Novice

POTRJENA »POPLAVNA ŠTUDIJA« ZA OBČINO BOROVNICA

Direkcija za vode RS je 17. junija 2021 potrdila študijo Hidrološko hidravlična študija s kartami poplavne in erozijske nevarnosti za potrebe občinskega prostorskega načrta Občine Borovnica,  ki jo je po naročilu Občine Borovnica izdelalo podjetje EHO projekt d. o. o. S potrditvijo študije, za katero je recenzijo izdelal  Javni raziskovalni zavod Hidroinštitut –  inštitut za hidravlične raziskave, je odpravljena ena od največjih ovir za razvoj občine na področju različnih vrst gradenj. Študija kot osnovne ukrepe za zmanjšanje poplavne in erozijske ogroženosti v občini navaja:

  • ureditev struge potoka Malence (zamenjava ali odprtje obstoječega propusta oz. kanala),
  • izgradnjo razbremenilnika Malence (odvajanje viškov visokih voda);
  • povečanje pretočnega profila Borovniščice (znižanje nivelete in odstranitev dvojnega profila) v dolžini okoli 1590 m;
  • dvig načrtovane kolesarske poti ob desnem bregu Borovniščice za 0,5 m;
  • rekonstrukcijo treh mostov na Borovniščici (most v Jele, most na Mejačevi ulici in most na regionalni cesti Vrhnika – Podpeč);
  • določitev varovalnih območij za občasno zadrževanje poplavnih voda;
  • znižanje terena za cca 0,5 – 1,0 m ( dolžine cca 550 m in širine cca 50 m) za akumulacijo poplavnih voda, razbremenitev dotoka na območje barja in omilite predvidenih ureditev na dolvodne poplavne razmere;
  • dvig terena ob regionalni cesti.

Občina je k izdelavi omenjene študije sicer pristopila že v začetku leta 2019, prvi osnutek pa je bil v pregled na Direkcijo za vode RS poslan konec istega leta. V nadaljnjem postopku je direkcija zahtevala več popravkov in dopolnitev študije, dodatne zahteve pa so bile postavljene tudi v samem postopku njene recenzije. Upoštevati je bilo potrebno zelo razvejano in dinamično porečje reke Borovniščice, hidrološke posebnosti Ljubljanskega barja (ob visokem vodostaju reke Ljubljanice ta predstavlja oviro za pretok vode v Borovniščici) ter najnovejša predvidevanja glede povečane pogostosti izjemnih vremenskih dogodkov, ki jim botrujejo podnebne spremembe.

S potrditvijo študije so na območjih, ki izkazujejo nizko poplavno ogroženost, odpadle formalne ovire za izdajo projektnih pogojev in mnenj Direkcije za vode RS, ki so potrebna za izdelavo projektne dokumentacije oz. pridobitev gradbenih dovoljenj. Za pridobitev mnenj in soglasij na poplavno bolj ogroženih območjih, kot je npr. vaško jedro Borovnice, pa bo predhodno potrebno izvesti enega ali več zgoraj navedenih ukrepov.

Občina Borovnica je že pristopila k idejni zasnovi ureditve struge in razbremenilnika potoka Malence in že pridobila načelno soglasje SŽ Infrastruktur d. o. o. za nov propust skozi nasip železniške proge, ki je sestavni del predvidenega kanala za odvajanje viškov visokih voda. Prav tako je Občina Borovnica tudi že dopolnila projektno dokumentacijo za izgradnjo odseka kolesarske povezave Borovnica – Pako v delu med mostovoma na Mejačevi in Ljubljanski cesti. Izdelani so tudi načrti za rekonstrukcijo mostu v Jele, katere izvedba je odvisna od investitorja – SŽ Infrastruktura d. o. o. in za obnovo mostu na Mejačevi ulici. Rekonstrukcija mostu na regionalni cesti Vrhnika – Podpeč je stvar Direkcije za ceste. Za izvedbo kanala za odvajanje viškov voda potoka Malence in ostalih ukrepov pa bo potrebno  predhodno, na osnovi izdelanih idejnih zasnov in variant, doseči soglasje z lastniki zemljišč.

Kot sledi iz mnenja  Direktorata za vode in investicije Ministrstva za okolje in prostor z dne 23. 7. 2018, je s celovito izvedbo ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti pogojena tudi možnost širitve vrtca na obstoječi lokaciji in pridobitve proračunskih sredstev RS za izvedbo te investicije.

Izvedba vseh ukrepov bo po oceni zahtevala okoli 8 let in znatno angažiranje občinske uprave ter proračunska sredstva občine. Ob tem računamo, da bo del sredstev mogoče pridobiti na osnovi nacionalnega Načrta za obnovo in okrevanje, ki ga je konce junija 2021 potrdila Evropska komisija. Za kaj vse in koliko sredstev bo predvidoma mogoča zagotoviti iz tega vira pa bo jasno šele, ko bo Vlada RS izdelala in potrdila ustrezne izvedbene načrte in v njih določila konkretne pogoje za črpanje sredstev.

Skladno z zahtevami Ministrstva za okolje in prostor v zvezi s posodobitvijo nacionalnega Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti, ki je  osnova za vključitev morebitnih gradbenih protipoplavnih investicij v razne evropske (EU kohezijski sklad, Evropski sklad za regionalni razvoj, INTERREG programi, itd.) in slovenske finančne instrumente (Sklad za vode, Podnebni sklad, itd.), je Občina Borovnica na Direktorat za vode in investicije v roku, do konca januarja 2021, posredovala opis stanja glede poplavne ogroženosti in zahtevanih gradbenih protipoplavnih ukrepih.

Ostale novice

17. 1. 2022
KRIŽEM KRAŽEM V BESEDI IN SLIKI PO DOGAJANJU V OBČINI BOROVNICA V LETU 2021

V prispevku, objavljenem v prilogi spodaj, si lahko v besedi in sliki ogledate kalejdoskop dogajanja v naši občini v minulem letu. Res je, da je bilo tudi pri nas »v znamenju novega koronavirusa«, a smo se v pričujočem prispevku raje osredotočili na to, da pokažemo, da se je v senci epidemije in pandemije kljub vsemu dogajalo in naredilo marsikaj. Da pa se ne bi zdelo kot da težav s »korono« pri nas sploh ni bilo, ji bomo pozornost namenili v mesecu, ko je bila tudi pri nas pandemija na vrhuncu in smo bili podvrženi najbolj rigoroznim ukrepom za upočasnjevanje njenega širjenja.

(več …)

7. 1. 2022
OB 180 LETNICI ROJSTVA MOŽA, KI JE V BOROVNICI POLEG OSTALEGA VZGOJIL TUDI NOVO SORTO JABOLK

V času svojega več kot tri desetletja in pol dolgega službovanja v Borovniški dolini se je nadučitelj Franc Papler (1842-1911) poleg poučevanja, kulturnega in političnega udejstvovanja ukvarjal tudi s čebelarstvom, umnim kmetovanjem ter sadjarstvom. S križanjem štajerskega bobovca in zlate parmene je okoli leta 1895 vzgojil novo sorto jabolk, t.i. “paplerke” oz. “Paplerjev bobovec”.  15. januarja letos bo minilo 180 let od njegovega rojstva. Pred nedavnim smo ob 110 njegove smrti smo o njem in njegovem velikem doprinosu k razvoju v Borovniški dolini že objavili članek, zato bomo ob obletnici njegove smrti na kratko predstavili »njegovo« sorto jabolk in prizadevanja k njeni ohranitvi in razširitvi. Ta avtohtona sorta se je izjemno dobro prilagodila na podnebne in talne razmere v Borovniški dolini in je nadpovprečno bogato rodila. Zato so jo začeli množično cepiti in saditi po okoliških kmečkih sadovnjakih, kjer so nadomestile druge, revnejše sorte.

(več …)

15. 12. 2021
UREJEN TEMATSKI PARK BOROVNIŠKEGA VIADUKTA

Konec novembra so bila zaključena osnovna dela za ureditev tematskega park o Borovniškem viaduktu pri stebru viadukta. Na iz odsluženih železniških tirov, ki so jih darovale SŽ Infrastruktura d. o. o. in so jih na ustrezne dolžine odrezali v podjetju Metallmar d. o. o., izdelane okvirje je bilo nameščenih 9 informacijskih tabel, ki v besedi in sliki predstavljajo zgodovino Borovniškega viadukta od njegovega načrtovanja do njegove končne porušitve in izgradnje nove proge. Avtor besedila, ki ga je strokovno pregledal Bogomir Troha, je Peter Bezek, ki je tudi opravil izbor fotografij in pripravil predloge za tisk panojev. Oba sta člana Zgodovinske sekcije HUD Karel Barjanski, ki je eden od partnerjev v projektu Tematski park in spominska pot Borovniškega viadukta.

(več …)

15. 12. 2021
Ob 110. obletnici smrti velikega Borovničana Frana Paplerja

15. decembra mineva 110 let od smrti moža, ki je pomembno zaznamoval razvoj izobraževanja, kulture, gasilstva in sadjarstva v naši občini. Fran Papler se je rodil 15. 1. 1842 na Brezovici pri Kropi kot tretji od desetih otrok v kmečki družini. Učiteljsko pot je začel v Cerknici, kjer je ob poučevanju na ljudski šoli deloval tudi kot organist. V Ratečah je nato službi učitelja in organista dodal še delo cerkovnika. Po premestitvi v Polhov Gradec, kjer je preživel sedem let, je svoje poučevanje nadaljeval v Borovnici, kamor je prišel leta 1875 in v njej ostal vse do smrti. Šolska kronika navaja, da je bil »pri svojem prihodu v Borovnico jako prijazno sprejet s strelom možnarjev«. S svojim delovanjem je kot nadučitelj, sadjar, dejaven občinski odbornik, načelnik in častni član gasilskega društva, predsednik bralnega društva, pevec, pesnik in še kaj bi se našlo,  vtisnil Borovniški kotlini globok pečat. Leta 1891 je bil na deželni učiteljski konferenci v Ljubljani delegat za ljubljansko okolico, kar dokazuje, da so ga spoštovali tudi izven Borovnice.

(več …)

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!