Razpisi
 • Razpis za zasedbo prostega strokovno – tehničnega delovnega mesta za nedoločen čas HIŠNIK – VZDRŽEVALEC IV (21. 1. 2020)

   

  Na podlagi 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 40/12-ZUJF) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ- F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS) Občina Borovnica Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica, objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto za nedoločen čas, in sicer:

  HIŠNIK – VZDRŽEVALEC IV

  Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
  – srednja poklicna izobrazba,
  – najmanj 4 mesece delovnih izkušenj,
  – vozniški izpit B kategorije.

  Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu.

  Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

  Poleg posebnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati tudi splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava.

  Naloge delovnega mesta Hišnik-vzdrževalec IV so naslednje:
  • spremljanje stanja objektov, naprav, poslovnih prostorov, GJI;
  • obveščanje o stanju objektov, naprav, poslovnih prostorov, GJI;
  • opravljanje tekočih vzdrževalnih del na objektih, napravah, poslovnih prostorih, GJI;
  • pomoč pri nadzoru vzdrževalnih del  na javnih objektih, cestah, GJI;
  • nadziranje delovanja ogrevalnih naprav in sanitarij;
  • nadziranje delovanja električnih instalacij in sredstev;
  • nadzor in sanacija odstopanj pri vzdrževanje občinskih cest, pločnikov in drugih javnih površin;
  • nadzor nad vzdrževanjem pokopališča;
  • sodelovanje z vzdrževalci (hišniki) ostalih javnih objektov v občini;
  • druge naloge po navodilih nadrejenih primerljive stopnje zahtevnosti.

  Posebni pogoji dela:
  – stalna pripravljenost,
  – delo v neenakomerno razporejenem delovnem času.

  Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:
  • izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
  • opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (opis mora vsebovati navedbo delodajalca oz. druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela, opis dela ter stopnjo zahtevnosti delovnega mesta),
  • izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Občini Borovnica pridobitev podatkov iz uradne evidence (v primeru, da kandidat z vpogledom iz uradnih evidenc ne soglaša, mora sam predložiti vsa dokazila).
  Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja, sposobnosti in veščine, ki jih je pridobil. Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi navedb v prijavi, priloženih pisnih izjav in razgovora.
  Prepozne in nepopolne prijave ter prijave, iz katerih bo razvidno, da kandidat ne izpolnjuje razpisnih pogojev, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.

  Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in 3 mesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na strokovno- tehničnem delovnem mestu Hišnik-vzdrževalec IV.
  Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Borovnica, Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica in na terenu na območju občine Borovnica.
  Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »razpis – hišnik« na naslov: Občina Borovnica, Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica.

  Rok za vložitev prijave je 8 dni po objavi na spletni strani Občine Borovnica in Zavoda RS za zaposlovanje. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov obcina@borovnica.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

  Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.
  Informacije o razpisanem delovnem mestu daje Dolores Dolenc Bajc , tel. 01/7507 463.
  V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

  Datum: 20.1.2020
  Številka: 100-0002/2020-1

  Občina Borovnica
  Bojan Čebela
  Župan

Dogodki

petek
20
Maj
PONTORSREČETPETSOBNED
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
današnji dan
dan z dogodkom

OBVESTILO O DOGODKU

Podatek je obvezen

Dogodek uspešno poslan!