda in komunikacije z lastniki zemljišč je bilo v letu 2019 vloženo tudi v pripravo zahtevne dokumentacije za gradnjo povezave za kolesarje in pešce med P+R in Pakom. Ob izgradnji slednje  nameravamo sočasno obnoviti tudi vodovodno omrežje, za kar je tudi že izdelana projektna dokumentacija. Kot tudi pri večini drugih projektov nam največ težav povzroča dokazovanje, da gradnje ne bodo potekale na poplavno zelo izpostavljenem terenu in ne bodo povzročale poslabšanja poplavne ogroženosti. V prihodnje bo to nekoliko lažje, saj bo končana splošna študija poplavne ogroženosti in ukrepov za njeno zmanjšanje za celotno občino. Tudi nasploh se nam obrestujejo minila vlaganja v stike z soglasodajavci in odločevalci na ravni države, tako da se je sodelovanje z državo občutno izboljšalo. Sami pa veste, da birokracije ne miruje in prihaja na dan z vedno novimi zahtevami.
 
Veseli me, da vse bolj postajamo tudi občina s prenočitvenimi turističnimi zmogljivostmi. Iz Turizma Ljubljana so nam sporočili, da je regijska turistična statistika letos prvič zaznala tudi goste, ki so prenočevali v naši občini. Še neizkoriščen potencial na tem področju je seveda velik in prepričan sem da bodo rezultati naših prizadevanj za boljšo prometno infrastrukturo v občini, vključno z boljšim dostopom do Vrhnike, veliko pripomogli k boljšem izkoriščanju tega potenciala.
 
V teh dneh bodo občani, lastniki parcel ob regionalni cesti med Borovnico in gasilskim domom na Bregu, prejeli predstavitve posegov na njihove parcele zaradi izgradnje povezave za kolesarje in pešce ter sočasne nujno potrebne obnove ceste, skupaj s pogodbami za predhodno služnost z odkupom zemljišč po izvedenem posegu. Kmalu po novem letu bodo tudi lastniki na odseku med gasilskim domom na Bregu in Pakom h. š. 33, in do konca marca tudi vsi ostali do meje z občino Brezovica, obveščeni o posegih na njihova zemljišča. Verjamem, da bo tudi tu zmagal pozitiven pristop in da bodo lastniki zemljišč uvideli, da zaradi boljše in predvsem za kolesarje in pešce bolj varne infrastrukture ne bomo na boljšem le vsi skupaj, temveč bodo zaradi tega, ker bo ta infrastruktura prispevala k povečani vrednosti njihovih zemljišč, na boljšem tudi sami lastniki.
 
Občina je pripravila projekte in če bodo s tem soglašali tudi lastniki zemljišč, potem bomo do začetka poletja 2020 oddali popolno vlogo za pridobitev pravice do gradnje. To moramo za pridobitev evropskih sredstev, brez katerih izgradnja ne bo mogoča, pridobiti do septembra 2020. V tem primeru si lahko obetamo, da bo v letu 2020 zgrajena kolesarska pot med mostovoma čez Borovniščico na Mejačevi in Ljubljanski cesti. Ker je  dinamika gradnje ob regionalni cesti tudi stvar Direkcije RS za investicije, ki nosi stroške njene obnove, pa bo le ta znana šele po tem, ko nam bo uspelo pridobiti pravico do gradnje. V najslabšem primeru bo projekt zaključen do konca leta 2022.  Če bo vse po  sreči in ne bo zaletov s pridobivanjem zemljišč, pa lahko do leta 2022 pride tudi do izgradnje povezave za kolesarje in pešce med Borovnico in Dolom.
 
Ker se je v zadnjem desetletju precej povečalo število prebivalcev Rakitne, ti pa nimajo urejenega čiščenja odpadnih vod, se je posledično močno poslabšala kakovost pitne vode v lokalnih vodovodih v Kotih. V letu 2020 se bo izdelala projektna dokumentacija za zagotovitev zanesljive oskrbe tega dela občine s kakovostno pitno vodo, v letu 2021 pa naj bi se začela izgradnja vodovoda s povezavo vrtine Prušnica z obstoječim vodohranom v Brezovici, ki se bo nadaljevala do ostalih naselij.
 
Obstajajo tudi dobri obeti, da se bo knjižnica v letu 2020 končno preselila v primerne prostore in sicer v nekdanjo trgovino TUŠ Jurček. Z lastnikom je že sklenjeno pismo o nameri,  občina  pa je v ta namen v predlogu proračuna za leto 2020 že rezervirala ustrezna sredstva. V letu 2020 bo tako poleg prizidka k šoli  predvidoma izvedena tudi selitev knjižnice v nove prostore. Oboje skupaj bo za občino seveda tudi velik finančni zalogaj.
Spodobi se, da se ob koncu leta zahvalim tudi vsem društvom za njihov prispevek k urejenosti prostora, dogodkom, kulturnem in športnem utripu v občini ter skrbi za ostarele, bolne in socialno ogrožene. Uspešno sodelovanje v oddaji TV Slovenija »Dobro jutro«, s katero smo lepo predstavili občino, njej kulturni utrip in njene, tudi še neizkoriščene, turistične potenciale, je pokazalo, da skupaj zmoremo veliko in da s sodelovanjem lahko dosežemo še več. Seveda pa ne morem mimo tega, da se ne bi posebno zahvalil vsem trem gasilskem društvom za vse požrtvovalne intervencije, varovanje dogodkov, vzgojo podmladka in ostale dejavnosti.
 
Ob koncu se zahvaljujem vsem zaposlenim v občinski upravi na čelu z novo direktorico. Zaradi odhoda direktorja občinske uprave so bili, ob že siceršnji kadrovski podhranjenosti, zaradi priprave in izvedbe razvojnih projektov, soočeni tako z zelo povečanim obsegom dela kot s spremembami v vodstvu. S požrtvovalnostjo in okrepljenim sodelovanjem so ga, v celoti gledano, dobro opravili.
 
Vsem skupaj želim zdravo, uspešno in veselo Novo leto 2020!
 
Bojan Čebela, župan

Ostala aktualna obvestila

18. 5. 2022
JUBILEJENI KONCERT MPZ “ŠTIGLC”
MPZ Štinglc vas ob svoji 30. letnici, v soboto, 21. maja 2022,  ob 20.00, vabi v OŠ dr. Ivana Korošca na koncert. Veseli bodo vaše udeležbe.
Foto: Igor Trček
18. 5. 2022
TAMBURAŠI BOROVNICA NA VELIKEM HUMANITARNEM KONCERTU

Tamburaši Borovnica bodo v nedeljo, 22. maja 2022, ob 19.00,  nastopili v  ljubljanskem Cankarjevem domu, v okviru humanitarnega koncerta PLEŠEM-POMAGAM, namenjenega zbiranju sredstev za integracijo ukrajinskih otrok v Sloveniji.  Nastopili bodo še Prifarski muzikanti in Policijski orkester,  folklorne skupine COF, Emona, Mengeš, Rožmarin ter učenci nekaterih ljubljanskih OŠ in otroci iz Vrtca H. C. Andersen.  Častni pokrovitelj koncerta  je predsednik Republike g. Borut Pahor. Vstopnice je mogoče – tudi z Bon 21 – kupiti preko spletne prodaje www.cd-cc.si, www.mojekarte.si, ter na bencinskih servisih Petrol.

18. 5. 2022
19.5. 2022 V DELU PAKA MED 7.00 IN 15.00 PREKINJENA OSKRBA Z VODO
JP KPV d. o. o. obvešča, da bo v četrtek, 19. 5. 2022, med 7.00 in 15.00, zaradi izvajanja del na vodovodnem omrežju Pako, Borovnica, motena oziroma prekinjena oskrba s pitno vodo za objekte Pako 1, 2, 3, 4, 5 in 36. Po prekinitvi priporočajo, da se pred ponovno uporabo pitne vode opravi temeljito izpiranje hišne vodovodne napeljave (voda naj iz vsake pipe teče približno 2 minuti oziroma do ustalitve temperature). Pred izpiranjem je potrebno ostraniti mrežice na pipah. Odjemalcem se zahvaljujejo za razumevanje.

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!