Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Borovnica

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predstavnik občinskega sveta, predsednik, Jože KOROŠEC, Brezovica 10a, Borovnica
  • Predstavnik PP Vrhnika, Viljem JEREB
  • Predstavnik MIRED, Dean STEPANČIČ
  • Predstavnik JP KPV d.o.o., Matevž SNOJ
  • Predstavnica OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica, Barbara SKOPEC ČERNIGOJ
  • Predstavnik sveta staršev OŠ, Uroš JELOVEŠEK
  • Predstavnica občinske uprave, tajnica SPVCP, Andreja Grandovec