Razpisi
 • JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in dejavnosti humanitarnih organizacij v letu 2019 (3. 4. 2019)

  Na podlagi Zakona o javnih financah (ZJF-UPB4, Ur. l. RS, št. 11/11 in popravek 14/13, 101/13, 55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS 1617), Pravilnika in meril za sofinanciranje humanitarnih organizacij v Občini Borovnica (Ur. l. RS, št. 31/18), Odloka o proračunu za leto 2019, Občina Borovnica objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in dejavnosti humanitarnih organizacij v letu 2019

  1. Podatki o naročniku 

  • Občina Borovnica, Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica

  2. Predmet javnega razpisa

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in dejavnosti neprofitnih organizacij in društev s področja humanitarnih, invalidskih, verskih, in drugih dejavnosti. To so predvsem

   

  • dejavnost
  • sofinanciranje letovanja in zimovanja socialno ali zdravstveno ogroženih otrok,
  • sofinanciranje programov za aktivno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov med počitnicami,
  • sofinanciranje zdravljenja v zdraviliščih,
  • sofinanciranje predavanj za člane in širše okolje,
  • sofinanciranje izdaje glasila in biltena,
  • sofinanciranje dobrodelnih prireditev,
  • sofinanciranje dodatnega izobraževanja, prilagojenega posebnim potrebam invalidov ali razvidni skupini socialno ogroženega prebivalstva,
  • sofinanciranje rehabilitacijskih programov.

   

   

  1. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci

  Na razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov s področja neprofitnih organizacij se lahko prijavijo društva ter druge neprofitne organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • da so registrirani za opravljanje dejavnosti najmanj eno leto,
  • da izvajajo programe za uporabnike, ki živijo na območju Občine Borovnica,
  • da imajo sedež v občini Borovnica, razen društev s področja humanitarnih, invalidskih organizacij in stanovskih, ki imajo lahko sedež izven območja Občine Borovnica,
  • da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačano članarino,
  • da imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
  • da se s svojo dejavnostjo ali prijavljenimi programi ne sofinancirajo iz katerekoli druge postavke proračuna Občine Borovnica.

   

  1. Kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje programov

  V roku prispele vloge bodo ovrednotene v skladu z merili, ki so priloga razpisne dokumentacije.

   

  1. Okvirna višina razpisanih sredstev

  Okvirna višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov in dejavnosti neprofitnih organizacij, v letu 2019 znaša 8.320,00 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunskih programih – podprogramih 20049006/420011.

   

  1. Rok za izvedbo programov in porabo odobrenih sredstev

  Izbrani programi morajo biti izvedeni v letu 2019. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2019, zadnji zahtevek za koriščenje odobrenih sredstev mora upravičenec vložiti na Občini Borovnica najkasneje do 12. decembra 2019.

   

  1. Razpisna dokumentacija in informacije

  Razpisno dokumentacijo lahko prevzamete v sprejemni pisarni Občine Borovnica, Paplerjeva ulica 22, Borovnica, v delovnem času občinske uprave, pri Nejli Ofentavšek, ali na spletni strani www.borovnica.si/razpisi.

   

  Vloga na razpis mora biti izpolnjena na prijavnih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji. Vlagatelj prijavi oziroma izpolni tiste obrazce, ki ustrezajo programom, s katerimi se prijavlja na razpis.

  Kontaktna oseba je Slavka Gerdina. Dodatne informacije lahko dobite do 24. 4. 2019 na telefonski številki 750-74-60 ali prek elektronskega naslova: slavka.gerdina@borovnica.si.

   

  1. Način prijave in rok za oddajo vlog

  Vloge v zaprti ovojnici z oznako: »RAZPIS HUMANITARNE ORGANIZACIJE 2019 – NE ODPIRAJ« in na hrbtni strani z nazivom in naslovom vlagatelja, pošljite priporočeno po pošti ali oddajte osebno v sprejemni pisarni na naslov: Občina Borovnica, Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica. Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo prispele na občino Borovnica do 24. 4. 2019 do 12. ure.

   

  1. Datum odpiranja vlog: 25.4.2019

   

  1. Obravnava vlog ter obvestilo o izboru

  Nepravilno označene in nepravočasno oddane vloge bodo zavržene. V roku prispele in pravilno označene vloge bodo ovrednotene po točkovnem sistemu v skladu z merili, ki so priloženi v razpisni dokumentaciji, ter razpoložljivimi finančnimi sredstvi. Izbor in vrednotenje programov bo izvedla strokovna komisija, ki jo imenuje župan. O izidu razpisa in višini dodeljenih sredstev bo občinska uprava prijavljene obvestila s sklepom v roku 30 dni po izteku roka za prijavo na razpis. Pritožba na sklep občinske uprave je možna v roku 15 dni po prejemu sklepa pri županu občine Borovnica. Z upravičenci do sofinanciranja bo sklenjena pogodba o izvajanju programov ter višini in načinu sofinanciranja v letu 2019. Upravičenci so dolžni do 31. 1. 2020 posredovati vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi programa za leto 2019.

   

  Številka: 41010-000 /2019-1

  Borovnica, 3. 4. 2019

   

  ŽUPAN

                                                                                                       Bojan Čebela

Dogodki

sobota
02
Julij
PONTORSREČETPETSOBNED
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
današnji dan
dan z dogodkom

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!