Razpisi
 • JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE JAVNIH PRIREDITEV V LETU 2022 (26. 1. 2022)

  1. Podatki o naročniku
  Občina Borovnica, Paplerjeva 22, 1353 Borovnica

  2. Pravna podlaga
  Odlok o proračunu občine Borovnica za leto 2022 (Ur. list RS št. 207/21) in Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16)

  3. Predmet javnega razpisa
  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe javnih kulturnih prireditev, ki se izvajajo kot zaključeni enkratni dogodki na območju občine Borovnica in so namenjeni širši javnosti, na katerih sodelujejo različni kulturni akterji.

  4. Opredelitev upravičencev, ki se lahko prijavijo na razpis

  Na razpis lahko kandidirajo vsa uradno registrirana društva v skladu z Zakonom o društvih s sedežem v Občini Borovnica, javni zavodi s sedežem v Občini Borovnica, registrirani v skladu z Zakonom o zavodih.

  5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji

  Pravico do sofinanciranja pridobijo tisti, ki:
  • so organizatorji prijavljene javne prireditve,
  • imajo sedež na območju občine Borovnica,
  • prijavljajo prireditev, ki v letu 2022 ni sofinancirana na drugih razpisih Občine Borovnica,
  • prijavijo prireditev, ki ni sofinancirana iz katerih koli drugih javnih sredstev,
  • so registrirani v skladu z zakonodajo,
  • delujejo najmanj eno leto,
  • imajo zagotovljene vse pogoje za uresničitev organizirane javne prireditve,
  • prijavljeno prireditev opravljajo na neprofitni osnovi,
  • imajo izpolnjene vse obveznosti do Občine Borovnica,
  • izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem razpisom.

  Merila in kriteriji za vrednotenje prijavljene javne prireditve so ovrednoteni s točkami in so izhodišče za sofinanciranje.

  Sredstva niso namenjena za financiranje:
  • vzdrževanja ter investicij v prostor in opremo,
  • redne dejavnosti,
  • blaga za nadaljnjo prodajo,
  • hotelskih uslug.

  6. Posebni pogoji za sofinanciranje

  Posamezni prijavitelj lahko za sofinanciranje prijavi največ pet prireditev.

  Prijavljena prireditev, ki je v času oddaje vloge že izvedena, ne more biti sofinancirana na tem razpisu.

  Predmet sofinanciranja bodo samo prireditve, ki bodo izvedene v letu 2022.

  7. Merila za ocenjevanje in vrednotenje vlog

  Ocenjevanje in vrednotenje vlog bo izvedeno v skladu z naslednjimi merili:
  1. usklajenost s predmetom razpisa,
  2. reference prijavitelja,
  3. predvideno število obiskovalcev oziroma udeležencev,
  4. utemeljitev pomembnosti za občino,
  5. sodelovanje z drugimi partnerji oziroma organizacijami,
  6. vključenost prostovoljnega dela,
  7. delež zaprošenih sredstev in pridobljenih drugih virov glede na celotne stroške izvedbe prireditve.

  Merila so ovrednotena s točkami. Način uporabe meril je priložen objavi javnega razpisa.

  8. Okvirna višina razpisanih sredstev

  Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 7.000 EUR. Sredstva so z Odlokom o proračunu občine Borovnica za leto 2022 (Ur. list RS št. 207/21) zagotovljena na proračunski postavki 418041 Sofinanciranje Festivala v Borovnici. Izbrane prireditve se bodo sofinancirale do razpisane višine sredstev.

  9. Vsebina vloge in zahtevana dokumentacija

  Vloga mora vsebovati:
  – izpolnjen RAZPISNI OBRAZEC;
  – VZOREC POGODBE, ki ga prijavitelj podpiše na vsaki strani in s tem potrdi strinjanje z vsebino določil pogodbe.

  Razpisni obrazec in vzorec pogodbe sta na voljo v glavni pisarni Občine Borovnica, Paplerjeva 22, Borovnica in na spletni strani Občine Borovnica: www.borovnica.si (rubrika: Razpisi).

  Dodatne informacije: Občina Borovnica, Dolores Dolenc Bajc, tel. št. (01)7507 460.

  10. Dokazila o namenski porabi sredstev
  Sofinanciranje prireditve se bo izvedlo po njenem zaključku. Predlagatelji bodo morali po zaključku prireditve občinski upravi posredovati končno vsebinsko in finančno poročilo, kateremu bodo priložena dokazila o porabi sredstev. Na računih mora biti izpisana davčna številka predlagatelja.

  11. Način prijave, rok za oddajo vlog in datum odpiranja vlog
  Vloge lahko prijavitelji oddajo osebno v glavni pisarni Občine Borovnica ali pošljejo po pošti na naslov: Občina Borovnica, Paplerjeva 22, 1353 Borovnica v zaprti ovojnici, na kateri so navedeni:
  – pripis: »RAZPIS PRIREDITVE 2022 – NE ODPIRAJ« in
  – naziv ter naslov prijavitelja.

  Rok za oddajo vlog je do srede, 9. 2. 2022. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je vloga zadnji dan roka oddana na pošti priporočeno ali osebno v glavni pisarni občine.
  Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno, bodo zavržene ter neodprte vrnjene pošiljatelju.
  Odpiranje vlog bo komisija opravila predvidoma 14. 2. 2022. Odpiranje vlog ni javno.

  9. Obravnava vlog ter obvestilo o izboru

  Odpiranje vlog ter njihovo ocenjevanje in vrednotenje bo opravila komisija, ki jo imenuje župan.
  Če prijavitelji ne bodo oddali popolnih vlog, bodo pozvani k dopolnitvi. Rok za dopolnitev je 5 dni od prejema poziva za dopolnitev. Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno ali jih ne bodo vložile upravičene osebe ali bodo nepopolne po roku, določenem za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
  Komisija bo na podlagi meril za sofinanciranje ocenila popolne vloge in pripravila predlog za njihovo sofinanciranje. Na tej podlagi bo direktorica občinske uprave izdala odločbo, s katero bo odločila o odobritvi ter deležu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja posamezne vloge. Zoper odločbo lahko prijavitelj v roku 15 dni po prejemu vloži pritožbo, o kateri odloči župan Občine Borovnica. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z drugimi izbranimi prijavitelji.
  O izidih razpisa bodo prijavitelji obveščeni najkasneje v roku 60 dni po zaključenem roku za oddajo vlog na razpis. Na podlagi dokončne odločbe bo s prijavitelji, katerim bo priznano sofinanciranje, sklenjena pogodba o sofinanciranju ter višini in načinu sofinanciranja.

Dogodki

sreda
18
Maj
PONTORSREČETPETSOBNED
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
današnji dan
dan z dogodkom

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!