SKLEP OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOROVNICA O POTRDITVI STROŠKOVNE CENE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN ČIŠČENJA IN ODVAJANJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE V OBČINI BOROVNICA

27. 10. 2021