ODGOVORI OBČINE NA PRIPOMBE IN PREDLOGE OBČANOV NA OSNUTEK ODLOKA O OPPN IN KNP STARO VAŠKO JEDRO BOROVNICE

30. 6. 2017