Novice

OBČINSKI SVET ŠE DRUGIČ ZAVRNIL POTRDITEV DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA PREUREDITVE NEKDANJE TRGOVINE TUŠ MARKET JURČEK V KNJIŽNICO

Na 12. redni seji Občinskega sveta Občine Borovnica, ki je bila v sredo, 15. 4. 2021, je Občinski svet Občine Borovnica še drugič zavrnil potrditev DIIP za preureditev nekdanje trgovine Jurček v knjižnico. Občinski svet je omenjeni dokument prvič obravnaval na 6. izredni seji 12. 2. 2021. Vsi svetniki so se strinjali, da je idejna zasnova, na kateri temelji dokument identifikacije investicijskega projekta, ustrezna in da podaja dobre rešitve, kako čim bolj izkoristiti prostorske možnosti, ki jih daje nekdanja trgovina Jurček za ustrezno delovanje knjižnice, ne da bi bilo potrebno za prenovo pridobiti gradbeno dovoljenje. Pridobivanje le-tega bi – z vsemi potrebnimi soglasji nosilcev v prostoru –  namreč zahtevalo najmanj pol leta, knjižnico pa je potrebno čim prej preseliti v nove, ustreznejše prostore. Lanskoletni potresi so namreč spet pokazali, da stavba, v kateri gostuje knjižnica, ni potresno varna. Svetniki pa so izrazili dvome glede ustreznosti ocene stroškov prenove objekta, kot je podana v DIIP, ter županu in občinski upravi naložili, da preveri možnosti za zmanjšanje stroškov prenove. Soglasni pa so bili, da naj se z nakupom stavbe nekdanje trgovine ne odlaša.

Ob tem, ko je Občina Borovnica namero izvršila, se je pri preverjanju stroškov prenove izkazalo, da večjih prihrankov ni mogoče doseči. Za knjižnico so predpisani najvišji standardi tako glede varnosti kot tudi dostopnosti za osebe z različnimi ovirami. Imeti mora več sistemov za zaznavanje in gašenje požarov, prav tako pa tudi ustrezno prezračevanje.  Upoštevati je potrebno statične norme glede nosilnosti tlakov, kar pomeni, da je potrebno sedanje v celoti zamenjati. Vse pohištvo, vključno s policami za knjige, mora imeti ustrezne certifikate za opremo knjižnic.  Da bi bilo na voljo vse knjižnično gradivo in  da so ob tem na voljo še prostori za pravljične ure ali različne delavnice ter da se vsaj minimalno predstavi tudi zgodovina kraja oz. tisti njegovi prebivalci, ki so pustili pečat v razvoju slovenskega naroda, je potrebno maksimalno izkoristiti omejen razpoložljivi prostor. Kot je povedala Simona Stražišar, razpolaga knjižnica z obsežnim delom zapuščine dr. Marje Boršnik, ki so jo izročili njeni potomci v upanju, da bo nekoč razstavljena v knjižnici v okviru domoznanske zbirke oz. bo dr. Marja Boršnik imela tudi spominsko sobo. Za to, da bi predstavila zapuščino dr. Marje Boršnik, pa si prizadeva tudi ustanova v Kranju. Da bi bila domoznanska zbirka vsaj v minimalnem obsegu sestavni del nove borovniške knjižnice, bo potrebno vsaj deloma prilagoditi notranjo opremo in del pohištva.

Nenazadnje pa je potrebno upoštevati, da na podlagi DIIP ni mogoče podati natančne ocene, saj se podrobni popisi del izdelajo šele v okviru Projekta za izvedbo (PZI). K izdelavi slednjega pa občinska uprava lahko pristopi šele na podlagi s strani občinskega sveta potrjenega DIIP. In kar je najbolj pomembno – končne cene izvedbe prenove objekta ne določa niti občinska uprava niti občinski svet, temveč jo na podlagi javnega naročila določi trg. Glede na razmere na trgu je lahko cena bistveno nižja ali višja, kot je ocenjeno v DIIP.

Na 12. redni seji Občinskega sveta so tako svetniki obravnavali DIIP, ki je vrednost prenove nekdanje trgovine v knjižnico okvirno ocenil na 440.000 €, pri tem pa v celoti ohranil tako s strani vodje knjižnice in direktorice kot tudi s strani svetnikov pohvaljeno idejno zasnovo.   Župan in občinska uprava sta v gradivu za sejo za obravnavo te točke pripravila tudi predstavitev stroškov referenčnega objekta, ki je po vseh parametrih primerljiv s prenovo trgovine Jurček v borovniško knjižnico. Gre za leta 2010 v knjižnico preurejeno trgovino na Rakeku, ki je tako po površini kot tudi po tlorisu zelo podobna nekdanji trgovini Jurček v Borovnici. Upoštevajoč indeksacijo stroškov v gradbeništvu od leta prenove trgovine v knjižnico na Rakeku do danes se je izkazalo, da je v DIIP ocenjeni strošek za preureditev trgovine v knjižnico v Borovnici celo nekoliko nižji, kot so bili stroški preureditve trgovine v knjižnico na Rakeku. Ob tem slednja razpolaga s pol manj knjižnimi enotami kot knjižnica v Borovnici.

Na seji so nekateri svetniki še naprej dvomili v ustreznost podanih ocen v DIIP. Svetnik Peter Črnilogar je npr. več ponudnikom opreme za knjižnico posredoval tloris bodoče borovniške knjižnice in tako pridobil ponudbe, med katerimi je najnižja znašala 46.000 €, z dodatnimi elementi pa po oceni 65.0000 €, medtem ko v DIIP ocenjen strošek za opremo znaša 90.000 €. A se je takoj za tem k besedi priglasila vodja knjižnice Simona Stražišar in navzoče seznanila, da je tudi sama na podlagi tlorisa poslala poziv za ponudbe za dobavo opreme. Opozorila je na to, da  je, dokler v popisih del ni natančno določeno, kakšna bo notranja oprema (lesene, kovinske ali kombinirane police, enostavne police ali vitrine, določeni regali s steklom ali brez njega, rob za policami, regali, ki se dajo nadgrajevati oz. dopolnjevati ipd.), mogoče zelo manipulirati glede cene opreme, saj je pridobila ponudbe od 45.000,00 € pa tudi več kot 110.000,00 €.  Najnižja je izstopala, ostale so bile nad 90.000,00 evrov. Samo tloris ne more biti merilo. Treba je tudi vedeti, da se knjižnice načrtuje za najmanj 20 let vnaprej.

Toda tudi vse to večino svetnikov prepričalo, da bi kar potrdili DIIP . Sklicevali so na izkušnje z gradnjo prizidka k šoli. A pri tem nekateri svetniki niso hoteli upoštevati, da je bilo v primeru gradnje prizidka potrebno zadostiti najvišjim zahtevam glede energetske učinkovitosti in deleža uporabe lesa. V nasprotnem primeru bi  občina izgubila 208.000 evrov nepovratnih sredstev Ekosklada.

Pred odločanjem o potrditvi DIIP je svetnik Peter Svete predlagal, da se iz vrst občinskega sveta imenuje posebna skupina, ki bo spremljala pripravo PZI dokumentacije in preverjala smotrnost in ustreznost popisov del. Ti ponudnikom služijo kot osnova za pripravo ponudb.  Čeprav ne gre za običajno prakso, je župan Bojan Čebela predlog sprejel in dal na glasovanje. Svetniki so soglasno potrdili imenovanje skupine v sestavi Peter ČrnilogarPeter Svete in Ciril Menart.

Potem je župan Bojan Čebela začel z branjem predloga sklepa o potrditvi DIIP za preureditev nekdanje trgovine Jurček v knjižnico, a ga je med branjem prekinil svetnik Peter Črnilogar in zahteval, da se odredi odmor za posvet svetnikov. Župan je predlog sprejel.

Po odmoru je svetnik Peter Črnilogar predlagal še dodaten sklep, ki bi občinskemu svetu dal mandat, da potrdi tudi PZI Župan Bojan Čebela je  zavrnil, da bi dal predlog na glasovanje, saj evidentno krši z zakonom določeno načelo razdelitve pristojnosti med županom in občinsko upravo na eni ter občinskim svetom na drugi strani. Pri tem je izrazil mnenje, da gre za nezaslišan poskus motenja dela župana in poseganja v pristojnosti občinske uprave.  Nato je prebral in dal na glasovanje predlog sklepa o potrditvi DIIP. Proti so glasovali svetniki Peter Črnilogar, Aljoša Hribar, Aljoša Žerjav, Ciril Menart, Tine Palčič in Jože Korošec. Za so glasovali  Nina Scortegagna Kavčnik, Andrej Erčulj, Janko Smole in Matjaž Ocepek.  Vzdržali pa so se dr. Andrej Čampa,  dr. Peter Svete in Marko Žitko.

Dokler ne bo potrjen DIIP, občina tudi ne more pričeti s pripravo dokumentacije, potrebne za kandidaturo za sredstva, ki jih  Ministrstvo za kulturo razpisuje za sofinanciranje obnove in novogradnje kulturnih domov, k

njižnic in stavb s podobno namembnostjo. V kolikor bi bil DIIP potrjen že 12. februarja, bi občina lahko kandidirala za dodelitev do 200.000 € nepovratnih sredstev na razpisu, objavljenem 28. 2. 2021. Tako pa se izmika možnost za kandidiranje na podobnem razpisu, ki bo predvidoma objavljen v mesecu maju. Tovrstni razpisi pa niso na voljo vsako leto, zato se lahko nove priložnosti pojavijo šele čez več let.

Ostale novice

16. 5. 2022
Pridružimo se prizadevanjem ZEOS za ponovno uporabo električnih naprav in aparatov

Tudi pri nas se dogajajo premiki v smeri povečevanja popravil aparatov. Družba ZEOS, d.o.o. sodeluje na nekaterih večjih dogodkih po državi, na katere so vabljeni vsi, ki imajo doma svoje male električne aparate in audio-video naprave, ki bi jih želeli popraviti. Brezplačno jih bo pregledal in diagnosticiral njihovo napako hišni serviser iz Servisa Jurco, ki bo za vse preveril tudi dobavljivost rezervnih delov (za morebitno popravilo aparata pa bo možen dogovor z njim na licu mesta). S servisnimi aktivnostmi so pričeli v soboto, 7. maja 2022, kjer so z vozilom E-transformer 2.0. sodelovali na dogodku Prevetrimo omare 5 v Logatcu, ki je potekal v organizaciji Knjižnice Logatec in Komunalnega podjetja Logatec d.o.o..

(več …)

16. 5. 2022
KONCERT TROBILNEGA KVINTETA CONTRAST

V sklopu festivala Glasbena fabr’ka, ki ga organizira Kulturno društvo Adriars , je v nedeljo, 15. 5. 2022,  ob 19.00, nastopil trobilni kvintete Adriars v zasedbi: Gregor Turk -trobenta, Blaž Avbar – trobenta, Jože Rošer – rog, Žan Tkalec- pozavna in Uroš Vegelj – tuba. Glasbeniki s s svojim nastopom, ki je temeljil na skladbah slavnega ruskega skladatelja Sergeja Rachmaninova ter nekoliko manj znanih, a strukturno in tonsko raznovrstnih delih avtorjev Victorja Ewalda, Tilna Slakana in s humorjem in sarkazmom bogati skladbi “Ali poznate cesarja Jožefa?”, avstrijskega skladatelja Wernerja Pirchnerja navdušili dobrih 70 poslušalcev, ki so se zbrali v večnamenskem prostoru OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica.

11. 5. 2022
ZDRAVSTVENO STANJE V OBČINI BOROVNICA V LETU 2022: NAJVEČJI PROBLEM – PREKOMERNO UŽIVANJE ALKOHOLA

Prikaz Zdravje v občini 2022, ki ga pripravlja NIJZ,  je namenjen pregledu ključnih kazalnikov zdravja v občini v primerjavi s slovenskim in regionalnim povprečjem. Tudi v letu 2022 občina Borovnica negativno izstopa po številu poškodovanih v prometnih nezgodah, deležu prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji in boleznih, ki so neposredno pripisane prekomernemu uživanju alkohola. Slabše od povprečja se je občina odrezala tudi pri odzivnosti v programu DORA. Pozitivno pa občina odstopa glede števila bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi in bolniških odsotnosti.

(več …)

19. 4. 2022
TRADICIONALNA SPOMLADANSKA ČISTILNA AKCIJA – LETOS TUDI Z UDELEŽBO SKUPINE PROSTOVOLJCEV IZ PETROLA  

Zavod Tri-niti je ob podpori in v sodelovanju z Občino Borovnica ter v sodelovanju z JP KPV d. o. o. v prvi polovici aprila izvedel tradicionalno čistilno akcijo čiščenja okolice v občini Borovnica.  Ker ni bilo mogoče natančno predvideti začetka in konca napovedanih padavin je glavnina akcije potekala tako v soboto 9. aprila, kot tudi v nedeljo, 10. 4. 2022. DPŽ Ajda ter vzgojitelji in varovanci vrtca Borovnica so se obvezali, da  se bodo akciji pridružili  kasneje in čistili ob  Svetovnem dnevu Zemlje, 22. in 23. 4. 2022. Skupaj smo do sedaj pobrali skoraj 400 kg odpadkov. Pobrane odpadke je odpeljalo JP KPV d.o.o. Med najbolj pogostimi odpadki so  bile pločevinke (predvsem piva),  plastenke,  ostala plastična embalaža ter cigaretni ogorki. Med odpadki smo našli najdejo tudi številne zaščiten obrazne maske za ter  precej polivinila.

(več …)

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!