Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986-1990, ki se nanašajo na območje Občine Borovnica - dopolnitev 2002

Predpisi, na katere predpis vpliva