Projekti

Projekti

22. 10. 2020
Tematska park in spominska pot Borovniškega viadukta

Namen projekta: okrepiti lokalno pripadnost preko revitalizacije in spoznavanja železniške tehniške in kulturne dediščine v občini Borovnica

Cilji projekta: obnoviti del železniške tehniške dediščine; izboljšati poznavanje železniške dediščine in njenega pomena za razvoj občine in slovenskih dežel nasploh, še zlasti med osnovnošolsko mladino in priseljenci; okrepiti zmogljivosti za vodenje po železniški tehniški dediščini, njeno promocijo in razvoj turističnih produktov na njeni osnovi.

Dejavnosti projekta: vzpostavitev tematskega parka pri stebru Borovniškega viadukta, predstavitev zgodovine Borovniškega viadukta in pomena Južne železnice za razvoj slovenskih dežel na posebni spletni strani in aplikaciji za pametne telefone; obnova “Dijaške poti”, ograje na Miklavičevi cesti in stopnic pri stari železniški postaji; vzpostavitev manjšega parka pri stari železniški postaji in razgledne ploščadi pri zahodni peti viadukta; tematska razstava na OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica na osnovi dejavnosti Zgodovinskega krožka in tematskih dejavnosti v okviru rednega pouka, usposobitev prostovoljcev za interpretativno vodenje po železniški dediščini v občini.

(več …)

22. 10. 2020
Preventivna platforma

Borovnica je ena  od slovenskih občin z nadpovprečnim deležem obolenj, ki so posledica prekomernega uživanja alkohola in prometnih nesreč, ki jim je botroval alkohol. Gre za tisto od odvisnosti, ki jo sprejemamo kot del tradicije in se je proti njej zato še teže boriti. Ni pa seveda edina oblika odvisnosti,  saj se poleg odvisnosti od raznih kemičnih substanc v zadnjem času hitro širijo še odvisnosti od socialnih medijev, odnosov, pretirane skrbi za samopodobo itd.

Občina Borovnica pa je tudi ena od 6. slovenskih občin, ki želi s preizkušenim celovitim strokovnim pristopom na področju preventive zmanjšati tveganja za vse vrste odvisnosti, zlasti med mladimi. Pri tem ne gre v prvi vrsti za preprečevanje bodisi odvisnosti od

drog,  kajenja in  različnih opojnih substanc bodisi od sodobnih oblik zasvojenosti z računalniškimi igricami, novimi socialnimi mediji ipd., temveč za prenos in uporabo preizkušenih oblik in metod za krepitev socialnih kompetenc, čustvenega učenja in pozitivnega odnosa do izzivov, s katerimi se mladi in starejši na različne načine srečujejo v življenju.

Eno od prednostih področij v projektu bo v naši občini zmanjševanje odvisnosti od alkohola, ne le pri mladih.

(več …)

22. 10. 2020
WiFi4EU – brezplačen brezžični dostop do interneta za evropske državljane

Občina Borovnica je preko prijave na  razpis Evropske komisije WiFi4EU  v letu 2020 pridobila vavčer v vrednosti 15.000 €  za brezplačno namestitev opreme za brezplačni brezžični dostop do interneta v naselju Borovnica. Trenutno poteka izbor izvajalca, ki bo v prvi polovici 2021 namestil ustrezno opremo in poskrbel za njeno vzdrževanje. 

22. 10. 2020
Kolesarska povezava Borovnica – Breg

Projekt je v pripravi v okviru Dogovora za razvoj Ljubljanske urbane regije kot prva faza projekta izgradnje kolesarske povezave med središčem Borovnice in mejo z Občino Brezovica. Do leta 2023 je predvidena izgradnja kolesarske povezave z rekonstrukcijo pripadajočega dela regionalne ceste Vrhnika-Podpeč od mostu čez Borovniščico do odcepa za gasilski dom na Bregu pri Borovnici, v dolžini okoli 1, 3 km, ki vključuje tudi prehod za kolesarje in pešce preko regionalne ceste in Ulice bratov Debevec, ukrepe za umirjanje prometa pri vstopu v naselje Breg in ukrepi za varovanje dvoživk.

V tem delu je v smeri proti Bregu do začetka območja OPPN Breg na desni strani ceste predvidena izgradnja kolesarskega pasu širine 1.75 m, na levi strani ceste pa enosmerne kolesarske steze širine  2,50 m (od tega 1 m varovalnega pasu). Od tam dalje je tako na desni kot na levi  strani načrtovan kolesarski pas na cestišču, na levi strani pa še pločnik širine 1,5 m. Od P+R pri železniški postaji Borovnica do regionalne ceste pa je na desnem bregu Borovniščice načrtovana gradnja kolesarske poti v makadamski izvedbi širine 2,5 m v dolžini okoli 0,7 km.

(več …)

14. 8. 2019
PARKIRIŠČE P+R IN B+R PRI ŽELEZNIŠKI POSTAJI BOROVNICA

Zgrajeno leta 2019 s pomočjo 250.000 € sredstev iz EU Kohezijskega sklada. Skupna vrednost: 470.000 €. Kapacitete:

  • 96 parkirnih mest, od tega 4 za osebe z omejitvami in 10 za električne avtomobile (5 polnilnih postaj za el. vozila)
  • 102 parkirni mesti za kolesa, od tega 56 v pokriti kolesarnici
  • avtobusno postajališče z obračališčem

Koordinator projekta: Andrej Klemenc, višji svetovalec za razvoj in razvojne projekte

Izdelava načrtov in projektne dokumentacija: KProjektL d. o. o., Ljubljana; Izvedba: JP KPV d. o. o., Vrhnika

6. 3. 2018
Načrt razvoja odprtega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini Borovnica

Na svoji 27. redni seji dne 11. 4. 2018 je Občinski svet Občine Borovnica med drugim tudi potrdil Načrt razvoja odprtih omrežij elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini Borovnica (Načrt OŠO-Borovnica). Gre za dokument, ki poleg predstavitve stanja infrastrukture in storitev na področju elektronskih komunikacij v občini ter splošnega pregleda razvoja občine, podaja tudi pregled druge infrastrukture v občini, saj je to nujno za usklajen in s čim manjšimi stroški povezan razvoj  celotne občinske infrastrukture.  Podaja tudi pregled trenutnega stanja in trendov na področju tehnologij zagotavljanja dostopa do »hitrega interneta« ter seznam belih lis oz. gospodinjstev v občini, ki nimajo dostopa do digitalnih telefonskih storitev in računalniških spletnih omrežij. V tem delu je dokument sicer pomanjkljiv, saj je v praksi v Občini Borovnica ne le v zaselkih Pristava in Lašče, temveč tudi drugje v občini (Pod Goro, Jele, Zabočevo…) nimajo dostopa do omrežij elektronskih komunikacije oziroma je ta tako počasen in nezanesljiv, da bi se lahko smatralo, kot da ga nimajo. Vendar opredelitev »belih lis« ni bila ne stvar občinske uprave ne pripravljavca dokumenta, podjetja Eurocon d. o. o., temveč Ministrstva RS  za javno upravo in operaterjev.

(več …)

7. 2. 2018
Celostna prometna strategija Občine Borovnica

Občinski svet Občine Borovnica je na svoji 26. redni seji dne 22. 2. 2018 med drugim sprejel tudi sklep, s katerim je potrdil predlog Celostne prometne strategije Občine Borovnica. S tem se je končal skoraj leto dolg proces priprave strateškega dokumenta za razvoj prometa in mobilnosti v občini. Ta je potekal skladno s Smernicami za pripravo CPS, ki jih je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo.  Dokument predstavlja pregled stanja prometne infrastrukture in storitev javnega potniške prometa, vrednot in stališč občanov na področju prometa in prometnih režimov, in scenarijev razvoja prometa in mobilnosti v občini. Podaja vizijo želenega stanja na področju v letu 2030 in akcijski načrt z ukrepi na področjih hoje, kolesarjenja, javnega potniškega prometa, motornega prometa ter informiranja in ozaveščanja občanov o trajnostni mobilnosti.  Z  njegovo potrditvijo s strani Občinskega sveta jae izpolnjen tudi pogoj za kandidiranje na razpisih za evropska in državna sredstva za razvoj trajnostne mobilnosti.

(več …)

21. 4. 2017
Razvojna strategija Občina Borovnica 2017-2027+

Občinski svet Občine Borovnica je na svoji 20. redni seji, dne 20. 4. 2017, obravnaval  tudi osnutek Razvojne strategije Občine Borovnica 2017-2027+ ter sprejel sklep o začetku 45 dnevne javne obravnave tega dokumenta.V tem času lahko občani pisno na naslov občine ali preko elektronske pošte na andrej.klemenc@borovnica.si posredujejo svoje predloge za popravke, spremembe in dopolnitve prve razvojne strategije občine. Lahko se tudi oglasijo pri odgovornem pripravljavcu strategije, višjemu svetovalcu za razvoj in razvojne projekte g. Andreju Klemencu ali ga pokličejo po telefonu 01 750 74 68. Dokument je v času uradnih ur na ogled tudi v sejni sobi občine, na sedežu Občine Borovnica, na Paplerjevi cesti 22, v Borovnici.

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!