Novice

POTRJENA »POPLAVNA ŠTUDIJA« ZA OBČINO BOROVNICA

Direkcija za vode RS je 17. junija 2021 potrdila študijo Hidrološko hidravlična študija s kartami poplavne in erozijske nevarnosti za potrebe občinskega prostorskega načrta Občine Borovnica,  ki jo je po naročilu Občine Borovnica izdelalo podjetje EHO projekt d. o. o. S potrditvijo študije, za katero je recenzijo izdelal  Javni raziskovalni zavod Hidroinštitut –  inštitut za hidravlične raziskave, je odpravljena ena od največjih ovir za razvoj občine na področju različnih vrst gradenj. Študija kot osnovne ukrepe za zmanjšanje poplavne in erozijske ogroženosti v občini navaja:

 • ureditev struge potoka Malence (zamenjava ali odprtje obstoječega propusta oz. kanala),
 • izgradnjo razbremenilnika Malence (odvajanje viškov visokih voda);
 • povečanje pretočnega profila Borovniščice (znižanje nivelete in odstranitev dvojnega profila) v dolžini okoli 1590 m;
 • dvig načrtovane kolesarske poti ob desnem bregu Borovniščice za 0,5 m;
 • rekonstrukcijo treh mostov na Borovniščici (most v Jele, most na Mejačevi ulici in most na regionalni cesti Vrhnika – Podpeč);
 • določitev varovalnih območij za občasno zadrževanje poplavnih voda;
 • znižanje terena za cca 0,5 – 1,0 m ( dolžine cca 550 m in širine cca 50 m) za akumulacijo poplavnih voda, razbremenitev dotoka na območje barja in omilite predvidenih ureditev na dolvodne poplavne razmere;
 • dvig terena ob regionalni cesti.

Občina je k izdelavi omenjene študije sicer pristopila že v začetku leta 2019, prvi osnutek pa je bil v pregled na Direkcijo za vode RS poslan konec istega leta. V nadaljnjem postopku je direkcija zahtevala več popravkov in dopolnitev študije, dodatne zahteve pa so bile postavljene tudi v samem postopku njene recenzije. Upoštevati je bilo potrebno zelo razvejano in dinamično porečje reke Borovniščice, hidrološke posebnosti Ljubljanskega barja (ob visokem vodostaju reke Ljubljanice ta predstavlja oviro za pretok vode v Borovniščici) ter najnovejša predvidevanja glede povečane pogostosti izjemnih vremenskih dogodkov, ki jim botrujejo podnebne spremembe.

S potrditvijo študije so na območjih, ki izkazujejo nizko poplavno ogroženost, odpadle formalne ovire za izdajo projektnih pogojev in mnenj Direkcije za vode RS, ki so potrebna za izdelavo projektne dokumentacije oz. pridobitev gradbenih dovoljenj. Za pridobitev mnenj in soglasij na poplavno bolj ogroženih območjih, kot je npr. vaško jedro Borovnice, pa bo predhodno potrebno izvesti enega ali več zgoraj navedenih ukrepov.

Občina Borovnica je že pristopila k idejni zasnovi ureditve struge in razbremenilnika potoka Malence in že pridobila načelno soglasje SŽ Infrastruktur d. o. o. za nov propust skozi nasip železniške proge, ki je sestavni del predvidenega kanala za odvajanje viškov visokih voda. Prav tako je Občina Borovnica tudi že dopolnila projektno dokumentacijo za izgradnjo odseka kolesarske povezave Borovnica – Pako v delu med mostovoma na Mejačevi in Ljubljanski cesti. Izdelani so tudi načrti za rekonstrukcijo mostu v Jele, katere izvedba je odvisna od investitorja – SŽ Infrastruktura d. o. o. in za obnovo mostu na Mejačevi ulici. Rekonstrukcija mostu na regionalni cesti Vrhnika – Podpeč je stvar Direkcije za ceste. Za izvedbo kanala za odvajanje viškov voda potoka Malence in ostalih ukrepov pa bo potrebno  predhodno, na osnovi izdelanih idejnih zasnov in variant, doseči soglasje z lastniki zemljišč.

Kot sledi iz mnenja  Direktorata za vode in investicije Ministrstva za okolje in prostor z dne 23. 7. 2018, je s celovito izvedbo ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti pogojena tudi možnost širitve vrtca na obstoječi lokaciji in pridobitve proračunskih sredstev RS za izvedbo te investicije.

Izvedba vseh ukrepov bo po oceni zahtevala okoli 8 let in znatno angažiranje občinske uprave ter proračunska sredstva občine. Ob tem računamo, da bo del sredstev mogoče pridobiti na osnovi nacionalnega Načrta za obnovo in okrevanje, ki ga je konce junija 2021 potrdila Evropska komisija. Za kaj vse in koliko sredstev bo predvidoma mogoča zagotoviti iz tega vira pa bo jasno šele, ko bo Vlada RS izdelala in potrdila ustrezne izvedbene načrte in v njih določila konkretne pogoje za črpanje sredstev.

Skladno z zahtevami Ministrstva za okolje in prostor v zvezi s posodobitvijo nacionalnega Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti, ki je  osnova za vključitev morebitnih gradbenih protipoplavnih investicij v razne evropske (EU kohezijski sklad, Evropski sklad za regionalni razvoj, INTERREG programi, itd.) in slovenske finančne instrumente (Sklad za vode, Podnebni sklad, itd.), je Občina Borovnica na Direktorat za vode in investicije v roku, do konca januarja 2021, posredovala opis stanja glede poplavne ogroženosti in zahtevanih gradbenih protipoplavnih ukrepih.

Ostale novice

6. 7. 2022
ZAKLJUČENO USPOSABLJANJE ZA INTERPRETATIVNO VODENJE PO ŽELEZNIŠKI DEDIŠČINI V OBČINI BOROVNICA

V okviru projekta Tematski park in spominska pot Borovniškega viadukta je od začetka marca do sredine junija v sodelovanju z Zavodom Lokvanj potekalo usposabljanje za interpretativno vodenje po železniški tehniški dediščini. Za usposabljanje se je prijavilo 11 oseb, samih predavanj, ki so bila odprta tudi za neprijavljene,  pa se je udeležilo med 8 in 27 poslušalcev. Ciklus predavanj je obsegal predavanja na teme:

 • kaj je kulturna dediščina, kako jo predstavljamo ter zakaj so pri njeni predstavitvi tako pomembne zgodbe in ustrezen način njihovega podajanja;
 • način delovanja in zgodovina razvoja parnih lokomotiv in parne vleke;
 • zgodovinskega konteksta gradnje železniških prog v Avstrijskem cesarstvu, gradnje Južne železnice ter vpliv njene gradnje in razvoja družbe Južna železnica na razvoj slovenskih dežel;
 • izbire trase proge Ljubljana – Trst, načrtovanja in gradnje Borovniškega viadukta in železniške proge na odseku Notranje Gorice – Verd, vpliva gradnje in obratovanja proge na razvoj Borovnice ter zgodovini Borovniškega viadukta do njegove dokončne porušitve in gradnje nove obvozne proge.

(več …)

1. 7. 2022
PONOVNO RAZSTAVLJEN OSTANEK LETALSKE BOMBE IZ DRUGE SVETOVNE VOJNE
V parku pri stebru Borovniškega viadukta smo ponovno postavili ostanek ene od več tisoč letalskih bomb, ki so jih med II. svetovno vojno oz. med avgustom 1944 in koncem tega leta na Borovnico odvrgla letala ameriških in britanskih zračnih sil. Cilj je bil seveda Borovniški viadukt, saj bi njegovo uničenje močno otežilo oskrbo nacističnega vojaškega stroja v Italiji. Zaradi hribovite konfiguracije terena ter močne protiletalske obrambe pa je bilo cilj težko zadeti, tako da so skoraj vse bombe cilj zgrešile, pri tem pa porušile ne le zgradbe v neposredni bližini viadukta, temveč večji del Borovnice. Zaradi bombardiranja je življenje izgubilo 12 domačinov, številni pa so morali zapustiti svoje porušene domačije. Po ocenah je na Borovnico med II. svetovno vojno padla okoli tretjina vseh bomb, ki so bile odvržene na slovensko ozemlje.

(več …)

24. 6. 2022
Osmošolci spoznavali osnove parnega pogona in zgodovine Južne železnice

V četrtek, 23. 6. 2022, so  okviru tehniškega dne, osmošolci OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica spoznavali osnove parnega pogona vlakov in zgodovine Južne železnice. Član Zgodovinske sekcije HUD Karel Barjanski,  upokojeni strojevodja in sodelavec Muzeja slovenskih železnic Ljubljana Bogo Troha je  učencem ob risanju na tablo razložil delovanje parne lokomotive. Tak način  predstavitve je  zelo pritegnil učence, ki so postavili tudi precej vprašanj. Vodja projekta Tematski park in spominska pot Borovniškega viaduktaAndrej Klemenc, prav tako član Zgodovinske sekcije HUD Karel Barjanski, pa je učencem  ob ogledu tematskega parka predstavil zgodovinski kontekst in pomen gradnje Južne železnice, dilema glede trasiranja proge ter samo gradnjo Borovniškega viadukta. (več …)

9. 6. 2022
Uradna primopredaja županskih poslov

V sredo, 8. 6. 2022, je pred začetkom 19. redne seje Občinskega sveta Občine Borovnica,  zdaj že nekdanji župan Bojan Čebela, ki je dne 2. 6. 2022 podal odstopno izjavo,  uradno predal posle podžupanu Petru Črnilogarju, ki bo funkcijo župana opravljal do rednih županskih volitev, ki bodo predvidoma v začetku letošnjega novembra. Pred samo sejo pa se je nekdanji župan še prisrčno poslovil od občinskih svetnikov in se jim zahvalil za sodelovanje. Svetniki so mu izrekli priznanje za opravljeno delo in mu z upanjem, da bo kot poslanec Državnega zbora RS lahko kaj dobrega storil tudi za svojo občino, zaželeli uspešno delo na novi funkciji.

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!