Aktualna obvestila

ZBIRANJE POBUD ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE BOROVNICA

Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Borovnica

 Občina Borovnica obvešča občane, lastnike zemljišč ter vso zainteresirano javnost, da s 01.07.2021 pristopa k pripravi Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Borovnica (v nadaljevanju SD OPN).  Pobude bomo zbirali do 2.8.2021.

Vsi zainteresirani lahko podajo svoje pobude in predloge, vezane ne spremembo namenske rabe prostora na obrazcu, ki je na voljo na spletni strani Občine Borovnica ali se oglasijo na sedežu občine v času uradnih ur, kjer lahko vlogo prevzamejo osebno. Enako so dostopna tudi Navodila za podajo pobude, saj je za lažjo obravnavo zaželen podroben opis oz. idejna zasnova ureditve, ki je predmet spremembe namenske rabe.

Rezultati poplavne študije bodo na vpogled na prostorskem informacijskem sistemu iObčina, z namenom, da vsi zainteresirani pred podajo pobude lahko preverijo veljaven status morebitne poplavne ogroženosti svojega zemljišča ter na ogled v prostorih občine po predhodnem naročilu.

Pobude in predlogi za SD OPN se bodo zbirale tako za spremembo namenske rabe prostora, kot tudi za tekstualni del – odlok . Za podajo pobude za spremembo namenske rabe prostora je določena taksa v višini 150,00 EUR, kot je bila ta določena z Odlokom o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Borovnica (Uradni list RS, št. 38/2019).

Plačilo takse ne zagotavlja spremembe namenske rabe prostora, temveč zgolj obravnavo ustreznosti pobude na občini z vidika njene skladnosti s temeljnimi pravili urejanja prostora, cilji prostorskega razvoja občine in pravnimi režimi v prostoru ter z vidika možnosti opremljanja zemljišča s komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo. Plačilo takse je pogoj za obravnavo pobude. Ena pobuda za spremembo namenske rabe prostora lahko vključuje več zemljiških parcel, če se te nahajajo na enovitem zaokroženem območju.

Vse prejete pobude bodo proučene z vidika skladnosti s predpisi, strokovnimi izhodišči s področja prostorskega načrtovanja in cilji prostorskega razvoja Občine Borovnica. Do njih bodo zavzeta stališča.

Ostala aktualna obvestila

19. 10. 2021
POZIV NA SODELOVANJE NA AKCIJI UREDITVE POVRŠIN OB PRENOVLJENI ATLETSKI STEZI
Atletska steza v športnem parku v Borovnici je končno prenovljena! Potrebno pa je urediti še zelene površine ob prenovljeni stezi, tako. da bodo tudi te, potem, ko se travna ruša dobro zarasla, primerne za tek. Prav tako je potrebno preprečiti, da bi se na novo tartansko površino ob dežju izpirala zemljina.
Zato VSE ŠPORTNE NAVDUŠENCE ŽUPAN BOJAN ČEBELA VABI, da se v soboto, 23. 10. 2021, udeležijo AKCIJE UREJANJA OKOLICE PRENOVLJENE ATLETSKE STEZE. Predhodno se prosim prijavite preko e-pošte na zupan@borovnica.si.
Akcija se bo začela ob 9.00 in bo predvidoma trajala do 12.00. Zaželeno je, da s seboj prinesete lopate in grablje ter pripeljete samokolnice. Za dobro voljo in odličen golaž bo poskrbljeno!
14. 10. 2021
15. redna seja Občinskega sveta Občine Borovnica

15. REDNA SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOROVNICA, BO V SREDO, 20. 10. 2021, ob 18.00 URI, V SEJNI SOBI OBČINE BOROVNICA.  DNEVNI RED:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev dnevnega reda:
  1. Sprememba cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
  2. Sprememba sistemizacije delovnih mest v OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica, za enoto vrtec za šol. leto 2021/22
  3. Seznanitev s hidrološko hidravlična študijo s kartami poplavne in erozijske nevarnosti za potrebe Občinskega prostorskega načrta občine Borovnica
  4. Zapisnik 14. seje občinskega sveta in 5. dopisne seje
  5. Poročilo župana o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema sejama
  6. Pobude in vprašanja svetnikov
  7. Kadrovske zadeve – imenovanje članov Občinske volilne komisije
  8. (več …)
13. 10. 2021
PREPOVED VSTOPA NA ATLETSKO STEZO V ŠPORTNEM PARKU BOROVNICA ZARADI DOKONČANJA NJENE PRENOVE
Nujno potrebna prenova atletske steze v Športnem parku Borovnica je tik pred zaključkom. Izvajalec mora samo še položiti tartansko prevleko na asfaltirano podlago, kar bo narejeno v naslednjih dneh. Da bo to mogoče brezhibno opraviti pa mora biti slednja povsem čista in jo zato danes čistijo. Zato prosimo, da do dokončanja prenove steze oz. položitve taratanske preproge NIHČE NE STOPI OZ. HODI PO ASFALTIRANI TEKAŠKI STEZI, kar seveda pomeni, da tudi NI MOGOČ DOSTOP DO ŠPORTNIH POVRŠIN ZNOTRAJ ATLETSKE STEZE (igrišča za mali nogomet oz. rokomet in ostale asfaltirane površine).  Zahvaljujemo se vam za vaše razumevanje in skrb za skupno dobro! 
13. 10. 2021
Predlaganje kandidatov za občinsko volilno komisijo – podaljšan rok

Ker v roku ni prispelo dovolj predlogov, Občina Borovnica ponovno poziva vse zainteresirane občane, politične stranke v občini in druge organizacije občanov, da najkasneje do 29. oktobra 2021, do 12. ure, posredujejo predloge kandidatov za člane Občinske volilne komisije in njihovih namestnikov. Celotno besedilo poziva in obrazec sta dostopna na: https://www.borovnica.si/uradne-objave/razpisi/javni-poziv-za-predlaganje-kandidatov-za-clane-obcinske-volilne-komisije-in-njihovih-namestnikov-podaljsan-rok/.

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!