Novice

Poročilo z 11. redne seje Občinskega sveta Občine Borovnica

 1. redna seja Občinskega sveta Občine Borovnica je potekala 23. 12. 2020 v večnamenskem prostoru OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica, med 17.00 in 20.30. Poleg vseh občinskih svetnikov in župana so se je udeležili še direktorica in večine članov občinske uprave ter predsednik Nadzornega odbora Jure Škrbec in ravnatelj OŠ Daniel Horvat.

Po ugotovitvi sklepčnosti, potrditvi dnevnega reda in zapisnikov 10. redne in 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Borovnica, so prisotni obravnavali še naslednje točke dnevnega reda:

 1. Poročilo župana o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema sejama
 2. Pobude in vprašanja svetnikov
 3. Predlog ekonomske cene programov v vrtcu Borovnica od 01.01.2021
 4. Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2021, druga obravnava
 5. Letni program športa v Občini Borovnica za leto 2021
 6. Letni program kulture v Občini Borovnica za leto 2021
 7. Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Ljubljani
 8. Program dela občinskega sveta za leto 2021
 9. Plan dela Nadzornega odbora Občine Borovnica za leto 2021

 

Poročilo o izvrševanju sklepov in nalog ter pobude in vprašanja svetnikov

Na poročilo župana o izvedbi sklepov in nalog ni bilo posebnih pripomb. V nadaljevanju je svetnika Petra Sveteta zanimalo ali je občina odkupila vrt med Cukalovo štalo in Kranjčevo hišo, svetnika Andreja Čampo ali ima občina namero odkupiti ne samo nekdanje trgovine TUŠ Jurček s pripadajočim parkiriščem, temveč tudi ostala zemljišča na tem območju. Prav tako ga je zanimalo, kako se bo uredila prometna varnost v primeru, da bo v nekdanji trgovini delovala knjižnica ter kakšne namere ima občina z nekdanjo kinodvorano.

Župan je potrdil nakup vrta pri objektu Zalarjeva cesta 21 ter namero, da, v kolikor za to obstaja volja lastnikov, pridobi zemljišča pri nekdanji trgovini TUŠ Market Jurček. Pojasnil je, da je Župnija Borovnica zainteresirana za prodajo nekdanje kinodvorane,  kar je tudi v interesu občine, saj potrebuje ustrezne prostore za parkiranje, ko bo prišlo do prenove Stare pošte. Višji svetovalec za razvoj in razvojne projekta Andrej Klemenc pa je pojasnil, da je zaradi številnih sprememb v prostorju v letu 2021 predvidena izdelava prometne študije za del naselja Borovnica med Ljubljansko in Rimsko cesto.

Večina svetnikov je pozdravila in podprla politiko občine glede pridobivanja razpoložljivih zemljišč.

Računovodkinja Monika Remškar je na zahtevo več svetnikov pojasnila, da zakonodaja ne omogoča poenotenje  oz. spreminjanje nazivov Nacionalnih razvojnih programov (NRP), zaradi česar prihaja do tega, da je ob vsaki spremembi uveden nov NRP in se tako pojavlja večje število tematsko in poimensko sorodnih NRP, čeprav je dejansko aktualen samo eden izmed njih. Pojasnila je tudi, da projektov, ki nimajo ocenjene vrednosti na podlagi DIIP, IP ali PZI ni mogoče umestiti v proračun kot NRP. Ker je občinska uprava ocenila, da je vrednost brvi čez Borovniščico pri naselju stanovanjskih blokov na osnovi obstoječega projekta daleč previsoka, je naročila nov projekt z bistveno nižjo vrednostjo investicije, ker pa ta še ni potrjena, projekt še ni umeščen v proračun, kar pa se bo predvidoma zgodilo ob prvem rebalansu.

Župan je obljubil, da se bo v prihodnje ob umiku posameznega NRP iz proračuna pripravilo ustrezne obrazložitve, v zvezi z vprašanjem svetnika Cirila Menarta  z nasipom tik ob občinski cesti pri kolonci na Lazah, pa je pojasnil, da je občina od pristojnih inšpekcijskih služb zahtevala, da preverijo ustreznost posega.

 

Predlog ekonomske cene programov v vrtcu Borovnica od 01.01.2021

Pred obravnavo te točke je župan predstavi novega sodelavca Matjaža Žbogarja, zadolženega za področje družbenih dejavnosti in pravnih zadev.

Uvodoma je predlog ekonomske cene programov v vrtcu predstavil ravnatelj Daniel Horvat, ki je izpostavil, da so dosledno upoštevali pravilnik, ki določa cene programov v vrtcu.  Opozoril je, da se je cena v obdobju 2015-2018 v povprečju znižala za 6,7%, od takrat pa se postopoma zvišuje, vendar ostaja primerljiva s cenami v ostalih občinah v okolici Ljubljane. Poudaril je, da na ceno močno vpliva starost zaposlenih v vrtcu, po novem pa tudi dejstvo, da stroška kurjave neposredno ne financira več občina, temveč sam javni zavod.

Matjaz Žbogar je uvodoma izpostavil, da je predlog cen narejen na osnovi pravilnika in da več kot 90% stroškov cene predstavljajo plače in z njimi povezani izdatki zaposlenih. Poudaril je, da subvencioniranje cen vrtca ni niti obvezno niti pravilo, temveč prej izjema, do katere je v občini prišlo v letu 2009, ker je z njo občina hotela spodbuditi spremembo neugodnih demografskih trendov. Situacija pa se je po izgradnji nove velike stanovanjske soseske po letu 2012 popolnoma spremenila, je pa subvencija ostala kot lokalni ukrep pomoči družinam zaradi finančno-gospodarske krize. Občinska uprava je predlagala ukinitev subvencije ali vsaj njeno prepolovitev pri 2. starostni skupini. V razpravi, v kateri so sodelovali svetniki Peter Svete (kot predsedujoči Odbora za družbene dejavnosti), Andrej Čampa, Matjaž Ocepek, Aljoša Žerjav in Peter Črnilogar, se je izjasnilo, da subvencije veljajo samo za otroke staršev s stalnim bivališčem v občini Borovnica, ki obiskujejo vrtec v občini Borovnica in samo za 1. otroka, prav tako pa tudi, da zaradi tega, ker se pri izračunu deleža, ki ga plačajo starši, že upošteva dohodkovno stanje, odprava subvencije ne bi bistveno vplivala na poslabšanje socialno-ekonomskega položaja staršev.  Po drugi strani pa so svetniki menili, da je potrebno upoštevati, da so trenutno številni starši v nezavidljivem položaju, ne le zaradi zaposlitven oz. finančne negotovosti, ki jo prinaša epidemija, temveč tudi, ker sta varstvo, vzgoja in izobraževanje izključno na njihovih plečih.

Pred glasovanjem je župan Bojan Čebela pozval direktorico občinske uprave, da je primerjalno z nekaterimi drugimi  podobnimi občinami predstavila delež in strukturo vseh proračunskih izdatkov za socialne namene. V predstavitvi, ki je sledila, je Dolores Dolenc Bajc izpostavila, da daje Občina Borovnica med sosednjimi občinami največji delež proračuna za socialne izdatke in da sofinanciramo nekatere storitve (sofinanciranje avtobusnih prevozov na Vrhniko, sofinanciranje cen komunalnih storitev, cepljenje proti meningoencefiltis, popusti  pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev za varstvo v vrtcu, varstvo vozačev v osnovni šoli, šola v naravi, pomoč staršem ob rojstvu otrok, enkratna denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti), ki jih druge sosednje občine ne poznajo. Za te namene je bilo v letu 2020 izplačanih 173.000 €, za ostale zakonsko predpisane socialne izdatke pa še 318.000 €, kar posledično vpliva na sredstva za investicije.

Svetnica Nina Scortegagna Kavčnik je opozorila, da je subvencije, ko so enkrat, sicer z dobrimi razlogi in nameni uvedene, zelo težko ukiniti, saj se vedno najdejo razlogi, da za to (še) ni pravi čas. Socialno šibkih družin ukinitev subvencije ne bo prizadela, saj če se njihov položaj dejansko občutno poslabša, potem padejo v nižji plačilni razred in posledično dobijo še dodatne socialne podpore s strani države. Zato se je zavzela, da se subvencija ukine.

Župan je potem dal na glasovanje tri  opcije (subvencije se v celoti ukinejo, subvencija za 2. starostno skupino se zniža za polovico in za 1. starostno skupino ostane nespremenjena, subvencije v celoti ostajajo), med katerimi je bil s 7 glasovi za in 4 proti sprejet sklep, ki znižuje subvencijo za drugo starostno skupino za polovico.

 

Odlok o proračun Občine Borovnica za leto 2021

Računovodkinja Monika Remškar je  predstavila Odlok o proračunu in pri tem omenila, da se je  župan opredelil do vseh pobud , ki so bile posredovane v javni obravnavi , pri čemer so bile nekatere delno ali v celoti upoštevane. Proračun predvideva prihodke v višini 4,4 milijona €, od tega 3,6 milijona iz naslova davčnih prilivov, medtem ko transferni prihodki predstavljajo 373.000 €, od tega 91.000 € iz evropskih virov. Odhodki so načrtovani v višini dobrega 4,5 milijona €, pri čemer je delež tekočih transferjev 47%, planiranih investicij pa 28%, tekoči odhodki pa se bodo v primerjavi z letom 2020 zmanjšali za 2,1 %.

Direktorica občinske uprave Dolores Dolenc Bajc je pri obrazložitvi proračuna izpostavila nujnost izdelave projektne dokumentacije, odkupa zemljišč in izvedbe ukrepov za zmanjšanje poplavne nevarnost, ki jo predstavlja potok Malence. Izvedba teh ukrepov pogojuje tudi izvedbo nekaterih investicij in nadaljevanje dejavnosti za čim prejšnjo zagotovitev dodatnega vira pitne vode in priključitev naselji v Kotih na novo  vrtino Prušnica. Pri investicijah je izpostavila pričetek izvedbe kolesarske povezave z rekonstrukcijo pripadajočega odseka regionalne ceste med Borovnico in Bregom, nakup prostorov za knjižnico, izgradnjo poligona za kolesarje in rolkarje, ureditev novih grobnih polj ter  parkirišča za zaposlene v osnovni šoli na območju nekdanjega LIKO. Proračun je likvidnostno vzdržen, občinska uprava pa budno spremlja možnosti za zagotovitev sofinanciranje investicij  iz javnih sredstev Republike Slovenije in EU.

Svetniki so pozdravili proračun kot razvojno ambiciozen ter izrazili upanje, da bo razvojne investicije tudi realizirane.

Predlog občinske uprave, da se županu, povečale njegove pristojnosti glede višini sredstev, po katerem bi  lahko med proračunskimi postavkami brez predhodnega soglasja občinskega sveta prenesel 20%, ne da bi pri tem veljala kakšna druga omejite, ni bil deležen podpore. Prav tako ni bi sprejet amandma NSi, ki je postavi dodatno omejitev, po kateri brez soglasja občinskega sveta župan ne bi mogel med postavkami prerazporejati zneskov nad 30.000 evrov. Tako ostaja v veljavi določilo , ki prenos sredstev brez soglasja občinskega sveta omejuje na 20 %  sredstev na postavki, z omejitvijo maksimalnega zneska na 5.000 evrov. Župan je opozoril, da je rešitev neživljenjska in da bo zaradi povečanega obsega investicij vodila do dodatnega dela občinske uprave, saj mora pripravljati rebalanse proračuna in sej občinskega sveta, na katerih se bo odločalo samo o tehničnem prerazporejanju sredstev med postavkami. .

Sledilo je glasovanje o Odloku o proračunu Občine Borovnica za leto 2021. Odlok je bil soglasno izglasovan.

 

Letni program športa in letni program kulture

Po predstavitvi letnega programa športa za leto 2021 s strani Matjaža Žbogarja je sledila razprava kako ob upoštevanju določil lani sprejetega novega pravilnika upoštevati stanje, do katerega je prišlo zaradi epidemije COVID-19, omogočiti, da bodo zagotovljeno financiranje, ki ohranja društva pri življenju, ne glede na to, da v času epidemije ne morejo izvajati velike večine svojih dejavnosti.

Matjaž Žbogar je izpostavil, da je s strani odbora predlagana rešitev, da se pri razpisih za leto 2021 društvom priznavajo točke iz leta 2019 ter drugi predlogi prilagoditev, ki so skladni s pravilnikom, društvoma, ki se bodo na razpis prijavila v letu 2021 omogoča, da bodo prejela 80 % do 90 % glede na leto 2021, tudi če bo v celotnem letu njihova dejavnost zaradi epidemije okrnjena. Na podoben način se je tudi v letu 2020 društvom zagotovilo dovolj sredstev za preživetje, saj se je upoštevalo, da so bile vse prijavljene dejavnosti izvedene, čeprav večine dejansko ni bilo mogoče izvesti. Sledilo je glasovanje na katerem je Občinski svet soglasno sprejel Letni program športa v Občini Borovnica za leto 2021.

Matjaž Žbogar je nato predstavil še letni program kulture za leto 2021. Razprava je bila podobna kot glede letnega programa športa. Peter Svete je kot predsednik Odbora za družbene dejavnosti pred glasovanjem člane občinskega sveta seznanil, da je tudi ta program odbor na svoji zadnji seji podprl. Tudi letni progam kulture v Občini Borovnica za leto 2021 je bil nato soglasno podprt s strani svetnikov.

 

Imenovanje kandidatov za sodnike porotnike Okrajnega sodišča v Ljubljani

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Peter Črnilogar je uvodoma pojasnil, da je sedanjima kandidatoma potekal mandat in da je bil po ustaljenem postopku objavljen razpis za nova. Do roka so prispeli trije predlogi, ki so bili vsi formano popolni. Komisija je vse tri vloge obravnavala ter izglasovala, da se iz Občine Borovnica kot kandidata predlaga Sebastijana Sveteta in Tomaža Demšarja, kar je tudi ustrezno obrazložila. Na glasovanju je Občinski svet potrdil odločitev komisije.

 

Progam dela Občinskega sveta Občine Borovnica za leto 2021, program dela Nadzornega sveta za leto 2021  in oprostitev stroškov plačila javnih služb varstva okolja poslovnim subjektom, ki so v »lock downu«

Program je predstavila direktorica občinske upreva Dolores Dolenc Bajc. Po predstavitvi je svetnik Matjaž Ocepek izrazil pomisleke glede potrebe po spreminjanju statuta in poslovnika občine. Direktorica občinske uprave je v uvodu poudarila, da gre za okvirni program dela, s spremembami statuta in poslovnika pa bi lahko skrajšali čas med sklicem sej odborov in samo sejo občinskega sveta ter s tem zagotovili bolj optimalno delo. Po mnenju  Matjaža Ocepka spremembe niso potrebne, saj sedanja ureditev zagotavlja ustrezno vlogo odborov občinskega sveta. Opozoril je tudi na to, da občina še vedno nima sprejeta odloka o javnem redu in miru. Župan je izrazil svoje strinjanje s tem, da ta odlok občina potrebuje. Peter Črnilogar je predlagal, da se v primeru dolgega obdobja med dvema sejama občinskega sveta osnutek zapisnika zadnje seje občinskega sveta članom občinskega sveta posreduje v roku 14. dni.

Predsednik Nadzorenga odbora občine Borovnica Jure Škrbec je svetnike seznanil s programov načrtovanih pregledov za leto 2021, proti kateremu svetniki niso imeli pripomb.

Sledilo je glasovanje, na katerem je občinski svet soglasno sprejel Program dela Občinskega sveta Občine Borovnica za leto 2021.

Ob koncu seje je občinski svet po kratki razpravi soglasno izglasoval sklep, da se tiste poslovne subjekte v Občini Borovnica, ki so jim ukrepi za omejitev epidemije COVID-19 bistveno onemogočili poslovanje, za čas od 1. 12. 2020 za čas trajanja teh ukrepov oprosti stroška plačila variabilnega dela storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, in sicer v višini 100% za pravne osebe, ki ne poslujejo ter v višini 50% za pravne osebe, ki poslujejo z zmanjšanimi kapacitetami ali v prilagojeni obliki.

Ostale novice

14. 10. 2021
SOLIDNA UVRSITEV OBČINE BOROVNICA V RAZISKAVI O TRANSPARENTNOSTI V SLOVENSKIH OBČINAH

Čeprav se morda zdi, da igrajo v državi pomembno vlogo le odločitve vlade, tudi lokalna samouprava bistveno vpliva na naša vsakdanja življenja. Ker mora biti zato njihovo delovanje odprto in vključujoče, so na inštitutu Danes je nov dan v sodelovanju z Organizacijo za participatorno družbo ter PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja pripravili raziskavo transparentnosti in odprtosti slovenskih občin. V njej so z 80 kazalniki ocenili vseh 212 slovenskih občin, pri čemer so pregledovali vsebine in podatke za leto 2020. Občina Borovnica se je pri tem uvrstila med prvo četrtino slovenskih občin oz. na 52. mesto.

Raziskava  je zaobjela 5 vsebinskih sklopov, v katerih so z 80 indikatorji ocenjevali:

(več …)

14. 10. 2021
PRVA OCENA NOVEGA PROMETNEGA REŽIMA V ŠIRŠI OKOLICI OŠ DR. IVANA KOROŠCA BOROVNICA

Predstavniki Medobčinskega inšpektorata in redarstva Vrhnika, Občine Borovnica ter prometni reditelji, ki so v prvih dveh tednih pouka učencem pomagali zagotavljati varno pot v  šolo in predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Jože Korošec, so po treh tednih od njegov uvedbe, ocenili nov prometni režim v širši okolici OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica.

Ugotovili so, da so starši, ki otroke z avtomobili vozijo v šolo, skoraj brez izjeme sprejeli in upoštevajo prepoved parkiranja in ustavljanja na Paplerjevi ulici ter da velika večina upošteva priporočilo, da se otroke odloži pri novem kraku šolske poti mimo Športnega parka Borovnica v obrtni-poslovni coni Struge. Še vedno pa jih kljub prepovedi nekaj parkira pred cerkvijo, nekateri pa za dostavo otrok uporabljajo parkirišče nasproti gostilne Godec ali pri vrtcu. Po umiku nadzora pa se je povečalo število tistih, ki kljub prepovedi ustavljajo na avtobusnem parkirišču pred šolo. Slednje mora glede na potrebe šole ostati v funkciji, saj veliki avtobusi ne morejo uporabljati parkirišča pri šoli. Zato je bil podan predlog, da se namesto sedanjega parkirišča uredi novo in sicer na samem vozišču, dostop do sedanjega pa prepreči s količki. Glede upoštevanja omejitev hitrosti na 30 km/h pa kaže, da ga vozniki upoštevajo vsaj v času prihodov učencev v šolo in odhodov iz šole domov.

(več …)

13. 10. 2021
V Sloveniji se širi mreža za oddajo še delujočih električnih in elektronskih aparatov

Global e-waste monitor 2020 je poročal, da je bilo v letu 2019 proizvedenih 53,6 milijona ton e-odpadkov. Letošnja gora odpadne električne in elektronske opreme bo po njihovih ocenah znašala 57,4 milijona ton. To je več kot je težek Kitajski zid, ki je najtežji umetni predmet na Zemlji. Do leta 2030 pa napovedujejo, da bo v letu nastalo že 74 milijonov ton e-odpadkov. Svetovno nastajanje e-odpadkov se torej letno povečuje za 2 milijona ton ali za približno 3-4%, kar pripisujejo predvsem višji stopnji porabe elektronike, krajšemu življenjskemu ciklu izdelkov in omejenim možnostim popravil. Več o problematiki na globalni ravni in o uspešnem zbiranju in ponovni uporabi električnih in elektronskih aparatov v Sloveniji si lahko prebereta v nadaljevanju.

(več …)

28. 9. 2021
ETM 2021: Promet v občini, kot ga vidijo učenci OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica

Učenci 6.-9. razred OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica so pri predmetu Tehnika in tehnologija, ki ga poučuje Klemen Jevnikar, v okviru EMT 2021 opazovali promet v občini in prišli do naslednjih opažanj in predlogov: 

POHVALE:

 • Ni veliko prometa
 • Urejen promet okoli trgovin Mercator in Spar
 • Parkirišče na železniški postaji
 • Veliko kolesarjev (tudi učencev)
 • Prisotnost redarjev in policistov ob začetku šolskega leta
 • Omejitve hitrosti in hitrostne ovire (center Borovnica, Rimska cesta)
 • Obnovljene talne oznake pred pričetkom šolskega leta
 • Talna osvetlitev prehoda na Zalarjevi
 • Kolesarski park pri mostu Pot v Jele
 • Novo urejena pot ob desnem bregu Borovniščice do Ljubljanske ceste
 • Veliko pločnikov

(več …)

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!