Novice

OBČINSKI SVET ŠE DRUGIČ ZAVRNIL POTRDITEV DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA PREUREDITVE NEKDANJE TRGOVINE TUŠ MARKET JURČEK V KNJIŽNICO

Na 12. redni seji Občinskega sveta Občine Borovnica, ki je bila v sredo, 15. 4. 2021, je Občinski svet Občine Borovnica še drugič zavrnil potrditev DIIP za preureditev nekdanje trgovine Jurček v knjižnico. Občinski svet je omenjeni dokument prvič obravnaval na 6. izredni seji 12. 2. 2021. Vsi svetniki so se strinjali, da je idejna zasnova, na kateri temelji dokument identifikacije investicijskega projekta, ustrezna in da podaja dobre rešitve, kako čim bolj izkoristiti prostorske možnosti, ki jih daje nekdanja trgovina Jurček za ustrezno delovanje knjižnice, ne da bi bilo potrebno za prenovo pridobiti gradbeno dovoljenje. Pridobivanje le-tega bi – z vsemi potrebnimi soglasji nosilcev v prostoru –  namreč zahtevalo najmanj pol leta, knjižnico pa je potrebno čim prej preseliti v nove, ustreznejše prostore. Lanskoletni potresi so namreč spet pokazali, da stavba, v kateri gostuje knjižnica, ni potresno varna. Svetniki pa so izrazili dvome glede ustreznosti ocene stroškov prenove objekta, kot je podana v DIIP, ter županu in občinski upravi naložili, da preveri možnosti za zmanjšanje stroškov prenove. Soglasni pa so bili, da naj se z nakupom stavbe nekdanje trgovine ne odlaša.

Ob tem, ko je Občina Borovnica namero izvršila, se je pri preverjanju stroškov prenove izkazalo, da večjih prihrankov ni mogoče doseči. Za knjižnico so predpisani najvišji standardi tako glede varnosti kot tudi dostopnosti za osebe z različnimi ovirami. Imeti mora več sistemov za zaznavanje in gašenje požarov, prav tako pa tudi ustrezno prezračevanje.  Upoštevati je potrebno statične norme glede nosilnosti tlakov, kar pomeni, da je potrebno sedanje v celoti zamenjati. Vse pohištvo, vključno s policami za knjige, mora imeti ustrezne certifikate za opremo knjižnic.  Da bi bilo na voljo vse knjižnično gradivo in  da so ob tem na voljo še prostori za pravljične ure ali različne delavnice ter da se vsaj minimalno predstavi tudi zgodovina kraja oz. tisti njegovi prebivalci, ki so pustili pečat v razvoju slovenskega naroda, je potrebno maksimalno izkoristiti omejen razpoložljivi prostor. Kot je povedala Simona Stražišar, razpolaga knjižnica z obsežnim delom zapuščine dr. Marje Boršnik, ki so jo izročili njeni potomci v upanju, da bo nekoč razstavljena v knjižnici v okviru domoznanske zbirke oz. bo dr. Marja Boršnik imela tudi spominsko sobo. Za to, da bi predstavila zapuščino dr. Marje Boršnik, pa si prizadeva tudi ustanova v Kranju. Da bi bila domoznanska zbirka vsaj v minimalnem obsegu sestavni del nove borovniške knjižnice, bo potrebno vsaj deloma prilagoditi notranjo opremo in del pohištva.

Nenazadnje pa je potrebno upoštevati, da na podlagi DIIP ni mogoče podati natančne ocene, saj se podrobni popisi del izdelajo šele v okviru Projekta za izvedbo (PZI). K izdelavi slednjega pa občinska uprava lahko pristopi šele na podlagi s strani občinskega sveta potrjenega DIIP. In kar je najbolj pomembno – končne cene izvedbe prenove objekta ne določa niti občinska uprava niti občinski svet, temveč jo na podlagi javnega naročila določi trg. Glede na razmere na trgu je lahko cena bistveno nižja ali višja, kot je ocenjeno v DIIP.

Na 12. redni seji Občinskega sveta so tako svetniki obravnavali DIIP, ki je vrednost prenove nekdanje trgovine v knjižnico okvirno ocenil na 440.000 €, pri tem pa v celoti ohranil tako s strani vodje knjižnice in direktorice kot tudi s strani svetnikov pohvaljeno idejno zasnovo.   Župan in občinska uprava sta v gradivu za sejo za obravnavo te točke pripravila tudi predstavitev stroškov referenčnega objekta, ki je po vseh parametrih primerljiv s prenovo trgovine Jurček v borovniško knjižnico. Gre za leta 2010 v knjižnico preurejeno trgovino na Rakeku, ki je tako po površini kot tudi po tlorisu zelo podobna nekdanji trgovini Jurček v Borovnici. Upoštevajoč indeksacijo stroškov v gradbeništvu od leta prenove trgovine v knjižnico na Rakeku do danes se je izkazalo, da je v DIIP ocenjeni strošek za preureditev trgovine v knjižnico v Borovnici celo nekoliko nižji, kot so bili stroški preureditve trgovine v knjižnico na Rakeku. Ob tem slednja razpolaga s pol manj knjižnimi enotami kot knjižnica v Borovnici.

Na seji so nekateri svetniki še naprej dvomili v ustreznost podanih ocen v DIIP. Svetnik Peter Črnilogar je npr. več ponudnikom opreme za knjižnico posredoval tloris bodoče borovniške knjižnice in tako pridobil ponudbe, med katerimi je najnižja znašala 46.000 €, z dodatnimi elementi pa po oceni 65.0000 €, medtem ko v DIIP ocenjen strošek za opremo znaša 90.000 €. A se je takoj za tem k besedi priglasila vodja knjižnice Simona Stražišar in navzoče seznanila, da je tudi sama na podlagi tlorisa poslala poziv za ponudbe za dobavo opreme. Opozorila je na to, da  je, dokler v popisih del ni natančno določeno, kakšna bo notranja oprema (lesene, kovinske ali kombinirane police, enostavne police ali vitrine, določeni regali s steklom ali brez njega, rob za policami, regali, ki se dajo nadgrajevati oz. dopolnjevati ipd.), mogoče zelo manipulirati glede cene opreme, saj je pridobila ponudbe od 45.000,00 € pa tudi več kot 110.000,00 €.  Najnižja je izstopala, ostale so bile nad 90.000,00 evrov. Samo tloris ne more biti merilo. Treba je tudi vedeti, da se knjižnice načrtuje za najmanj 20 let vnaprej.

Toda tudi vse to večino svetnikov prepričalo, da bi kar potrdili DIIP . Sklicevali so na izkušnje z gradnjo prizidka k šoli. A pri tem nekateri svetniki niso hoteli upoštevati, da je bilo v primeru gradnje prizidka potrebno zadostiti najvišjim zahtevam glede energetske učinkovitosti in deleža uporabe lesa. V nasprotnem primeru bi  občina izgubila 208.000 evrov nepovratnih sredstev Ekosklada.

Pred odločanjem o potrditvi DIIP je svetnik Peter Svete predlagal, da se iz vrst občinskega sveta imenuje posebna skupina, ki bo spremljala pripravo PZI dokumentacije in preverjala smotrnost in ustreznost popisov del. Ti ponudnikom služijo kot osnova za pripravo ponudb.  Čeprav ne gre za običajno prakso, je župan Bojan Čebela predlog sprejel in dal na glasovanje. Svetniki so soglasno potrdili imenovanje skupine v sestavi Peter ČrnilogarPeter Svete in Ciril Menart.

Potem je župan Bojan Čebela začel z branjem predloga sklepa o potrditvi DIIP za preureditev nekdanje trgovine Jurček v knjižnico, a ga je med branjem prekinil svetnik Peter Črnilogar in zahteval, da se odredi odmor za posvet svetnikov. Župan je predlog sprejel.

Po odmoru je svetnik Peter Črnilogar predlagal še dodaten sklep, ki bi občinskemu svetu dal mandat, da potrdi tudi PZI Župan Bojan Čebela je  zavrnil, da bi dal predlog na glasovanje, saj evidentno krši z zakonom določeno načelo razdelitve pristojnosti med županom in občinsko upravo na eni ter občinskim svetom na drugi strani. Pri tem je izrazil mnenje, da gre za nezaslišan poskus motenja dela župana in poseganja v pristojnosti občinske uprave.  Nato je prebral in dal na glasovanje predlog sklepa o potrditvi DIIP. Proti so glasovali svetniki Peter Črnilogar, Aljoša Hribar, Aljoša Žerjav, Ciril Menart, Tine Palčič in Jože Korošec. Za so glasovali  Nina Scortegagna Kavčnik, Andrej Erčulj, Janko Smole in Matjaž Ocepek.  Vzdržali pa so se dr. Andrej Čampa,  dr. Peter Svete in Marko Žitko.

Dokler ne bo potrjen DIIP, občina tudi ne more pričeti s pripravo dokumentacije, potrebne za kandidaturo za sredstva, ki jih  Ministrstvo za kulturo razpisuje za sofinanciranje obnove in novogradnje kulturnih domov, k

njižnic in stavb s podobno namembnostjo. V kolikor bi bil DIIP potrjen že 12. februarja, bi občina lahko kandidirala za dodelitev do 200.000 € nepovratnih sredstev na razpisu, objavljenem 28. 2. 2021. Tako pa se izmika možnost za kandidiranje na podobnem razpisu, ki bo predvidoma objavljen v mesecu maju. Tovrstni razpisi pa niso na voljo vsako leto, zato se lahko nove priložnosti pojavijo šele čez več let.

Ostale novice

9. 5. 2021
Čistilna akcije je za nami
Zavod TRI-NITI in Občina Borovnica sta v sodelovanju z JP KPV d. o. o. in s sponzorsko podporo Picerije Grebenčeva klet v soboto, 8. 5. 2021 izvedla čistilno akcijo. Že dan prej so okolico vrtca in OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica očistili gojenci vrtca in učenci OŠ. Udeležba na akciji je bila dobra, prav tako tudi vzdušje, megle so se pravočasno dvignile in počasi se je mrzlo jutro spremenilo v sončen, a vetroven in za ta letni čas nič kaj topel dan. Zaradi visoke trave in precej narasle Borovniščice pa bo čiščenje ob cestah in Borovniščici potrebno ponoviti, saj vseh smeti ni bilo mogoče najti ali do njih dostopiti. Žal smo spet našli nekaj lokacij odloženih azbestnih odpadkov. Vsem udeležencem se zahvaljujemo za dobro opravljeno delo.
21. 4. 2021
Ajda – vsestransko uporabna kulturna rastlina

Ohranjanje ajde, ki so jo še pred pol stoletja naši predniki pridelali v velikih količinah in posledično skrb za čebele, pomen lokalno pridelane hrane, osveščanje, povečanje izkoriščenosti kmetijski zemljišč,…so le nekateri od razlogov, zaradi katerih je Čebelarska zveza Slovenije, kot pobudnik in koordinator projekta »Kar sejemo, to žanjemo«,   leta 2014 skupaj s partnerji, začela s spodbujanjem setve medovite ajde.  Ajda je kulturna rastlina, ki je pomembna tudi pri kolobarjenju in ne potrebuje škropljenja, kar pomembno prispeva tudi k ekološkemu kmetijstvu. Je tudi uspešna v boju proti plevelom.   Projekt je povezoval številne partnerje. Sodelovali so  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, kmetijske šole in ostali partnerji. Vsak od njih je po svojih najboljših močeh prispeval k povečanju prepoznavnosti medovite ajde. Po podatkih Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja so se kmetijske površine posejane z ajdo povečale iz 3.022 ha v letu 2015, na 6.432 ha v letu 2020. To pomeni, da so se kmetijske površine, posejane z ajdo v zadnjih petih letih v Sloveniji podvojile. V tabeli so prikazani podatki po letih.

(več …)

15. 4. 2021
MOBILNA BANKA NA PRVEM OBISKU V BOROVNICI
15. 4. 2021 je Borovnico prvič obiskala NLB mobilna poslovalnica Bank&Go. “Bančni avtodom” se sicer na parkirišču pred trgovino SPART Partner Blatnik ni pojavil ob 11.15, kot smo bili obveščeni, temveč ob 11.55, kar bo vsaj prve tri mesece ura njegovega na dva tedna ponavljajočega se obiska v Borovnici, ki bo vsakič trajal eno uro. V poslovalnici lahko uredite vse dvige in nakazila, prav tako pa vam lahko predstavijo svoje produkte oz. svetujejo glede vezav depozitov, najema kreditov, različnih vrst zavarovanj itd. Za čas trajanja epidemije koronavirusa je za vstop v mobilno bančno poslovalnico potrebna na obraz pravilno nameščena zaščitna maska, ob vhodu pa si je potrebno tudi razkužiti roke. Sočasno lahko vstopi samo ena oseba, razen v primeru, ko gre za osebe iz istega gospodinjstva. Sestavni del mobilne poslovalnice je tudi mobilni bankomat, na katerem lahko dvignete gotovino in opravite vse druge zadeve kot na siceršnjih bankomatih. Naslednjič nas bo NLB mobilna poslovalnica Bank&Go obiskala 29. 4. 2021 ob 11.55.
13. 4. 2021
Zdravje v občini Borovnica v letu 2021

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) v vsakoletni študiji o zdravju v Sloveniji za občino Borovnica ugotavlja, da je tako kot prejšnja leta, le da še nekoliko bolj izrazito zaznati probleme povezane s prekomernim uživanjem  alkohola (stopnja obolevnosti in umrljivosti zaradi z uživanjem alkohola povezanih bolezni, delež alkoholiziranih v prometnih nesrečah) in kajenjem (stopnja obolevnosti in umrljivosti zaradi s kajenjem) povezanih bolezni. V negativnem smislu glede kazalnikov odstopamo od nacionalnega povprečja tudi glede odsotnosti z dela in klopnega meningoencefalitisa, v pozitivnem pa le pri dveh, neposredno z zdravjem sicer nepovezanih kazalnikih, in sicer pri prirastu prebivalstva in umrljivosti glede na kraj stalnega bivališča.

Ob ugotovitvi da je alkohol pri nas izpostavljen dejavnik zdravstvenih in prometnih tveganj  se je občinsko vodstvo v lanskem letu odločilo, da k naslavljanju te in drugih oblik odvisnosti in tveganega vedenja v občini pristopi z aktivno udeležbo v projektu Preventivna platforma, ki ga koordinira Institut Utrip, s sedežem v naši občini. Žal epidemija COVID-19 preprečuje izvedbo večine načrtovanih aktivnosti oz. jih omejuje na spletno usposabljanje. (več …)

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!