Novice

PRENOVA ŽELEZNIŠKE PROGE MED BREZOVICO IN BOROVNICO

Župan Bojan Čebela se je v zvezi s prenovo železniške postaje in zmanjšanjem hrupa železniškega prometa z vodstvom SŽ Infrastruktura d. o. o. sestal že v letu 2017. Občina je po sestanku podala svoje predloge glede prenove železniške postaje, ki so bili deloma upoštevani, žal pa zaradi prevelikih stroškov ni bil sprejet predlog, da se podhod do peronov potniškega prometa podaljša pod vsemi  tir in se na drugi strani uredi dostop za prebivalce, ki živijo na drugi strani železniške proge.

Občina je v letu 2018 dobila na vpogled različne variante izvedbe prenove postaje in izbrala najbolj ustrezno različico, potem pa s strani slovenskih železnic nismo prejeli nobenih uradnih informacij ne glede načrtovanja in izvedb protihrupne zaščite ob prenovi proge ne glede prenove železniške postaje. Ker naj bi se v kratkem začela prenova železniške proge na odseku med Brezovico in Borovnico, ki naj bi za vsakega od tirov trajala 150 dni, smo ponovno povečali intenzivnost naših stikov s Slovenskimi železnicami in Direkcijo RS za infrastrukturo – Sektor za  investicije v železnice. Na tej osnovi smo v zvezi s prenovo proge, izgradnjo protihrupnih ograj, prenehanjem vleke z glasnimi dizelsko-električnimi lokomotivami in nadaljnjim obratovanjem potniške blagajne na železniški postaji Borovnica pridobili naslednje informacije. 

  1. Osnove in strokovna izhodišča za načrtovanje protihrupni ukrepi in izvedbe protihrupnih ograj

Predlog protihrupnih ukrepov za medpostajni odsek železniške proge št. 50 Preserje-Borovnica od km 580+937 do km 586+096 je bil pripravljen v okviru izvedbenega načrta nadgradnje proge (IzN) v strokovni podlagi »Študija obremenitve s hrupom in predloga protihrupnih ukrepov za nadgradnjo medpostajnega odseka Preserje – Borovnica, faza IzN, Epi Spektrum d.o.o., št. 2018-003a/PHZ, oktober 2019«.

Izdelava strokovne ocene obremenitve s hrupom je vključevala:

–              analizo pozidave in poselitve ob progi ter pregled podrobne namenske rabe ob progi,

–              oceno obstoječe obremenitve s hrupom ob železniški progi na podlagi rezultatov obratovalnega monitoringa hrupa za glavne železniške proge v letu 2017 ter državno cestno omrežje z več kot 1 milijon prevozov vozil letno v letu 2016,

–              računsko oceno emisije hrupa zaradi železniškega prometa po rekonstruirani progi po smernici RMR na podlagi napovedi prometnih podatkov ter podatkov o hitrostih vožnje in lastnostih proge v letu 2030,

–              določitev s hrupom preobremenjenih površin in stavb zaradi železniške proge kot vira hrupa,

–              preveritev in uskladitev protihrupnih ukrepov iz projektne dokumentacije nadgradnje proge,

–              izdelavo predloga protihrupnih ukrepov z upoštevanjem projektnih rešitev IzN,

–              oceno učinka in učinkovitosti predlaganih ukrepov.

Obravnavani odsek železniške proge poteka po območju občin Brezovica in Borovnica. Na območju IZN leži neposredno ob progi sprva redkejša stanovanjska pozidava na območju naselij Preserje, Prevalje pod Krimom, Goričica pod Krimom in Pako, v zaključnem delu pa v bližini gostejše pozidave na območju naselij Breg pri Borovnici in Borovnica. Stanovanjske površine, zelene površine in površine za centralne dejavnosti ob železniški progi so v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju v celoti razvrščene v III. stopnjo varstva pred hrupom, proizvodne, infrastrukturne, kmetijske in gozdne površine v IV. stopnjo. V širši okolici proge so posamezne enote urejanja prostora v skladu s prostorskimi akti občin Brezovica in Borovnica sicer razvrščene v II. stopnjo varstva pred hrupom, vendar so lahko ta območja glede na zahteve Uredbe opredeljena le v primeru, če na teh površinah v obstoječem stanju niso presežene mejne vrednosti kazalcev hrupa za II. območje.

Po podatkih obratovalnega monitoringa hrupa za glavne železniške proge za leto 2017 je glavna proga št. 50 med s hrupom najbolj obremenjenimi v Sloveniji, zato je v izvedbenem projektu za nadgradnjo predvidena tudi izvedba obsežnih ukrepov za zmanjšanje obremenjenosti območij ob železniški progi s hrupom. Predlog protihrupnih ukrepov ob upoštevanju napovedi prometa, voznih lastnosti proge po nadgradnji in zmanjšanja emisije tirnih vozil, vključuje ukrepe za preprečevanje širjenja hrupa v okolje na območjih strnjene stanovanjske pozidave ter izvedbo protihrupnih ukrepov na čezmerno obremenjenih stavbah (pasivna protihrupna zaščita).

Izhodiščni predlog protihrupnih ograj je bil izdelan na podlagi projektnih rešitev IzN in zahtevanih odmikov ograj od osi železniške proge. V okviru IzN novogradnje so predvideni izključno ukrepi, ki jih je možno izvesti v območju JŽI, torej na planumu proge pri poteku v nasipu. Na območjih, kjer proga poteka v kamnitih vkopih (del Goričice pod Krimom, Pako, del Brega pri Borovnici), protihrupne ograje niso predvidene.

Na podlagi projektnih rešitev IzN je v okviru nadgradnje medpostajnega odseka Preserje-Borovnica predlagana postavitev:

–              skupno 9 sklopov protihrupnih ograj,

–              skupna dolžina ograj je 3.853 m, višina ograj 2,0 m na GRT.

Protihrupne ograje so predvidene na območjih naselij Prevalje pod Krimom, Goričica pod Krimom, Breg pri Borovnici in Borovnica. Za zagotavljanje celovite zaščite območja ob progi je predlagana tudi izvedba treh ograj tudi izven območja IzN in to na območju zaselka Prevalje pod Krimom ter na obeh straneh železniške postaje Borovnica, kjer leži najbolj strnjena stanovanjska pozidava ob progi. Obe ograji, ki sta predvideni na skrajnem območju IzN na desni strani proge je smiselno izvesti le v celotni potezi, torej tudi izven območja IzN, sicer ne bosta dosegala ustreznega učinka.

V predlog protihrupnih ukrepov je vključena tudi rezervacija prostora za zaščito enot urejanja prostora  EUP BO 1/4 in BO 1/7, ki sta v OPN Občine Borovnica opredeljeni kot površini za šport, oddih in rekreacijo (raba ZS). Gre za 340 m vrzel med dvema ograjama, kjer ni stanovanjske pozidave, območje pa trenutno še ni v uporabi. V primeru, če se bo skladno z načrti občine Borovnica na tem območju zahtevalo povečano varstvo pred hrupom, je možno naknadna izvedba ograje.

Izvedba protihrupnih ograj je prvenstveno namenjena zaščiti nižjih etaž in funkcionalnih površin stavb z varovanimi prostori na gosto pozidanih območjih. Zaščita čezmerno obremenjenih višjih etaž stavb in stavb na območjih, ki niso predvidena za zaščito z ograjami, obsega izvedbo dodatnih ukrepov na stavbah (pasivna protihrupna zaščita). Ukrepi na stavbah so namenjeni zmanjšanju obremenitve s hrupom v varovanih prostorih.

Preveritev potrebnosti pasivne zaščite je na celotnem odseku predlagana za skupno 79 stavb z varovanimi prostori, v katerih je prijavljenih 289 prebivalcev, od teh na območju občine Borovnica za 45 stavb (72 prebivalcev).

 

2. Namestitev protihrupnih ograj na samem območju železniške postaje Borovnica

Na območju občine Borovnica je v okviru nadgradnje medpostajnega odseka Preserje-Borovnica predvidena izvedba 6 sklopov protihrupnih ograj na območju naselij Pako, Breg pri Borovnici in Borovnica v skupni dolžini 3.210 m in višine 2,0 m glede na GRT (gornji rob tira). Vse ograje so predvidene v obojestransko visoko absorpcijski izvedbi.

Za zagotavljanje celovite zaščite območja postaji Borovnica je v strokovni podlagi s področja varstva pred hrupom v fazi IzN predlagana tudi izvedba dodatnih dveh sklopov ograj na obeh straneh železniške postaje v skupni dolžini 719 m in višine med 2,0 in 3,0 m glede na GRT. Izvedba teh ograj ni predmet nadgradnje medpostajnega odseka Preserje-Borovnica, te ograje se bodo izvedle naknadno v okviru projekta nadgradnje postaje Borovnica.

 

3. Postavitev protihrupnih ograj od železniške postaje Borovnica naprej v smeri proti Verdu

Obremenitev s hrupom zaradi železniškega prometa je povečana in čezmerna tudi na odseku Borovnica-Verd in to predvsem na območju stanovanjske pozidave na območjih Pot v Jele, Dražica, Ohonica, Zalarjeva ulica, Švigljeva ulica, Cerkova ulica, Miklavičeva cesta, Pot na Malence in Cesta na Grič.

Skladno z določili področne zakonodaje se sanacija hrupa ob obstoječem omrežju izvaja na podlagi Operativnega programa varstva pred hrupom, ki ga pripravi Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za promet, in ministrstvom, pristojnim za zdravje, na podlagi rezultatov obratovalnega monitoringa hrupa, ki se izvaja periodično na vsakih 5 let, razen v primerih obsežnejših nadgradenj, kjer se ukrepi izvajajo v skladu s projektnimi rešitvami, ki upoštevajo zahtevano stopnjo varstva pred hrupom in morajo biti sestavni del izvedbene dokumentacije.

4. Izvedba ukrepov na območju postaje Borovnica in na medpostajnem odseku Borovnica-Verd se bo izvedba k okviru naslednjih nadgradenj železniškega omrežja.

Pri tem je treba opozoriti, da se bo srednjeročno in dolgoročno emisija hrupa železniškega prometa ne glede na pričakovan porast prometa občutno zmanjšala zaradi pričakovane posodobitve voznega parka. Ukrepi za zmanjšanje emisije hrupa tirnih vozil so sprejeti na mednarodni ravni s predpisi o dovoljenih emisijah novih tirnih vozil glede na njihove kategorije in na državni ravni s programi za zmanjšanje emisije obstoječih vozil (tehnični ukrepi na vozilih). Pričakovano je, da bodo ti ukrepi najbolj občutno zmanjšali obremenjevanje in obremenjenost okolja ob železniškem omrežju.

 

5. Konec vleke s starimi dizelsko-električnimi lokomotivami

 Tega odgovora nam ni posredoval DRSI Sektor za železnice, temveč smo ga dobili s strani SŽ d.o.o. V njem navajajo, da so za vleko, ki zahteva vožnjo tudi po neelektrificiranih tirih na sicer elektrificiranih progah (t. i. »nabiralni vlaki«, ki pobirajo tovorne vagone na železniških postaja) najeli dve sodobni lokomotivi, ki pa ne zadoščata, tako da se večji del tovrstne vleke še vedno opravlja s starejšimi dizel-električnimi lokomotivami. V  fazi priprave tehnične dokumentacije je razpis za nakup novih dizel-električnih lokomotiv, ki bo izveden skladno z Zakonom o javnem naročanju. Njihova nabava je odobrena s  strani SDH in  nadzornega sveta SŽ, prav tako so zagotovljena finančna. Na SŽ pričakujejo, da bodo prve nove tovrstne lokomotive nabavljene konec leta 2024 oz. v začetku 2025.

 

6. Nadgradnja na železniške postaje Borovnica

 Trenutno je v okviru del v območju postaje Borovnica predvidena izvedba gradnje izven nivojskega podhoda-dostopa na peron, ki bo opremljen z dvigali in bo tako omogočen neoviran dostop na peron tudi za hendikepirane osebe ter rekonstrukcija sanitarij.

 

7.  Poslovanje potniške blagajne po prenovi železniške postaje

S SŽ Potniški promet d. o. o. so nam odgovorili, da bo tudi po prenovi postaje na njej obratovala blagajna potniškega prometa.

Še naprej se bomo trudili, da v zvezi s prenovo železniške proge in spremembami v železniškem prometu  pravočasno pridobivamo informacije s strani pristojnih in jih posredujemo občanom.

 

Ostale novice

16. 5. 2022
Pridružimo se prizadevanjem ZEOS za ponovno uporabo električnih naprav in aparatov

Tudi pri nas se dogajajo premiki v smeri povečevanja popravil aparatov. Družba ZEOS, d.o.o. sodeluje na nekaterih večjih dogodkih po državi, na katere so vabljeni vsi, ki imajo doma svoje male električne aparate in audio-video naprave, ki bi jih želeli popraviti. Brezplačno jih bo pregledal in diagnosticiral njihovo napako hišni serviser iz Servisa Jurco, ki bo za vse preveril tudi dobavljivost rezervnih delov (za morebitno popravilo aparata pa bo možen dogovor z njim na licu mesta). S servisnimi aktivnostmi so pričeli v soboto, 7. maja 2022, kjer so z vozilom E-transformer 2.0. sodelovali na dogodku Prevetrimo omare 5 v Logatcu, ki je potekal v organizaciji Knjižnice Logatec in Komunalnega podjetja Logatec d.o.o..

(več …)

16. 5. 2022
KONCERT TROBILNEGA KVINTETA CONTRAST

V sklopu festivala Glasbena fabr’ka, ki ga organizira Kulturno društvo Adriars , je v nedeljo, 15. 5. 2022,  ob 19.00, nastopil trobilni kvintete Adriars v zasedbi: Gregor Turk -trobenta, Blaž Avbar – trobenta, Jože Rošer – rog, Žan Tkalec- pozavna in Uroš Vegelj – tuba. Glasbeniki s s svojim nastopom, ki je temeljil na skladbah slavnega ruskega skladatelja Sergeja Rachmaninova ter nekoliko manj znanih, a strukturno in tonsko raznovrstnih delih avtorjev Victorja Ewalda, Tilna Slakana in s humorjem in sarkazmom bogati skladbi “Ali poznate cesarja Jožefa?”, avstrijskega skladatelja Wernerja Pirchnerja navdušili dobrih 70 poslušalcev, ki so se zbrali v večnamenskem prostoru OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica.

11. 5. 2022
ZDRAVSTVENO STANJE V OBČINI BOROVNICA V LETU 2022: NAJVEČJI PROBLEM – PREKOMERNO UŽIVANJE ALKOHOLA

Prikaz Zdravje v občini 2022, ki ga pripravlja NIJZ,  je namenjen pregledu ključnih kazalnikov zdravja v občini v primerjavi s slovenskim in regionalnim povprečjem. Tudi v letu 2022 občina Borovnica negativno izstopa po številu poškodovanih v prometnih nezgodah, deležu prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji in boleznih, ki so neposredno pripisane prekomernemu uživanju alkohola. Slabše od povprečja se je občina odrezala tudi pri odzivnosti v programu DORA. Pozitivno pa občina odstopa glede števila bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi in bolniških odsotnosti.

(več …)

19. 4. 2022
TRADICIONALNA SPOMLADANSKA ČISTILNA AKCIJA – LETOS TUDI Z UDELEŽBO SKUPINE PROSTOVOLJCEV IZ PETROLA  

Zavod Tri-niti je ob podpori in v sodelovanju z Občino Borovnica ter v sodelovanju z JP KPV d. o. o. v prvi polovici aprila izvedel tradicionalno čistilno akcijo čiščenja okolice v občini Borovnica.  Ker ni bilo mogoče natančno predvideti začetka in konca napovedanih padavin je glavnina akcije potekala tako v soboto 9. aprila, kot tudi v nedeljo, 10. 4. 2022. DPŽ Ajda ter vzgojitelji in varovanci vrtca Borovnica so se obvezali, da  se bodo akciji pridružili  kasneje in čistili ob  Svetovnem dnevu Zemlje, 22. in 23. 4. 2022. Skupaj smo do sedaj pobrali skoraj 400 kg odpadkov. Pobrane odpadke je odpeljalo JP KPV d.o.o. Med najbolj pogostimi odpadki so  bile pločevinke (predvsem piva),  plastenke,  ostala plastična embalaža ter cigaretni ogorki. Med odpadki smo našli najdejo tudi številne zaščiten obrazne maske za ter  precej polivinila.

(več …)

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!