Razpisi
 • Letni program športa v občini Borovnica za leto 2020 (21. 4. 2020)

  Občinski svet Občine Borovnica je na 3. izredni seji dne 16. 4. 2020 potrdil  Letni program športa v Občini Borovnica za leto 2020.   V programu je za  Prostočasno športno vzgojo otrok in mladine  namenjenih  7.500,00 €,  za  Športno vzgoja otrok in mladine, usmerjena v kakovostni in vrhunski šport    10.500,00 €, za Kakovostni šport odraslih    8.000,00 €, za Športno rekreacijo  7.000,00 €, za Šport starejših    500,00 €, za Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu   1.200,00 €, za Delovanje športnih društev 2.300,00 €, za Športne prireditve in promocija športa 1.050,00 €, za  program Športni objekti in oprema pa  se v letu 2020 zagotavlja sredstva v višini 88.835,00 €. Športni programi se sofinancirajo na podlagi pravilnika, ki ga je sprejel občinski svet v letu 2020. Morebitne akontacije sredstev, ki so jih društva ali drugi izvajalci športa prejeli po starem pravilniku, se poračunajo po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju za leto 2020. Občinski svet je tudi sprejel nov  PRAVILNIK O POSTOPKU IN MERILIH ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI BOROVNICA. Letni program športa in Pravilnik si lahko ogledate v prilogah spodaj.

   

 • Javni razpis za zasedbo prostega delovnega mesta – KOORDINATOR VI (17. 3. 2020)

  Na podlagi 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 40/12-ZUJF) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ- F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS) Občina Borovnica Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica, objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto za nedoločen čas, in sicer:

   KOORDINATOR VI

  Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  – višje strokovno izobraževanje/višja strokovna izobrazba oz. višješolsko izobraževanje (prejšnje)/višješolska izobrazba (prejšnja),

  – smer – gradbena, komunala, varstvo okolja,

  – najmanj 6 mesece delovnih izkušenj,

  – vozniški izpit B kategorije.

  Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati poznavanjem komunalne infrastrukture in upravljanja objektov.

  (več …)

 • Javni razpis za zbiranje vlog za dodelitev enkratne denarne pomoči v Občini Borovnica v letu 2020 (17. 2. 2020)

  V prilogi spodaj sta objavljena  Javni razpis za zbiranje vlog za dodelitev enkratne denarne pomoči v Občini Borovnica v letu 2020 in pripadajoča vloga. Okvirno je razpisanih 3.500,00  EUR.  Razpisno dokumentacijo lahko prevzamete tudi v sprejemni pisarni Občine Borovnica, Paplerjeva ulica 22, Borovnica, pri gospe Nejli Ofentavšek, v delovnem času občinske uprave. Dodatne informacije lahko dobite pri gospe Nejli Ofentavšek do 11. 3. 2020, po telefonu 01  750 74 60  in preko e-naslova: obcina@borovnica.si .  Vloge lahko  oddate osebno v sprejem pisarni občine v času delovnih ur ali jih pošljete po pošti na naslov: Občina Borovnica, Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica (na zaprti ovojnici mora biti napis: “VLOGA ZA ENKRATNO DENARNO POMOČ 2020 – NE ODPIRAJ”, na kuverti mora biti viden naslov vlagatelja).  Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo na navedeni naslov prispele do 11. 3. 2020 do 12. ure.

 • Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti humanitarnih organizacij v Občini Borovnica v letu 2020 (17. 2. 2020)

  V prilogi spodaj sta objavljena Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti humanitarnih organizacij v Občini Borovnica v letu 2020 in pripadajoča razpisna dokumentacija. Okvirno je razpisanih 8.320,00  EUR.  Razpisno dokumentacijo lahko prevzamete tudi v sprejemni pisarni Občine Borovnica, Paplerjeva ulica 22, Borovnica, pri gospe Nejli Ofentavšek, v delovnem času občinske uprave. Dodatne informacije lahko dobite pri gospe Slavki Gerdina do 11. 3. 2020, po telefonu 01  750 74 60  med 8.00 in 12.00 in preko e-naslova: slavka.gerdina@borovnica.si.  Vloge lahko  oddate osebno v sprejem pisarni občine v času delovnih ur ali jih pošljete po pošti na naslov: Občina Borovnica, Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica (na zaprti ovojnici mora biti napis: “RAZPIS HUMANITARNE ORGANIZACIJE 2020 – NE ODPIRAJ”).  Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo na navedeni naslov prispele do 11. 3. 2020 do 12. ure.

 • Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti stanovskih organizacij v Občini Borovnica v letu 2020 (17. 2. 2020)

  V prilogi spodaj sta objavljena Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti stanovskih organizacij v Občini Borovnica v letu 2020 in pripadajoča razpisna dokumentacija. Okvirno je razpisanih 7.000,00  EUR.  Razpisno dokumentacijo lahko prevzamete tudi v sprejemni pisarni Občine Borovnica, Paplerjeva ulica 22, Borovnica, pri gospe Nejli Ofentavšek, v delovnem času občinske uprave. Dodatne informacije lahko dobite pri gospe Slavki Gerdina do 11. 3. 2020, po telefonu 01  750 74 60  med 8.00 in 12.00 in preko e-naslova: slavka.gerdina@borovnica.si .  Vloge lahko  oddate osebno v sprejem pisarni občine v času delovnih ur ali jih pošljete po pošti na naslov: Občina Borovnica, Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica (na zaprti ovojnici mora biti napis: “RAZPIS STANOVSKE ORGANIZACIJE 2020 – NE ODPIRAJ”).  Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo na navedeni naslov prispele do 11. 3. 2020 do 12. ure.

 • Razpis za zasedbo prostega delovnega mesta – KOORDINATOR VI (14. 2. 2020)

  Na podlagi 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 40/12-ZUJF) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ- F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS) Občina Borovnica Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica, objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto za nedoločen čas, in sicer:

   KOORDINATOR  VI

  Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
  – višje strokovno izobraževanje/višja strokovna izobrazba oz. višješolsko izobraževanje (prejšnje)/višješolska izobrazba (prejšnja),

  –  smer – gradbena, komunala, varstvo okolja,

  – najmanj 6 mesece delovnih izkušenj,

  – vozniški izpit B kategorije.

  Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s poznavanjem komunalne infrastrukture in upravljanja objektov.

  (več …)

 • Javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC ZA INVESTICIJE (14. 2. 2020)

  Na podlagi 58. in 82. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/2007-UPB3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 74/2009 Odl.US in 40/12-ZUJF) Občina Borovnica objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto

   VIŠJI SVETOVALEC ZA INVESTICIJE

  (šifra delovnega mesta: C027010)

   

  Organ in kraj opravljanja dela:

  Občina Borovnica, Paplerjeva ulica 22, Borovnica ter v primeru napotitve v kraju, kjer poteka delovni proces.

  Vrsta uradniškega delovnega mesta in čas trajanja delovnega razmerja:

  Delovno mesto Višji svetovalec za investicije je uradniško delovno mesto, pri katerem se pogoji za zasedbo delovnega mesta določijo glede na uradniški naziv Višji svetovalec II. S kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev in s polnim delovnim časom.

  Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami s področja gradbeništva in z izkušnjami pri vodenju nadzora nad gradnjo infrastrukture.

  (več …)

 • Javni razpis za prodajo stanovanja na Gradišnikovi ulici 8, Borovnica (11. 2. 2020)
 • Javno povabilo za organizacijo prireditve – Praznik borovnic 2020 (31. 1. 2020)

  Občina Borovnica objavlja Javno povabilo za organizacijo prireditve – Praznik borovnic 2020. Prijavljena prireditev mora biti izvedena v času od 17. do 18. julija 2020. Občina Borovnica bo za organizacijo in izvedbo prireditve namenila organizatorju največ do 15.000,00 EUR z DDV. Obravnavane bodo le tiste ponudbe, ki bodo vključevale obvezne sestavine iz 3. točke v priloženem Povabilo u ponudbi.
  Vloge z obrazcem, ki je obvezni del prijave, s pripisom »NE ODPIRAJ – JAVNO POVABILO«, lahko vložite osebno v sprejemni pisarni Občine Borovnica ali pošljete priporočeno po pošti najkasneje do 14.03.20120 na naslov: Občina Borovnica, Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica (izročeno do konca delovnega časa oz. 12.00 na ta datum ali poslano s poštnim žigom na ta datum).
  Zainteresirane pravne in fizične osebe, zavode, društva in druge organizacije vabimo k oddaji ponudbe.

 • Razpisna dokumentacija javnega razpisa za »Podelitev koncesije za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali v občini Borovnica« (24. 1. 2020)

  Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije na področju zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali v občini Borovnica.

  Koncedent podeljuje koncesijo za obdobje pet (5) let, šteto od dneva začetka opravljanja dejavnosti.

  Rok za oddajo ponudb je 24. 02.2020 ob 12.00 uri.

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!