Razpisi
 • JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV HUMANITARNIH ORGANIZACIJ V LETU 2022 (14. 2. 2022)

  Na podlagi Zakona o javnih financah (št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Pravilnika in meril za sofinanciranje humanitarnih organizacij v Občini Borovnica (Ur. l. RS, št. 31/18) in Odloka o proračunu Občina Borovnica za leto 2022 (Ur. l. RS, št. 207/21 in 11/22), Občina Borovnica, Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica, objavlja naslednji:

  JAVNI RAZPIS
  ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV HUMANITARNIH ORGANIZACIJ V LETU 2022

  1. PREDMET RAZPISA

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov neprofitnih dobrodelnih in invalidskih organizacij, organizacij za samopomoč ter drugih neprofitnih organizacij na področju zdravstva in socialne varnosti, ki svoj program izvajajo za prebivalce občine Borovnica.

  2. VIŠINA SREDSTEV

  Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Borovnica za leto 2022 na proračunski postavki 420011 (Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva – razpis) in znašajo 8.320,00 EUR.

  3. UPRAVIČENCI

  Na razpis se lahko prijavijo neprofitne organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • da so registrirane za opravljanje dejavnosti najmanj eno leto,
  • da izvajajo programe za uporabnike, ki živijo na območju Občine Borovnica,
  • da imajo sedež v občini Borovnica, razen humanitarnih, invalidskih in stanovskih organizacij, ki imajo lahko sedež izven območja Občine Borovnica,
  • da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačano članarino,
  • da imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
  • da se s svojo dejavnostjo ali prijavljenimi programi ne sofinancirajo iz katerekoli druge postavke proračuna Občine Borovnica.

  4. PREDMET SOFINANCIRANJA

  Predmet sofinanciranja je celovit program organizacije, ki lahko vključuje več različnih dejavnosti in aktivnosti.

  Sofinancirajo se programi organizacij, katerih dejavnosti in aktivnosti se izvajajo predvsem na naslednjih področjih:

  • pomoč posameznikom za ohranjanje socialne in zdravstvene varnosti,
  • letovanja in zimovanja socialno ali zdravstveno ogroženih otrok,
  • aktivno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov med počitnicami,
  • zdravljenje zdravstveno ogroženih v zdraviliščih,
  • rehabilitacijski programi,
  • organizacija strokovnih predavanj oz. izobraževanj in strokovnih izletov za člane in širše okolje,
  • organizacija dobrodelnih prireditev in prireditev ob jubileju organizacije,
  • izdaja glasil in biltenov.

  5. VIŠINA SOFINANCIRANJA

  V roku prispele vloge bodo ovrednotene v skladu z merili, ki so priloga razpisne dokumentacije.

  Višina sofinanciranja se določi na podlagi števila ovrednotenih točk za programe, vrednost točke se določi na osnovi skupnega števila točk in višine proračunskih sredstev. Vrednost točke je navzgor omejena in ne more presegati 15 EUR.

  Za sofinanciranje organizacij s sedežem izven Občine Borovnica, se število točk za programe korigira s faktorjem glede na število članov iz Občine Borovnica, za vsakega člana 1%, vendar največ 20%.

  6. PORABA ODOBRENIH SREDSTEV

  Dodeljena sredstva morajo biti porabljena skladno s prijavljenim programom v letu 2022. Spremembe programa so mogoče, če zasledujejo enake cilje, za večje spremembe mora upravičenec pridobiti soglasje Občine Borovnica.

  Ob vložitvi zahtevka za koriščenje odobrenih sredstev mora upravičenec priložiti vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi sofinanciranega programa, ki je podlaga za preveritev upravičenosti sofinanciranja. Občina lahko zahteva dodatna dokazila o dejanski upravičenosti sofinanciranja. Upravičenec lahko vloži več zahtevkov, zadnji rok za vložitev je 14. decembra 2022. Upravičenec se z Občino lahko dogovori za predplačilo do največ 30% odobrenih sredstev.

  7. ROK IN NAČIN PRIJAVE

  Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo prispele na občino Borovnica do 15. 3. 2022 do 12. ure.

  Vloga na razpis mora biti izpolnjena na prijavnih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji. Vlagatelj prijavi oziroma izpolni tiste obrazce, ki ustrezajo programu, s katerim se prijavlja na razpis.

  Vloge s prilogami morajo prosilci osebno ali po pošti poslati na naslov Občina Borovnica, Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica, v zaprti ovojnici z oznako »RAZPIS HUMANITARNE ORGANIZACIJE 2022 – NE ODPIRAJ«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti razviden naslov vlagatelja.

  8. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG

  Vse prejete vloge bo obravnavala administrativna komisija, ki jo imenuje župan Občine Borovnica. Prepozne in nepravilno opremljene vloge bodo s sklepom zavržene in neodprte vrnjene pošiljatelju. Nepopolne vloge bo mogoče dopolniti v roku 8 dni od prejema obvestila komisije, če vloga ne bo dopolnjena v roku oz. bo kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, bo zavržena.

  Pravočasne in popolne vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan Občine Borovnica.

  Vloge bodo ovrednotene po točkovnem sistemu v skladu z merili, ki so priloženi razpisni dokumentaciji. Upravičenci bodo o dodelitvi sredstev obveščeni z odločbo občinske uprave v 45 dneh od izteka roka za prijavo na razpis. Z upravičenci do sofinanciranja bo sklenjena pogodba o izvajanju programov ter višini in načinu sofinanciranja v letu 2022.

  Zoper sklep o zavrženju in odločbo občinske uprave je možna pritožba v 8 dneh od prejema, o pritožbi odloči župan Občine Borovnica.

  9. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN DODATNE INFORMACIJE

  Razpisna dokumentacija obsega naslednje dokumente:

  • Pogoji in merila za vrednotenje programov
  • Prijavni obrazci
  • Vzorec pogodbe
  • Obrazci za zahtevek in poročanje

  Obrazce za prijavo lahko zainteresirani od dneva objave razpisa do izteka prijavnega roka dobijo na spletni stani https://www.borovnica.si/uradne-objave/razpisi/ ali v sprejemni pisarni Občine Borovnica od 14. 2. 2022 do 15. 3. 2022 v času uradnih ur.

  Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom zainteresirani dobijo na Občini Borovnica pri Dolores Dolenc Bajc do 15. 3. 2022 v času uradnih ur, na tel. št. 01 75 07 465 ali na elektronskem naslovu dolores.dolenc@borovnica.si.

  Številka: 410-0005/2022-1
  Borovnica, 14. 2. 2022

  ŽUPAN
  Bojan Čebela

Dogodki

sreda
18
Maj
PONTORSREČETPETSOBNED
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
današnji dan
dan z dogodkom

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!