Zahteva za izdajo mnenja glede skladnosti s prostorskimi izvedbenimi akti in drugimi predpisi občine glede varovalnih pasov in občinskih javnih cest in priključka na javno cesto

Oddaj zahtevo

Obvezna e-identifikacija vlagatelja
(brez e-identifikacije je možno vlogo le elektronsko izpolniti, oddati pa jo potrebno fizično podpisano)