Razpisi
 • JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in dejavnosti stanovskih organizacij v Občina Borovnica v letu 2019 (3. 4. 2019)

  Na podlagi Zakona o javnih financah (ZJF-UPB4, Ur. l. RS, št. 11/11 in popravek 14/13, 101/13, 55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS 1617), Pravilnika in meril za sofinanciranje stanovskih organizacij v Občini Borovnica (Ur. l. RS, št. 31/18), Odloka o proračunu za leto 2019, Občina Borovnica objavlja  JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in dejavnosti stanovskih organizacij v Občina Borovnica v letu 2019

  • Podatki o naročniku Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in dejavnosti stanovskih, domoljubnih in veteranskih organizacij, ki delujejo na območju Občine Borovnica, imajo v Občini Borovnica sedež ali so njihovi člani občani Občine Borovnica.3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci

   

  1. Na razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov s področja stanovskih organizacij se lahko prijavijo društva ter druge organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
  2.  
  3. 2. Predmet javnega razpisa
  4. Občina Borovnica, Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica
  • da so registrirani v podskupini stanovska društva,
  • da imajo sedež v občini Borovnica in izvajajo dejavnost na območju Občine Borovnica,
  • ne glede na sedež organizacije izvajajo programe in projekte tako, da aktivno vključujejo občane Občine Borovnica, in imajo najmanj 20% članov iz Občine Borovnica,
  • da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačano članarino,
  • da imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničitev prijavljenih programov in projektov,
  • imajo izdelan finančni načrt, iz katerega so razvidni prihodki in odhodki za izvajanje programa ali projekta,
  • da se s svojo dejavnostjo ali prijavljenimi programi ne sofinancirajo iz katerekoli druge postavke proračuna Občine Borovnica.
  1. Kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje programov

  V roku prispele vloge bodo ovrednotene v skladu z merili, ki so priloga razpisne dokumentacije.

  1. Okvirna višina razpisanih sredstev

  Okvirna višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov in dejavnosti neprofitnih organizacij, v letu 2019 znaša 7.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunskih programih – podprogramih 18049001/412000.

  1. Rok za izvedbo programov in porabo odobrenih sredstev

  Izbrani programi morajo biti izvedeni v letu 2019. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2019, zadnji zahtevek za koriščenje odobrenih sredstev mora upravičenec vložiti na Občini Borovnica najkasneje do 15. decembra 2019.

   

  1. Razpisna dokumentacija in informacije

  Razpisno dokumentacijo lahko prevzamete v sprejemni pisarni Občine Borovnica, Paplerjeva ulica 22, Borovnica, v delovnem času občinske uprave, pri Nejli Ofentavšek, ali na spletni strani www.borovnica.si/razpisi.

   

  Vloga na razpis mora biti izpolnjena na prijavnih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji. Vlagatelj prijavi oziroma izpolni tiste obrazce, ki ustrezajo programom, s katerimi se prijavlja na razpis.

  Kontaktna oseba je Slavka Gerdina. Dodatne informacije lahko dobite do 24.4.2019 na telefonski številki 750-74-60 ali prek elektronskega naslova: slavka.gerdina@borovnica.si.

   

  1. Način prijave in rok za oddajo vlog

  Vloge v zaprti ovojnici z oznako: »RAZPIS STANOVSKE ORGANIZACIJE 2019 – NE ODPIRAJ« in na hrbtni strani z nazivom in naslovom vlagatelja, pošljite priporočeno po pošti ali oddajte osebno v sprejemni pisarni na naslov: Občina Borovnica, Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica. Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo prispele na občino Borovnica do 24. 4. 2019 do 12. ure.

   

  1. Datum odpiranja vlog: 25.4.2019

   

  1. Obravnava vlog ter obvestilo o izboru

  Nepravilno označene in nepravočasno oddane vloge bodo zavržene. V roku prispele in pravilno označene vloge bodo ovrednotene po točkovnem sistemu v skladu z merili, ki so priloženi v razpisni dokumentaciji, ter razpoložljivimi finančnimi sredstvi. Izbor in vrednotenje programov bo izvedla strokovna komisija, ki jo imenuje župan. O izidu razpisa in višini dodeljenih sredstev bo občinska uprava prijavljene obvestila s sklepom v roku 30 dni po izteku roka za prijavo na razpis. Pritožba na sklep občinske uprave je možna v roku 15 dni po prejemu sklepa pri županu občine Borovnica. Z upravičenci do sofinanciranja bo sklenjena pogodba o izvajanju programov ter višini in načinu sofinanciranja v letu 2019. Upravičenci so dolžni do 31. 1. 2020 posredovati vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi programa za leto 2019.

   

  Številka: 41010-000 /2019-1

  Borovnica, 3. 4. 2019

   

  ŽUPAN

                                                                                                        Bojan Čebela

Dogodki

sreda
18
Maj
PONTORSREČETPETSOBNED
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
današnji dan
dan z dogodkom

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!