Razpisi
 • J AV N I R A Z P I S za zbiranje prijav za IZBIRO IN sofinanciranje IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA v letu 2019 (3. 4. 2019)

  Na podlagi 17. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, 29/17) in 12. člena Pravilnika za vrednotenje programov športa v občini Borovnica in zagotavljanju sredstev za obratovalne stroške športnih objektov (Ur.l. RS, 76/00) ter Letnega programa športa v občini Borovnica za leto 2019 Občina Borovnica objavlja J AV N I   R A Z P I S za zbiranje prijav za IZBIRO IN sofinanciranje IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA v letu 2019

  Višina razpisanih sredstev na podprogramu 18059001/418010, šport v društvih, v višini 30.000,00 €.

  Predmet razpisa

  1.1.      Šport otrok in mladine v društvih:

  • interesna športna vzgoja predšolskih otrok, šoloobveznih otrok in mladine;
  • interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.1.3.      Programi kakovostnega in vrhunskega športa1.5.      Promocija športa, prireditve1.7.      Športna oprema
  • Sredstva na podprogramu 418010 se skladno z letnim programom športa za leto 2019 namenijo:
  • 1.6.      Obratovalni stroški športnih objektov
  • 1.4.      Programi izobraževanja in usposabljanja
  • 1.2.      Športno-rekreativni program za vse
  • za programe športne rekreacije ter programe športa otrok in mladine, v višini 23.350,00 €,
  • za izobraževanje in usposabljanje, v višini 800,00 €,
  • za športne prireditve, v višini 900,00 €,
  • za delovanje društev, v višini 1800,00 €,
  • za posodabljanje opreme v društvih, v višini 3.150,00 €.

  Pogoji razpisa

  2.1.      Usposobljenost kandidata

  Na razpisu lahko sodelujejo športna društva, združenja in drugi subjekti, ustanovljeni

  na podlagi Zakona o zavodih in Zakona o gospodarskih družbah, če imajo v svoji

  dejavnosti registrirano izvajanje športne dejavnosti, s sedežem v občini Borovnica.

  2.2.      Ostali pogoji

  Prednost bodo imeli izvajalci, ki zagotavljajo ustrezno strokovno usposobljenost in znanje in ki vključujejo večje število udeležencev v posamezne programe.

  Prednost pri izboru bodo imeli izvajalci neprofitnih organizacij in zavodov.

  Vsebina naloge

  • izpolnjena prijava za sofinanciranje
  • vsebina programa (obr. 1-10)
  • dokazilo o usposobljenosti (fotokopija odločbe o registraciji od pristojnega upravnega organa in fotokopija obvestila Statističnega urada RS o razvrstitvi po dejavnosti) ob prvi prijavi na razpis
  • poročilo o poslovanju v preteklem letu z zapisnikom občnega zbora, s poudarkom na realizaciji v preteklem letu sofinanciranih programov iz proračuna občine Borovnica
  • program dela in finančni načrt društva oziroma organizacije za leto 2018, ki ga je potrdil pristojni organ društva
  • izjavo odgovorne osebe.

  Razpisna dokumentacija

  Razpisno dokumentacijo lahko prevzamete v času trajanja razpisa v sprejemni pisarni Občine Borovnica, Paplerjeva ulica 22, Borovnica, ali na spletni strani www.borovnica.si/razpisi.

   

  Vloga na razpis mora biti izpolnjena na prijavnih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji. Vlagatelj prijavi oziroma izpolni tiste obrazce, ki ustrezajo programom, s katerimi se prijavlja na razpis.

  Kontaktna oseba je Slavka Gerdina. Dodatne informacije lahko dobite do 24. 4. 2019 na telefonski številki 750-74-60 ali prek elektronskega naslova: slavka.gerdina@borovnica.si.

  Rok in način prijave

  Vloge s predpisano dokumentacijo morajo kandidati poslati na naslov Občina Borovnica, Paplerjeva 22, 1353 Borovnica z oznako: »Javni razpis-šport 2019-ne odpiraj”, upoštevane bodo vse vloge, ki bodo prispele na Občino Borovnica do 24. aprila 2019 do 12. ure; prepoznih vlog komisija ne bodo odprla in bodo s sklepom zavržene.

   

  Nepopolne vloge bo možno dopolniti v roku 8 dni po prejemu obvestila, v kolikor nepopolna vloga ne bo dopolnjena v roku, bo s sklepom zavržena.

  V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu z merili za vrednotenje programov športa.

  Obravnava vlog ter obvestilo o izboru

  Odpiranje vlog vodi administrativna komisija in se izvede v roku treh dni po roku za oddajo vlog na razpis. Odpiranje vlog ni javno.

  Nepravilno označene, nepravočasno oddane vloge in vloge, ki niso bile dopolnjene v roku, bodo zavržene. V roku prispele in pravilno označene vloge bodo ovrednotene po točkovnem sistemu v skladu z merili za oceno programov, ter razpoložljivimi finančnimi sredstvi. Izbor in vrednotenje programov bo izvedla strokovna komisija, ki jo imenuje župan. O izidu razpisa in višini dodeljenih sredstev bodo prijavitelji obveščeni z odločbo najpozneje v 60 dneh od datuma odpiranja vlog. Z upravičenci do sofinanciranja bo sklenjena pogodba o izvajanju programov ter višini in načinu sofinanciranja v letu 2019.

   

  Rok za porabo sredstev:

  Upravičenci, s katerimi bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, bodo prejeli sredstva na podlagi zahtevkov. Rok za porabo sredstev je 31.12.2019. Zadnji zahtevek za koriščenje odobrenih sredstev za leto 2019 morajo vložiti na Občini Borovnica do 12. decembra 2019.

  Borovnica, 3. 4. 2019

  Številka:    41010-000 /2019-1

  ŽU P A N

  Bojan Čebela

Dogodki

sreda
18
Maj
PONTORSREČETPETSOBNED
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
današnji dan
dan z dogodkom

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!