Aktualna obvestila

ZBIRANJE POBUD ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE BOROVNICA

Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Borovnica

 Občina Borovnica obvešča občane, lastnike zemljišč ter vso zainteresirano javnost, da s 01.07.2021 pristopa k pripravi Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Borovnica (v nadaljevanju SD OPN).  Pobude bomo zbirali do 2.8.2021.

Vsi zainteresirani lahko podajo svoje pobude in predloge, vezane ne spremembo namenske rabe prostora na obrazcu, ki je na voljo na spletni strani Občine Borovnica ali se oglasijo na sedežu občine v času uradnih ur, kjer lahko vlogo prevzamejo osebno. Enako so dostopna tudi Navodila za podajo pobude, saj je za lažjo obravnavo zaželen podroben opis oz. idejna zasnova ureditve, ki je predmet spremembe namenske rabe.

Rezultati poplavne študije bodo na vpogled na prostorskem informacijskem sistemu iObčina, z namenom, da vsi zainteresirani pred podajo pobude lahko preverijo veljaven status morebitne poplavne ogroženosti svojega zemljišča ter na ogled v prostorih občine po predhodnem naročilu.

Pobude in predlogi za SD OPN se bodo zbirale tako za spremembo namenske rabe prostora, kot tudi za tekstualni del – odlok . Za podajo pobude za spremembo namenske rabe prostora je določena taksa v višini 150,00 EUR, kot je bila ta določena z Odlokom o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Borovnica (Uradni list RS, št. 38/2019).

Plačilo takse ne zagotavlja spremembe namenske rabe prostora, temveč zgolj obravnavo ustreznosti pobude na občini z vidika njene skladnosti s temeljnimi pravili urejanja prostora, cilji prostorskega razvoja občine in pravnimi režimi v prostoru ter z vidika možnosti opremljanja zemljišča s komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo. Plačilo takse je pogoj za obravnavo pobude. Ena pobuda za spremembo namenske rabe prostora lahko vključuje več zemljiških parcel, če se te nahajajo na enovitem zaokroženem območju.

Vse prejete pobude bodo proučene z vidika skladnosti s predpisi, strokovnimi izhodišči s področja prostorskega načrtovanja in cilji prostorskega razvoja Občine Borovnica. Do njih bodo zavzeta stališča.

Ostala aktualna obvestila

12. 5. 2022
ZA VARNO IN ENAKOPRAVNO UPORABO KOLOPARKA
Župan Bojan Čebela je zaradi nekaj primerov trkov in resnih poškodb ter medvrstniškega nasilja v četrtek, 12. 5. 2022, v Koloparku Borovnica sklical sestanek, ki se ga je poleg ravnatelja OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica Daniela Horvata in policista Vilija Jereba udeležilo tudi nekaj staršev. Uvodoma je bilo ugotovljeno, da je do prej omenjenih pojavov prišlo zlasti v prvih tednih po izgradnji pump-track steze, ko je bil naval res velik in da se je v zadnjem času stanje precej izboljšalo.

(več …)

12. 5. 2022
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT  ODOBRILO SREDSTVA ZA GRADNJO PLEZALNE STENE

Občina Borovnica se je tudi v letošnjem letu prijavila na razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za pridobitev nepovratnih sredstev tokrat namenjenih izgradnji plezalnih centrov in plezalnih sten. Na ta način nam je uspelo pridobiti podporo v višini 20.000 evrov za izgradnjo plezalne steze pri telovadnici OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica. Plezalna stena bo postavljena na Z strani telovadnice, pri parkirišču nasproti Gostilne Godec. Pri tem ne bo potrebno posekati oz. odstraniti tam rastočih dreves. S postavitvijo stene se bo povečala kakovost in število javno dostopnih športnih površin v Borovnici.

12. 5. 2022
SLOVESEN PODPIS POGODBE O IZGRADNJI KOLESARSKE POVEZAVE OB REGIONALNI CESTI MED BOROVNICO IN BREGOM Z REKONSTRUKCIJO PRIPADAJOČEGA DELA CESTE

Občina Borovnica je v  četrtek, 12. 5. 2022,  ob 9.00, v sejni sobi Občine Borovnicaslovesno podpisala pogodbo z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo in izvajalcem del podjetjem Komunalne gradnje d. o. o. za Ureditev kolesarske povezave »Barjansko kolesarsko omrežje«  na območju občine Borovnica, odsek Borovnica – Breg. V imenu Občine Borovnica je pogodbo podpisal župan Bojan Čebela, v imenu DRSI direktorica Lilijana Herga in v imenu Komunalne gradnje d. o. o. Grosuplje direktor Viktor Dolinšek.

(več …)

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!