Razpisi
 • JAVNI RAZPIS za zbiranje prijav za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih programov v letu 2019 (3. 4. 2019)

  Na podlagi Zakona o javnih financah (ZJF-UPB4, Ur. l. RS, št. 11/11 in popravek 14/13, 101/13, 55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS 1617), Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Borovnica (Ur. l. RS, št. 18/10) , Odloka o proračunu za leto 2019 (Ur. l. RS, št. 16/19) in Letnega programa kulture v Občini Borovnica za leto 2019, Občina Borovnica objavlja JAVNI RAZPIS  za zbiranje prijav za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih programov v letu 2019.

  Predmet razpisa

  1. redna dejavnost registriranih kulturnih društev
  2. strokovno izpopolnjevanje
  3. projekti in programi
  4. udeležba na revijah in tekmovanjih

  Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki – podprogram 18039003/418007 v višini 21.000,00 €.

  • za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev v višini 18.850,00 €
  • za strokovno izpopolnjevanje kadrov v kulturnih društvih v višini 150,00 €
  • za sofinanciranje programov in projektov v kulturi v višini 1.200,00 €
  • za sofinanciranje udeležbe na revijah in tekmovanjih 800,00 €

  Na razpisu lahko sodelujejo kulturna društva s sedežem v občini Borovnica. Pogoj, da se šteje, da društvo oziroma skupina v okviru društva deluje in je upravičena do sofinanciranja, je izvedba minimalnega programa:

  • za pevski zbor in instrumentalno skupino, izvedba enega predstavitvenega koncerta z najmanj 12 skladbami, od tega polovica novih, ter udeležba na občinski reviji pevskih zborov, če je organizirana,
  • za odraslo ali mladinsko gledališko skupino ena gledališka predstava v dolžini najmanj 45 minut, za otroško v dolžini najmanj 30 minut,
  • za recitacijsko in literarno skupino en samostojni literarni večer dolžine najmanj 45 minut,
  • za ostale skupine ena samostojna predstava, razstava letno,
  • vse izvedeno v občini Borovnica.

   

  Obvezna vsebina vloge

  • podatki o članstvu, skupinah, članarini – (KD-2);
  • dokazilo o registraciji od pristojnega upravnega organa, fotokopijo obvestila Statističnega urada RS o razvrstitvi po dejavnosti ali fotokopijo izvlečka iz Statuta, iz katerega je razvidna dejavnost, ob prvi prijavi na razpis
  • program dela in finančni načrt za leto 2019, potrjen na občnem zboru;
  • poslovno poročilo za preteklo leto, iz katerega morajo biti razvidni vsi prihodki in stroški ter uresničitev programa, ki je bil sofinanciran v letu 2018;
  • poročilo o izvedbi minimalnega programa;
  • izjavo odgovorne osebe,
  • podatki o društvu – (obrazec KD-1),
  • podatki o članstvu, skupinah, članarini – (obrazec KD-2),
  • načrt izvedbe minimalnega letnega programa (KD-2, priloga II).                

  Za sofinanciranje udeležbe na revijah in tekmovanjih (točka 1.4.)              

  • obrazec KD – priloga IV,

   Za sofinanciranje projektov (točka 1.3.)

  • podatki o projektu (obrazec KD-2, priloga III)

  Kot dokazilo o izvedbi obveznega programa v preteklem letu

  •    poročilo o izvedbi obveznega programa po pogodbi o sofinanciranju v letu 2018 3.1.

  Občina bo sofinancirala naslednje projekte oziroma prireditve po točki

  3.1. občinsko revijo pevskih zborov                                                                     350 evrov

  3.2. drugo prireditev po izboru komisije                                                             120 evrov

  3.3. izid knjige, CD plošče, ipd.                                                                             250 evrov

  3.4. prireditev ob 10/20/30… letnici skupine                                                         250 evrov

  3.5. udeležba na prireditvah in srečanjih v tujini                                                     250 evrov

  Občina Borovnica bo sofinancirala največ po eno prireditev po posamezni točki, razen točke 3.2., po kateri bo sofinancirala do 5 prireditev.

  Rok in način prijave

  • razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo na spletni stani www.borovnica.si/razpisi, ali na sedežu občine Borovnica,
  • vloge s predpisano dokumentacijo morajo kandidati poslati na naslov Občina Borovnica, Paplerjeva 22, 1353 BOROVNICA v zaprti kuverti z oznako “javni razpis – kultura 2019 – ne odpiraj”; na kuverti mora bi razviden naslov pošiljatelja;
  • upoštevane bodo vse vloge, ki bodo prispele na občino Borovnica do 24. aprila 2019, do 12. ure;

   

  • prepozne in nepravilno opremljene vloge bodo s sklepom zavržene in neodprte vrnjene pošiljatelju;
  • nepopolne vloge bo možno dopolniti v roku 8 dni po prejemu obvestila komisije, v kolikor vloga ne bo dopolnjena v roku, bo zavržena.6.      

  Razpisna dokumentacija in informacije

  Razpisno dokumentacijo lahko prevzamete v času trajanja razpisa v sprejemni pisarni Občine Borovnica, Paplerjeva ulica 22, Borovnica, ali na spletni strani www.borovnica.si/razpisi.

  Vloga na razpis mora biti izpolnjena na prijavnih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedene v razpisni dokumentaciji. Vlagatelj prijavi oziroma izpolni tiste obrazce, ki ustrezajo programom, s katerimi se prijavlja na razpis.

  Kontaktna oseba je Slavka Gerdina. Dodatne informacije lahko dobite do 24. 4. 2019 na telefonski številki 750-74-60 ali prek elektronskega naslova: slavka.gerdina@borovnica.si.

   

  Obravnava vlog ter obvestilo o izboru

  Nepravilno označene in nepravočasno oddane vloge bodo zavržene. V roku prispele in pravilno označene vloge bodo ovrednotene po točkovnem sistemu v skladu z merili za oceno programov, ki so opredeljena v razpisni dokumentaciji ter razpoložljivimi finančnimi sredstvi. Izbor in vrednotenje programov bo izvedla razpisna komisija, ki jo imenuje župan. O izidu razpisa in višini dodeljenih sredstev bodo prijavitelji obveščeni v roku 30 dni po izteku roka za prijavo na razpis. Z upravičenci do sofinanciranja bo sklenjena pogodba o izvajanju programov ter višini in načinu sofinanciranja v letu 2019. Upravičenci so dolžni do 31. 1. 2020 posredovati vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi programa za leto 2019.

   

  Rok za porabo sredstev:

  Upravičenci, s katerimi bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, bodo prejeli sredstva na podlagi zahtevkov. Rok za porabo sredstev je 31.12.2019. Zadnji zahtevek za koriščenje odobrenih sredstev za leto 2019 morajo vložiti na Občini Borovnica do 12. decembra 2019.

   

  Številka: 41010-0001/2019-1

  Datum:   3.4.2019

   

  Ž U P A N

                                                                     Bojan Čebela

Dogodki

sreda
06
Julij
PONTORSREČETPETSOBNED
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
današnji dan
dan z dogodkom

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!