Razpisi
 • Javni natečaj za prosto delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC ZA INVESTICIJE za nedoločen čas (21. 1. 2020)

  Na podlagi 58. in 82. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/2007-UPB3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 74/2009 Odl.US in 40/12-ZUJF) Občina Borovnica objavlja javni natečaj za položaj uradniškega delovnega mesta

  VIŠJI SVETOVALEC ZA INVESTICIJE
  (šifra delovnega mesta: C027010)

  Organ in kraj opravljanja dela:
  Občina Borovnica, Paplerjeva ulica 22, Borovnica ter v primeru napotitve v kraju, kjer poteka delovni proces.

  Vrsta uradniškega delovnega mesta in čas trajanja delovnega razmerja:
  Delovno mesto Višji svetovalec za investicije je uradniško delovno mesto, pri katerem se pogoji za zasedbo delovnega mesta določijo glede na uradniški naziv Višji svetovalec II. S kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev in s polnim delovnim časom.

  (več …)

 • Razpis za prodajo zemljišč s parc. št. 2080/105 in 2080/106 obe k.o. 2004 Borovnica (25. 10. 2019)
 • Javni razpis za prodajo zemljišča s parc. št. 2080/32 k.o. Borovnica (10. 10. 2019)
 • Javni natečaj za delovno mesto – VIŠJI SVETOVALEC ZA INVESTICIJE (10. 9. 2019)

  Javni natečaj za delovno mesto – VIŠJI SVETOVALEC ZA INVESTICIJE

 • Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v zasebne vodovode v Občini Borovnica za leto 2019 (4. 9. 2019)

  Predmet javnega razpisa je dodeljevanje proračunskih sredstev za sofinanciranje vlaganj v zasebne vodovode v Občini Borovnica.

  Višina razpoložljivih sredstev v letu 2019 znaša 1.500,00 EUR.

  Razpisni rok začne teči naslednji dan po objavi javnega razpisa na spletni strani Občina Borovnica ( https://www.borovnica.si/) in se zaključi 20. 9. 2019.

 • Javni razpis za prodajo stanovanja Gradišnikova ulica 6, Borovnica (30. 8. 2019)
 • Javni razpis za dodeljevanje finančnih pomoči za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in sobodajalstva v občini Borovnica v letu 2019 iz proračunskih sredstev Občine Borovnica in Območne obrtno-podjetniške zbornice Vrhnika (26. 8. 2019)

  Občina Borovnica objavlja Javni razpis za dodeljevanje finančnih pomoči za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in sobodajalstva v občini Borovnica v letu 2019 iz proračunskih sredstev Občine Borovnica in Območne obrtno-podjetniške zbornice Vrhnika. Namen Javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za sobodajalce, (potencialne) podjetnike in delujoča mikro, mala in srednje velika podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti ter ustvarjanje novih delovnih mest. V proračunu Občine Borovnica je v tem letu za zgoraj omenjeni namen na voljo 15.000,00 €, OOZ Vrhnika pa ima za dodatno financiranje vlog, katerih nosilci so njeni člani, na voljo 5.000,00 €.

  Skladno z 9. členom Pravilnika o podporah za razvoj obrti, podjetništva in sobodajalstva v Občini Borovnica (Ur. list RS; št. št. 59/2018) določa letni nabor ukrepov:

  • Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in razvoj,
  • Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja,
  • Spodbujanje usposabljanja in promocijskih aktivnosti,
  • Sofinanciranje stroškov oživljanja in ureditve poslovnih prostorov in obratov,
  • Spodbujanje sobodajalstva.

  Predmet sofinanciranja po tem Javnem razpisu je naveden pri opisih posameznih ukrepov, ki so podrobneje navedeni v točkah VI. do X. besedila javnega razpisa.

  RAZPISNA DOKUMENTACIJA

  Javni razpis je bil dne 26.8.2019 objavljen na uradni spletni strani Občine Borovnica www.borovnica.si, kjer je na voljo celotna razpisna dokumentacija, ki obsega:

  1. Besedilo javnega razpisa
  2. 2a Prijavni obrazec ukrep spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjenje dejavnosti in razvoj 2019.docx

  2b Prijavni obrazec ukrep spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjenje dejavnosti in razvoj 2019.xlsx

  1. Prijavni obrazec za ukrep Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest samozaposlovanja
  2. Prijavni obrazec za ukrep Spodbujanja usposabljanja in promocijskih aktivnosti podjetij
  3. Prijavni obrazec za ukrep Sofinanciranje stroškov oživljanja in ureditve poslovnih prostorov in obratov
  4. Prijavni obrazec za ukrep Spodbujanje sobodajalstva
  5. Merila za vrednotenje vlog za vse ukrepe
  6. Vzorec pogodbe o sofinanciranju za vse ukrepe
  7. Primer pravilno opremljene ovojnice
  8. Pravilnik o podporah za razvoj obrti, podjetništva in sobodajalstva v Občini Borovnica

  INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU IN POSTOPKU

  Dodatne informacije v zvezi s postopkom javnega razpisa in o javnem razpisu ter prijavi:

  Občina Borovnica

  Andrej Klemenc, višji svetovalec za razvoj in razvojne projekte

  Paplerjeva ulica 22

  1353 Borovnica

  Tel.: 01 750 74 68

  e pošta: andrej.klemenc@borovnica.si

  Prijavitelji lahko zastavljajo vprašanja tudi po elektronski pošti. Odgovori na vprašanja bodo objavljeni na spletni strani www.borovnica.si.

  Informacije o prijavi na javni razpis:

  Območna obrtno-podjetniška zbornica Vrhnika

  Adela Cankar

  Tržaška cesta 8a

  1390 Vrhnika

  T: 01 755 77 40, M: 051 619 215  e-pošta : adela.cankar@ozs.si

  ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG

  Vlagatelji oddajo vloge s predpisano dokumentacijo, ki je opredeljena pri vsakem ukrepu (v točkah VI. do X. besedila javnega razpisa), na naslov: Območna obrtno-podjetniško zbornico Vrhnika, Tržaška cesta 8a, 1390 Vrhnika.

  Vloge morajo biti najpozneje do vključno 30.9.2019 , oddane v sprejemno pisarno v času uradnih ur oz. ta dan oddane na pošto kot priporočena pošiljka.

  Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici ter ustrezno označena. Na sprednji strani ovojnice mora biti izpisano: »NE ODPIRAJ – VLOGA – POSPEŠEVANJE MALEGA GOSPODARSTVA – sklic         /2019 – Ime ukrepa _________«. Na ovojnici mora biti navedeno ime in polni naslov pošiljatelja.

  Primer pravilno opremljene ovojnice je na obrazcu 9. Primer pravilno opremljene ovojnice.

  Nepravilno označene in nepravočasne prispele ovojnice bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru, da se vlagatelj prijavlja na več ukrepov in tudi znotraj posameznega ukrepa z več vlogami, se vsako vlogo vloži v ločeno ovojnico.

  V prilogah spodaj so obrazci, ki jih je potrebno izpolniti selektivno, glede na to kateri ukrep naslavlja prijava in priložiti vlogi ter obrazci, ki jih je potrebno priložiti v vsakem primeru.

 • Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v zasebne vodovode v Občini Borovnica za leto 2019 (24. 7. 2019)

  Predmet javnega razpisa je dodeljevanje proračunskih sredstev za sofinanciranje vlaganj v zasebne vodovode v Občini Borovnica.

  Razpisni rok začne teči naslednji dan po objavi javnega razpisa na spletni strani Občina Borovnica ( https://www.borovnica.si/) in se zaključi 13. 8. 2019.

 • Javni razpis za subvencioniranje nakupa in gradnje malih komunalnih čistilnih naprav (24. 7. 2019)

  Predmet javnega razpisa je subvencioniranje dela stroškov nakupa in gradnje malih komunalnih čistilnih naprav velikosti do 50 PE (v nadaljevanju MKČN) za čiščenje komunalne odpadne vode iz stanovanjskih stavb na poselitvenih območjih občine Borovnica, na katerih ni možna priključitev na javno kanalizacijsko omrežje in v trenutnem načrtu razvojnih programov za Občino Borovnica ni predvidene gradnje javnega kanalizacijskega sistema.

  Skrajni rok oddaje vloge za leto 2019, je 31.10.2019.

 • Javni natečaj – višji svetovalec za investicije (3. 7. 2019)

  Na podlagi 58. in 82. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/2007-UPB3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 74/2009 Odl.US in 40/12-ZUJF) Občina Borovnica objavlja javni natečaj za položaj uradniškega delovnega mesta

   

  VIŠJI SVETOVALEC ZA INVESTICIJE

  (šifra delovnega mesta: C027010)

  Organ in kraj opravljanja dela:

  Občina Borovnica, Paplerjeva ulica 22, Borovnica ter v primeru napotitve v kraju, kjer poteka delovni proces.

  Vrsta uradniškega delovnega mesta in čas trajanja delovnega razmerja:

  Delovno mesto Višji svetovalec za investicije je uradniško delovno mesto, pri katerem se pogoji za zasedbo delovnega mesta določijo glede na uradniški naziv Višji svetovalec II. S kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas za obdobje 2-eh let, s poskusno dobo 6 mesecev in s polnim delovnim časom, zaradi začasno povečanega obsega dela. Izhodiščni plačni razred je 37.

  Pogoji za opravljanje dela:

  Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošni delovno pravni predpisi, morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati naslednje pogoje:

  • Visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), Visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja), Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) univerzitetna
  • najmanj 5 let delovnih izkušenj,
  • znanje uradnega jezika,
  • državljanstvo Republike Slovenije,
  • opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv,
  • strokovni izpit iz upravnega postopka,
  • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
  • zoper kandidata ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

  Želena znanja:

  • poznavanje računalniških programov: word, excel, internet,
  • aktivno znanje angleškega jezika in pasivno znanje še najmanj enega tujega jezika,
  • poznavanje programa Cadis,
  • poznavanje dela v lokalni samoupravi,
  • strokovni izpit za pooblaščenega inženirja.

  Naloge, ki se opravljajo na razpisanem delovnem mestu, so:

  • organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot in sodelovanja z drugimi organi,
  • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
  • samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv,
  • vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
  • vodenje upravnih postopkih na prvi stopnji,
  • vodenje upravnih postopkov na drugi stopnji,
  • samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog,
  • naloge pri izvajanju postopkov javnih naročil,
  • svetovanje pri oblikovanju odlokov in ostalih predpisov ter aktov, ki jih sprejema in izdaja občina,
  • svetovanje in pomoč občanom pri razvojnih projektih,
  • vodenje in spremljava investicij,
  • druge naloge po nalogu župana.

   

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!