Razpisi
 • JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV ENKRATNE DENARNE POMOČI V LETU 2022 (14. 2. 2022)

  Na podlagi Zakona o javnih financah (št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), 10. člena Pravilnika o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v občini Borovnica (Ur. l. RS, št. 29/15) in Odloka o proračunu Občina Borovnica za leto 2022 (Ur. l. RS, št. 207/21 in 11/22), Občina Borovnica, Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica, objavlja naslednji:

  JAVNI RAZPIS
  ZA DODELITEV ENKRATNE DENARNE POMOČI V LETU 2022

  1. PREDMET RAZPISA IN VIŠINA SREDSTEV

  Predmet razpisa je dodelitev enkratne denarne pomoči upravičencem po Pravilniku o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v občini Borovnica, kot pomoč pri razrešitvi trenutne materiale stiske prosilca.

  Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Borovnica za leto 2022 na proračunski postavki 420007 (Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti) in za namene tega razpisa znašajo 3.000,00 EUR.

  2. UPRAVIČENCI

  Na razpis se lahko prijavijo prosilci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • imajo stalno bivališče v občini Borovnica in tam tudi dejansko bivajo,
  • trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživljanje in so izčrpali vse možnosti za pridobitev sredstev za preživljanje ter jih nihče ni dolžan preživljati,
  • so se brez lastne krivde, zaradi spleta neugodnih okoliščin (dolgotrajna bolezen, invalidnost, nenadna brezposelnost, smrt v družini, naravne nesreče ipd.), znašli v takem, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti,
  • so bili v zadnjih treh mesecih upravičeni do denarne socialne pomoči po Zakonu o socialno varstvenih prejemkih,
  • vsi dohodki na družinskega člana ne presegajo višine minimalnega dohodka, določenega v Zakonu o socialno varstvenih prejemkih (od 1.8.2019 znaša 402,18 €),
  • da v zadnjih 12 mesecih pred vložitvijo vloge za denarno pomoč vlagatelj ali družinski član vlagatelja ni bil prejemnik subvencije najemnine za stanovanje.

  3. NAMEN POMOČI

  Enkratna denarna pomoč po tem razpisu je namenjena za:

  • nakup šolskih potrebščin, plačilo šole v naravi ter kosil ali malic osnovnošolcem;
  • pomoč pri plačilu dietne prehrane za otroke – celiakija, diabetes ipd.;
  • plačilo elektrike, ogrevanja, vode in komunalnih storitev;
  • plačilo kurjave in ozimnice;
  • kritje drugih nujnih življenjskih stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti.

  Enkratna denarna pomoč ni namenjena plačilu stroškov, ki se krijejo iz drugih proračunskih sredstev občine (subvencija najemnin, znižano plačilo stroškov vrtca ipd.)

  4. VIŠINA IN OBLIKA POMOČI

  Enkratna denarna pomoč se dodeli v funkcionalni obliki, kot neposredno plačilo položnic ali računov. Izjemoma se lahko nakaže upravičencu neposredno na njegov osebni račun, v tem primeru mora upravičenec v roku 60 dni od prejema pomoči dokazati namensko porabo prejetih sredstev.

  Višina enkratne denarne pomoči znaša najmanj 30 % in največ do 100 % osnovnega zneska minimalnega dohodka (od 1.8.2019 znaša 402,18 €) in je odvisna od dohodkov na družinskega člana.

  Enkratna denarna pomoč se lahko upravičencu dodeli v nižjem znesku, če je dejanski socialni položaj prosilca boljši od podatkov v vlogi, če kljub nizkemu dohodku ni ogrožena socialna varnost prosilca ali če se ugotovijo kakršnikoli utemeljeni razlogi za neupravičenost do denarne pomoči.

  Izjemoma se lahko dodeli do 30 % višji znesek, kot bi prosilcu pripadal, če prosilec živi v izjemno hudi materialni stiski in ogroženosti

  5. ROK IN NAČIN PRIJAVE

  Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo prispele na Občino Borovnica do torka, 15. 3. 2022, do 12. ure.

  Vloge z dokazili, ki izkazujejo dejansko materialno stanje in izpolnjevanje pogojev, morajo prosilci osebno ali po pošti poslati na naslov Občina Borovnica, Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica, v zaprti ovojnici z oznako “VLOGA ZA ENKRATNO DENARNO POMOČ 2022 – NE ODPIRAJ”. Na hrbtni strani ovojnice mora biti razviden naslov vlagatelja.

  6. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG

  Vse prejete vloge bo obravnavala administrativna komisija. Prepozne in nepravilno opremljene vloge bodo s sklepom zavržene in neodprte vrnjene pošiljatelju. Nepopolne vloge bo mogoče dopolniti v roku 8 dni od prejema obvestila komisije, če vloga ne bo dopolnjena v roku oz. bo kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, bo zavržena.

  Pravočasne in popolne vloge bo obravnavala strokovna komisija. Upravičenci bodo o dodelitvi sredstev obveščeni z odločbo občinske uprave v 30 dneh od prejema popolne vloge.

  Zoper sklep o zavrženju in odločbo občinske uprave je možna pritožba v 8 dneh od prejema, o pritožbi odloči župan Občine Borovnica.

  7. OBRAZCI IN DODATNE INFORMACIJE

  Obrazce za prijavo lahko zainteresirani od dneva objave razpisa do izteka prijavnega roka dobijo na spletni stani https://www.borovnica.si/uradne-objave/razpisi/ ali v sprejemni pisarni Občine Borovnica od 14. 2. 2022 do 15. 3. 2022 v času uradnih ur.

  Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom zainteresirani dobijo na Občini Borovnica pri Nejli Ofentavšek do 15. 3. 2022 v času uradnih ur, tel. št. 01 75 07 460 ali na elektronskem naslovu obcina@borovnica.si.

  Številka: 122-0002/2022-2
  Datum: 14. 2. 2022

  ŽUPAN
  Bojan Čebela

Dogodki

sreda
18
Maj
PONTORSREČETPETSOBNED
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
današnji dan
dan z dogodkom

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!