Novice

OBČINSKI SVET ŠE DRUGIČ ZAVRNIL POTRDITEV DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA PREUREDITVE NEKDANJE TRGOVINE TUŠ MARKET JURČEK V KNJIŽNICO

Na 12. redni seji Občinskega sveta Občine Borovnica, ki je bila v sredo, 15. 4. 2021, je Občinski svet Občine Borovnica še drugič zavrnil potrditev DIIP za preureditev nekdanje trgovine Jurček v knjižnico. Občinski svet je omenjeni dokument prvič obravnaval na 6. izredni seji 12. 2. 2021. Vsi svetniki so se strinjali, da je idejna zasnova, na kateri temelji dokument identifikacije investicijskega projekta, ustrezna in da podaja dobre rešitve, kako čim bolj izkoristiti prostorske možnosti, ki jih daje nekdanja trgovina Jurček za ustrezno delovanje knjižnice, ne da bi bilo potrebno za prenovo pridobiti gradbeno dovoljenje. Pridobivanje le-tega bi – z vsemi potrebnimi soglasji nosilcev v prostoru –  namreč zahtevalo najmanj pol leta, knjižnico pa je potrebno čim prej preseliti v nove, ustreznejše prostore. Lanskoletni potresi so namreč spet pokazali, da stavba, v kateri gostuje knjižnica, ni potresno varna. Svetniki pa so izrazili dvome glede ustreznosti ocene stroškov prenove objekta, kot je podana v DIIP, ter županu in občinski upravi naložili, da preveri možnosti za zmanjšanje stroškov prenove. Soglasni pa so bili, da naj se z nakupom stavbe nekdanje trgovine ne odlaša.

Ob tem, ko je Občina Borovnica namero izvršila, se je pri preverjanju stroškov prenove izkazalo, da večjih prihrankov ni mogoče doseči. Za knjižnico so predpisani najvišji standardi tako glede varnosti kot tudi dostopnosti za osebe z različnimi ovirami. Imeti mora več sistemov za zaznavanje in gašenje požarov, prav tako pa tudi ustrezno prezračevanje.  Upoštevati je potrebno statične norme glede nosilnosti tlakov, kar pomeni, da je potrebno sedanje v celoti zamenjati. Vse pohištvo, vključno s policami za knjige, mora imeti ustrezne certifikate za opremo knjižnic.  Da bi bilo na voljo vse knjižnično gradivo in  da so ob tem na voljo še prostori za pravljične ure ali različne delavnice ter da se vsaj minimalno predstavi tudi zgodovina kraja oz. tisti njegovi prebivalci, ki so pustili pečat v razvoju slovenskega naroda, je potrebno maksimalno izkoristiti omejen razpoložljivi prostor. Kot je povedala Simona Stražišar, razpolaga knjižnica z obsežnim delom zapuščine dr. Marje Boršnik, ki so jo izročili njeni potomci v upanju, da bo nekoč razstavljena v knjižnici v okviru domoznanske zbirke oz. bo dr. Marja Boršnik imela tudi spominsko sobo. Za to, da bi predstavila zapuščino dr. Marje Boršnik, pa si prizadeva tudi ustanova v Kranju. Da bi bila domoznanska zbirka vsaj v minimalnem obsegu sestavni del nove borovniške knjižnice, bo potrebno vsaj deloma prilagoditi notranjo opremo in del pohištva.

Nenazadnje pa je potrebno upoštevati, da na podlagi DIIP ni mogoče podati natančne ocene, saj se podrobni popisi del izdelajo šele v okviru Projekta za izvedbo (PZI). K izdelavi slednjega pa občinska uprava lahko pristopi šele na podlagi s strani občinskega sveta potrjenega DIIP. In kar je najbolj pomembno – končne cene izvedbe prenove objekta ne določa niti občinska uprava niti občinski svet, temveč jo na podlagi javnega naročila določi trg. Glede na razmere na trgu je lahko cena bistveno nižja ali višja, kot je ocenjeno v DIIP.

Na 12. redni seji Občinskega sveta so tako svetniki obravnavali DIIP, ki je vrednost prenove nekdanje trgovine v knjižnico okvirno ocenil na 440.000 €, pri tem pa v celoti ohranil tako s strani vodje knjižnice in direktorice kot tudi s strani svetnikov pohvaljeno idejno zasnovo.   Župan in občinska uprava sta v gradivu za sejo za obravnavo te točke pripravila tudi predstavitev stroškov referenčnega objekta, ki je po vseh parametrih primerljiv s prenovo trgovine Jurček v borovniško knjižnico. Gre za leta 2010 v knjižnico preurejeno trgovino na Rakeku, ki je tako po površini kot tudi po tlorisu zelo podobna nekdanji trgovini Jurček v Borovnici. Upoštevajoč indeksacijo stroškov v gradbeništvu od leta prenove trgovine v knjižnico na Rakeku do danes se je izkazalo, da je v DIIP ocenjeni strošek za preureditev trgovine v knjižnico v Borovnici celo nekoliko nižji, kot so bili stroški preureditve trgovine v knjižnico na Rakeku. Ob tem slednja razpolaga s pol manj knjižnimi enotami kot knjižnica v Borovnici.

Na seji so nekateri svetniki še naprej dvomili v ustreznost podanih ocen v DIIP. Svetnik Peter Črnilogar je npr. več ponudnikom opreme za knjižnico posredoval tloris bodoče borovniške knjižnice in tako pridobil ponudbe, med katerimi je najnižja znašala 46.000 €, z dodatnimi elementi pa po oceni 65.0000 €, medtem ko v DIIP ocenjen strošek za opremo znaša 90.000 €. A se je takoj za tem k besedi priglasila vodja knjižnice Simona Stražišar in navzoče seznanila, da je tudi sama na podlagi tlorisa poslala poziv za ponudbe za dobavo opreme. Opozorila je na to, da  je, dokler v popisih del ni natančno določeno, kakšna bo notranja oprema (lesene, kovinske ali kombinirane police, enostavne police ali vitrine, določeni regali s steklom ali brez njega, rob za policami, regali, ki se dajo nadgrajevati oz. dopolnjevati ipd.), mogoče zelo manipulirati glede cene opreme, saj je pridobila ponudbe od 45.000,00 € pa tudi več kot 110.000,00 €.  Najnižja je izstopala, ostale so bile nad 90.000,00 evrov. Samo tloris ne more biti merilo. Treba je tudi vedeti, da se knjižnice načrtuje za najmanj 20 let vnaprej.

Toda tudi vse to večino svetnikov prepričalo, da bi kar potrdili DIIP . Sklicevali so na izkušnje z gradnjo prizidka k šoli. A pri tem nekateri svetniki niso hoteli upoštevati, da je bilo v primeru gradnje prizidka potrebno zadostiti najvišjim zahtevam glede energetske učinkovitosti in deleža uporabe lesa. V nasprotnem primeru bi  občina izgubila 208.000 evrov nepovratnih sredstev Ekosklada.

Pred odločanjem o potrditvi DIIP je svetnik Peter Svete predlagal, da se iz vrst občinskega sveta imenuje posebna skupina, ki bo spremljala pripravo PZI dokumentacije in preverjala smotrnost in ustreznost popisov del. Ti ponudnikom služijo kot osnova za pripravo ponudb.  Čeprav ne gre za običajno prakso, je župan Bojan Čebela predlog sprejel in dal na glasovanje. Svetniki so soglasno potrdili imenovanje skupine v sestavi Peter ČrnilogarPeter Svete in Ciril Menart.

Potem je župan Bojan Čebela začel z branjem predloga sklepa o potrditvi DIIP za preureditev nekdanje trgovine Jurček v knjižnico, a ga je med branjem prekinil svetnik Peter Črnilogar in zahteval, da se odredi odmor za posvet svetnikov. Župan je predlog sprejel.

Po odmoru je svetnik Peter Črnilogar predlagal še dodaten sklep, ki bi občinskemu svetu dal mandat, da potrdi tudi PZI Župan Bojan Čebela je  zavrnil, da bi dal predlog na glasovanje, saj evidentno krši z zakonom določeno načelo razdelitve pristojnosti med županom in občinsko upravo na eni ter občinskim svetom na drugi strani. Pri tem je izrazil mnenje, da gre za nezaslišan poskus motenja dela župana in poseganja v pristojnosti občinske uprave.  Nato je prebral in dal na glasovanje predlog sklepa o potrditvi DIIP. Proti so glasovali svetniki Peter Črnilogar, Aljoša Hribar, Aljoša Žerjav, Ciril Menart, Tine Palčič in Jože Korošec. Za so glasovali  Nina Scortegagna Kavčnik, Andrej Erčulj, Janko Smole in Matjaž Ocepek.  Vzdržali pa so se dr. Andrej Čampa,  dr. Peter Svete in Marko Žitko.

Dokler ne bo potrjen DIIP, občina tudi ne more pričeti s pripravo dokumentacije, potrebne za kandidaturo za sredstva, ki jih  Ministrstvo za kulturo razpisuje za sofinanciranje obnove in novogradnje kulturnih domov, k

njižnic in stavb s podobno namembnostjo. V kolikor bi bil DIIP potrjen že 12. februarja, bi občina lahko kandidirala za dodelitev do 200.000 € nepovratnih sredstev na razpisu, objavljenem 28. 2. 2021. Tako pa se izmika možnost za kandidiranje na podobnem razpisu, ki bo predvidoma objavljen v mesecu maju. Tovrstni razpisi pa niso na voljo vsako leto, zato se lahko nove priložnosti pojavijo šele čez več let.

Ostale novice

14. 10. 2021
SOLIDNA UVRSITEV OBČINE BOROVNICA V RAZISKAVI O TRANSPARENTNOSTI V SLOVENSKIH OBČINAH

Čeprav se morda zdi, da igrajo v državi pomembno vlogo le odločitve vlade, tudi lokalna samouprava bistveno vpliva na naša vsakdanja življenja. Ker mora biti zato njihovo delovanje odprto in vključujoče, so na inštitutu Danes je nov dan v sodelovanju z Organizacijo za participatorno družbo ter PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja pripravili raziskavo transparentnosti in odprtosti slovenskih občin. V njej so z 80 kazalniki ocenili vseh 212 slovenskih občin, pri čemer so pregledovali vsebine in podatke za leto 2020. Občina Borovnica se je pri tem uvrstila med prvo četrtino slovenskih občin oz. na 52. mesto.

Raziskava  je zaobjela 5 vsebinskih sklopov, v katerih so z 80 indikatorji ocenjevali:

(več …)

14. 10. 2021
PRVA OCENA NOVEGA PROMETNEGA REŽIMA V ŠIRŠI OKOLICI OŠ DR. IVANA KOROŠCA BOROVNICA

Predstavniki Medobčinskega inšpektorata in redarstva Vrhnika, Občine Borovnica ter prometni reditelji, ki so v prvih dveh tednih pouka učencem pomagali zagotavljati varno pot v  šolo in predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Jože Korošec, so po treh tednih od njegov uvedbe, ocenili nov prometni režim v širši okolici OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica.

Ugotovili so, da so starši, ki otroke z avtomobili vozijo v šolo, skoraj brez izjeme sprejeli in upoštevajo prepoved parkiranja in ustavljanja na Paplerjevi ulici ter da velika večina upošteva priporočilo, da se otroke odloži pri novem kraku šolske poti mimo Športnega parka Borovnica v obrtni-poslovni coni Struge. Še vedno pa jih kljub prepovedi nekaj parkira pred cerkvijo, nekateri pa za dostavo otrok uporabljajo parkirišče nasproti gostilne Godec ali pri vrtcu. Po umiku nadzora pa se je povečalo število tistih, ki kljub prepovedi ustavljajo na avtobusnem parkirišču pred šolo. Slednje mora glede na potrebe šole ostati v funkciji, saj veliki avtobusi ne morejo uporabljati parkirišča pri šoli. Zato je bil podan predlog, da se namesto sedanjega parkirišča uredi novo in sicer na samem vozišču, dostop do sedanjega pa prepreči s količki. Glede upoštevanja omejitev hitrosti na 30 km/h pa kaže, da ga vozniki upoštevajo vsaj v času prihodov učencev v šolo in odhodov iz šole domov.

(več …)

13. 10. 2021
V Sloveniji se širi mreža za oddajo še delujočih električnih in elektronskih aparatov

Global e-waste monitor 2020 je poročal, da je bilo v letu 2019 proizvedenih 53,6 milijona ton e-odpadkov. Letošnja gora odpadne električne in elektronske opreme bo po njihovih ocenah znašala 57,4 milijona ton. To je več kot je težek Kitajski zid, ki je najtežji umetni predmet na Zemlji. Do leta 2030 pa napovedujejo, da bo v letu nastalo že 74 milijonov ton e-odpadkov. Svetovno nastajanje e-odpadkov se torej letno povečuje za 2 milijona ton ali za približno 3-4%, kar pripisujejo predvsem višji stopnji porabe elektronike, krajšemu življenjskemu ciklu izdelkov in omejenim možnostim popravil. Več o problematiki na globalni ravni in o uspešnem zbiranju in ponovni uporabi električnih in elektronskih aparatov v Sloveniji si lahko prebereta v nadaljevanju.

(več …)

28. 9. 2021
ETM 2021: Promet v občini, kot ga vidijo učenci OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica

Učenci 6.-9. razred OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica so pri predmetu Tehnika in tehnologija, ki ga poučuje Klemen Jevnikar, v okviru EMT 2021 opazovali promet v občini in prišli do naslednjih opažanj in predlogov: 

POHVALE:

 • Ni veliko prometa
 • Urejen promet okoli trgovin Mercator in Spar
 • Parkirišče na železniški postaji
 • Veliko kolesarjev (tudi učencev)
 • Prisotnost redarjev in policistov ob začetku šolskega leta
 • Omejitve hitrosti in hitrostne ovire (center Borovnica, Rimska cesta)
 • Obnovljene talne oznake pred pričetkom šolskega leta
 • Talna osvetlitev prehoda na Zalarjevi
 • Kolesarski park pri mostu Pot v Jele
 • Novo urejena pot ob desnem bregu Borovniščice do Ljubljanske ceste
 • Veliko pločnikov

(več …)

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!