Projekti

Načrt razvoja odprtega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini Borovnica

Na svoji 27. redni seji dne 11. 4. 2018 je Občinski svet Občine Borovnica med drugim tudi potrdil Načrt razvoja odprtih omrežij elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini Borovnica (Načrt OŠO-Borovnica). Gre za dokument, ki poleg predstavitve stanja infrastrukture in storitev na področju elektronskih komunikacij v občini ter splošnega pregleda razvoja občine, podaja tudi pregled druge infrastrukture v občini, saj je to nujno za usklajen in s čim manjšimi stroški povezan razvoj  celotne občinske infrastrukture.  Podaja tudi pregled trenutnega stanja in trendov na področju tehnologij zagotavljanja dostopa do »hitrega interneta« ter seznam belih lis oz. gospodinjstev v občini, ki nimajo dostopa do digitalnih telefonskih storitev in računalniških spletnih omrežij. V tem delu je dokument sicer pomanjkljiv, saj je v praksi v Občini Borovnica ne le v zaselkih Pristava in Lašče, temveč tudi drugje v občini (Pod Goro, Jele, Zabočevo…) nimajo dostopa do omrežij elektronskih komunikacije oziroma je ta tako počasen in nezanesljiv, da bi se lahko smatralo, kot da ga nimajo. Vendar opredelitev »belih lis« ni bila ne stvar občinske uprave ne pripravljavca dokumenta, podjetja Eurocon d. o. o., temveč Ministrstva RS  za javno upravo in operaterjev.

Brez hitrih in zanesljivih elektronskih komunikacij danes ni mogoče pridobiti in/ali posredovati večine potrebnih informacij za delo, učenje, urejanje javnih in zasebnih zadev, sodelovanje v javnem življenju itd. Internet kot vseprisotno komunikacijsko omrežje informacijskih virov omogoča enostavno dostopnost do raznovrstnih vsebin in storitev in s tem v temeljih spreminja načine delovanja sodobne družbe. Z vidika usmerjanja razvoja je internet strateški instrument za povečanje produktivnosti, za oblikovanje inovativnih poslovnih modelov, izdelkov in storitev, za bolj učinkovito komunikacijo in za večjo splošno učinkovitost družbe.

Razvoj in uporaba interneta sta odvisna od širokopasovne infrastrukture, zato je pri usmerjanju razvojnih aktivnosti treba upoštevati dejstvo, da sta gospodarski in splošni razvoj v sodobni digitalni družbi neposredno povezana z razvojem visokokvalitetne širokopasovne infrastrukture.
Evropska unija si zato prizadeva do leta 2020 omogočiti dostop do internetne povezave hitrosti nad 30 Mb/s vsem prebivalcem Evrope in stalno povezanost v splet vsaj polovice gospodinjstev s hitrostjo nad 100 Mb/s, do leta 2025 pa zagotovila gigabajtno povezljivost za kraje, ki spodbujajo socialno-ekonomski razvoj; pokritost z omrežji 5G na vseh mestnih območjih in vseh večjih prizemnih prometnih poteh ter dostop vseh evropskih gospodinjstev do internetne povezljivosti s hitrostjo vsaj 100Mb/s.

Tudi Občina Borovnica se zaveda pomena hitrih in zanesljivih internetnih povezav, prav tako pa tudi tega, da velik del občanov  do njih še nima dostopa. Tudi delovanje občinske uprave je zaradi nezanesljivih povezav večkrat otežkočeno, občani pa ne morejo po tej poti pristopati do njenih storitev. Zato je konec leta 2015 na pobudo podjetja Eurocon d. o. o. skupaj še z nekaterimi barjanskimi in notranjskimi občinami pristopila k izdelavi občinskih načrtov razvoja odprtih širokopasovnih povezav elektronske komunikacije nove generacije in k oblikovanju konzorcija, ki bi poleg pridobivanja državnih sredstev za razvoj hitrega interneta na področjih, kjer zaradi nizke gostote poselitve ni tržnega interesa za njihov razvoj, omogočil tudi razvoj odprtih omrežij elektronskih komunikacij na osnovi javno zasebnega partnerstva, podprtega s sredstvi Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI) oz. t. i. Junckerjevega sklada.

Konzorcijska pogodba, ki občino obvezuje zgolj k stvarnim vložkom (služnost na občinskih zemljiščih) in pomoči pri pridobivanju služnosti na zasebnih zemljiščih v občini, je bila podpisana v marcu 2016. Konec aprila  2016 je bil  narejen tudi prvi osnutek Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Borovnica (v nadaljevanju Načrt razvoja). Gre za dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja, s katerim želi občina oceniti stanje pokritosti, dejansko potrebo po širokopasovnem omrežju, razpoložljivost ostale javne gospodarske infrastrukture in vrednost potrebnih investicij na omenjenem geografskem območju. Na tej podlagi pristojni organi lokalne skupnosti izrazijo javni interes in sprejmejo ustrezne odločitve o sodelovanju v aktivnostih za zagotovitev širokopasovne infrastrukture za  prebivalce, ki živijo na območjih, na katerih ne obstaja tržni interes za gradnjo le-te. Občina Borovnica želi vsem svojim občanom zagotoviti možnost širokopasovnih priključkov in jim s tem omogočiti dostop do raznovrstnih digitalnih vsebin in storitev.

Namen Načrta razvoja je tako ugotoviti dejansko stanje in potrebe po širokopasovni infrastrukturi v občini Borovnica. Del načrta je namenjen tudi identifikaciji belih lis ter posledično možnih načinov pridobivanja javnih sredstev za izvedbo projekta gradnje širokopasovnih omrežij na belih lisah. Bele lise so definirane kot območja, kjer ni obstoječih širokopasovnih priključkov naslednje generacije, oziroma ni tržnega interesa za njihovo gradnjo s strani komercialnih ponudnikov. To pomeni, da v naslednjih treh letih operaterji elektronskih komunikacij ne načrtujejo gradnje omrežij, ki bi omogočila dostop do interneta s hitrostjo 100 Mb/s.  Načrt z zbranimi podatki tako predstavlja tudi pomembno dokumentacijo za načrtovanje investicijskih projektov zasebnih vlagateljev na območju belih lis.

Glede na znane podatke iz Načrta razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 je telekomunikacijsko omrežje v občini v veliki meri zastarelo in predvsem oddaljenim gospodinjstvom ne omogoča širokopasovnega dostopa. Vendar sta v zadnjih dveh letih  predvsem podjetji  Telekom Slovenije d.d. in Si.mobil d.d.  tudi v občini Borovnica zgradili mobilno brezžično komunikacijsko infrastrukturo, s čimer se je močno izboljšala dostopnost do širokopasovnega omrežja.

Potem, ko smo pridobili osnutek Načrta, je sledilo skoraj leto in pol čakanja, da je Ministrstvo za javno upravo  izvedlo vse potrebne študije in postopke za natančno določitev področij, na katerih upravičeno ne obstaja tržni interes za gradnjo odprtih širokopasovnih omrežij nove generacije ter izdelalo podrobno karto t. i. »belih lis«, na katerih bo za zagotovitev teh omrežij mogoče pridobivati državne pomoči oz. bodo imela dostop do sredstev »Junckerjevega sklada«.

V začetku januarja 2018 je izdelovalec občinskega načrta, podjetje Eurocon d. o. o., občinski upravi posredovalo dopolnjen načrt, ki poleg relevantnih v vmesnem času sprejetih dokumentov politik in zakonodajnih podlag EU in RS upošteva tudi s strani Ministrstva za javno upravo opredeljene »bele lise« na območju občine. Občinska uprava je dokument temeljito preučila in na nekaterih mestih dopolnila z ugotovitvami, ki so nastale pri pripravi Razvojne strategije Občine Borovnica 2017-2027+ in Celostne prometne strategije Občine Borovnica. Tako dopolnjen svet bo na svoji naslednji seji obravnaval Občinski svet. V kolikor bo z njegove strani dokument potrjen bodo tako izpolnjeni formalni pogoji za pridobitev državnih podpor ali vključitev v konzorcij, ki bo črpal sredstva iz Evropskega sklada za strateške naložbe.

Zaradi številnih motenj pri dostopu do interneta, prav tako pa tudi občasnih motenj pri dostopu do telefonskega omrežja, pa občinska uprava v vsem tem času na tem področju ni popolnoma držala križem rok. Na Telekom Slovenije d. d.  je naslovila več dopisov, ne le v smislu pritožb zaradi nedelovanja interneta in telefonije v občini, temveč tudi v zvezi z možnostjo priključitve na optično kabelsko omrežje na območju Brega in Paka, prav tako pa tudi Dola in Laz, ter postavitve oddajnikov oz. repetitorjev za omogočanje brezžičnega  dostopa do hitrega interneta na območjih redkejše poselitve v občini.   Žal iz odgovorov ni mogoče razbrati, da bi bilo podjetje zainteresirano za hitro odpravo težav in vzpostavitev brezžičnega dostopa do hitrega interneta na območju »belih lis«. Če se to ne bo spremenilo tudi po potrditvi Načrta s strani Občinskega sveta, potem bosta župan in občinska uprava začela hitro iskati tudi druge možnost in druge ponudnike, ki bodo omogočili, da v občini »belih lis«, kar se tiče hitrega dostopa do interneta, hitro ne bo več.

Predlog Načrta razvoja odprtih omrežij elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini Borovnica si lahko preberete spodaj.

 

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!